Luonnon monimuotoisuutta koskevien uusien tavoitteiden oltava kunnianhimoisia

10.04.19 | Uutinen
Plasterklæring 2019
Photographer
Birgir Ísleifur Gunnarsson.

Pohjoismaiden ympäristöministerit koolla Islannissa 10. huhtikuuta 

Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on ihmiskunnan suurimpia haasteita. Pohjoismaiden ympäristöministerit toivovatkin korkeaa tavoitetasoa ja nuorten kuulemista, kun YK neuvottelee uusista biodiversiteettitavoitteista.

Kansainvälisten tutkimusten mukaan lajeja häviää ja ekosysteemejä tuhoutuu niin nopeasti, että kehitys uhkaa nyt elävien ja tulevien sukupolvien elinmahdollisuuksia.

Edistysaskelia

Maailman maat tekevät biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen (CBD) alaisuudessa yhteistyötä, jossa monimuotoisuuden köyhtyminen pyritään pysäyttämään muun muassa rauhoitustoimilla ja uudistamalla luonnonvaroja runsaasti käyttäviä elinkeinoja – ennen kaikkea maa-, metsä- ja kalataloutta sekä matkailua.

– CBD-sopimus on erittäin tärkeä. Uusista biodiversiteettitavoitteista pitää tehdä kunnianhimoisia, ja niitä on ennen kaikkea pyrittävä toteuttamaan aiempaa määrätietoisemmin. Huomio pitää kohdistaa muun muassa luonnon monimuotoisuuden ja muiden ympäristöhaasteiden välisiin yhteisvaikutuksiin. Esimerkkeinä tästä ovat aavikoitumisen ja ilmastonmuutoksen ehkäisy, toteaa Islannin ympäristöministeri Guðmundur Ingi Guðbrandsson, joka toimii vuonna 2019 Pohjoismaiden ympäristöasiain ministerineuvoston puheenjohtajana.

Kirje YK:lle

Pohjoismaiden ympäristöministerit päättivät tämänviikkoisessa kokouksessaan Islannissa lähettää biodiversiteettisopimuksen sihteeristölle yhteisen kirjeen, jossa korostetaan korkean tavoitetason merkitystä vuoden 2020 jälkeisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Ympäristöministerit päättivät myös, että Pohjoismaat vaihtavat myönteisiä kokemuksia, joita ne ovat saaneet pyrkiessään yhteensovittamaan ilmasto- ja biodiversiteettitavoitteisiin liittyviä lakeja, politiikkatoimia ja hallintokäytäntöjä. Lisäksi maat aikovat kantaa kortensa kekoon, kun YK:n ilmastokokous käsittelee syyskuussa teemaa ”luontopohjaiset ratkaisut”.

Nuoret otettava mukaan

Pohjoismaiden neuvosto suositti viime syksynä, että nuorten ääntä vahvistettaisiin luonnon monimuotoisuutta koskevissa kansainvälisissä neuvotteluissa ja uusien biodiversiteettitavoitteiden seurannassa.

Pohjoismaiden ympäristöministerit pyytävät Pohjoismaiden ministerineuvostoa käynnistämään suositukseen liittyvän hankkeen, joka takaa lasten ja nuorten kuulemisen YK:n uuden biodiversiteettikehyksen valmistelussa.

– Nuoret perivät tämän maapallon. Siksi heidän on päästävä vaikuttamaan tapaan, jolla sitä kohdellaan ja vaalitaan, ympäristöministeri Guðmundur Ingi Guðbrandsson sanoo.

Konferenssi rauhoitetuista alueista

Luonnonalueiden rahoittaminen ja kansallispuistot ovat kansallisten viranomaisten tärkeimpiä välineitä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Toimenpiteet auttavat suojelemaan myös kulttuurimaisemia, suuria koskemattomia alueita, geologista monimuotoisuutta, kulttuurimuistomerkkejä ja historiaa. Suojelulla ja kansallispuistoilla on niin ikään tärkeä merkitys matkailulle, luonnon virkistyskäytölle ja ihmisten luontosuhteelle. Luonnonsuojelu on näin ollen yhtenä painopistealueena, kun Islanti toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana vuonna 2019.

– Aiomme järjestää vuoden 2020 jälkipuoliskolla kansainvälisen konferenssin, johon kokoontuu Pohjoismaiden rauhoitettujen alueiden hallinnoinnista vastaavia elimiä, Guðmundur Ingi Guðbrandsson kertoo.