Nya mål för biologisk mångfald måste vara ambitiösa

10.04.19 | Nyhet
Plasterklæring 2019
Fotograf
Birgir Ísleifur Gunnarsson.

Nordiska miljöministrar samlade på Island den 10 april. 

Förlusten av biologisk mångfald är en av de största utmaningarna vi står inför. Nu vill de nordiska miljöministrarna ha höga ambitioner och att man lyssnar på unga i förhandlingarna när FN ska sätta nya mål.

Internationella studier visar att arter försvinner och att ekosystem skadas och förstörs i en takt som hotar livsvillkoren för både dem som lever nu och för kommande generationer.

Framsteg

Inom ramen för FN:s konvention om biologisk mångfald samarbetar världens länder för att stoppa förlusterna bland annat genom att skydda naturen och genom att ställa om näringsgrenarna som använder naturresurser – framför allt jordbruk, fiske, skogsbruk och turism.

– Konventionen om biologisk mångfald är mycket viktig. Och nu när målen för biologisk mångfald ska ses över är det avgörande att vi sätter nya ambitiösa mål och inte minst att vi arbetar mer målmedvetet för att uppfylla dem än hittills. Vi bör bland annat fokusera på att uppnå synergieffekter mellan biologisk mångfald och andra miljöutmaningar som kampen mot ökenspridning och klimatförändringar, säger miljöminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson på Island, som har ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2019.

Skrivelse till FN

De nordiska miljöministrarna enades under veckans ministermöte på Island om att skicka en gemensam skrivelse till FN:s konvention om biologisk mångfald om vikten av höga ambitioner för att nå de nya mål som kommer efter 2020.

Miljöministrarna beslutade också att de nordiska länderna ska utbyta positiva erfarenheter av att anpassa lagar, politik och förvaltningspraxis mellan klimatmålen och målen för biologisk mångfald samt bidra till temat naturbaserade lösningar på FN:s klimatmöte den 23 september 2019.

Unga ska med

I höstas föreslog Nordiska rådet att ge unga en starkare röst i internationella förhandlingar om biologisk mångfald och i uppföljningen av de nya målen.

De nordiska miljöministrarna ber Nordiska ministerrådet att följa upp initiativet med ett projekt som ser till att man tar hänsyn till barns och ungas synpunkter i arbetet med den nya ramen för FN:s konvention om biologisk mångfald.

– De unga ska ärva vår jord. Därför är det helt självklart att de ska ha inflytande på hur vi ska behandla och ta vara på den, säger miljöminister Guðbrandsson.

Miljöskyddskonferens

Skydd av naturområden och nationalparker är bland de viktigaste instrumenten som de nationella myndigheterna har för att bevara naturens mångfald. Det bidrar också till skydd av landskap, större orörda naturområden, geologisk mångfald, kulturminnen och historia. Dessutom är det viktigt för turism, rekreation och för kopplingen mellan människa och natur. Naturskydd är ett prioriterat område för det isländska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2019.

– Därför kommer vi att arrangera en internationell konferens under andra halvan av 2020, där nordiska institutioner som ansvarar för förvaltningen av skyddade områden kan mötas, säger Guðbrandsson.