Nye mål for biologisk mangfold må være ambisiøse

10.04.19 | Nyhet
Plasterklæring 2019
Fotograf
Birgir Ísleifur Gunnarsson.

Nordiske miljøministre samlet på Island 10. april. 

Tap av biologisk mangfold er en av de største utfordringene vi mennesker står overfor. Nå ber de nordiske miljøministrene om høye ambisjoner og at ungdom blir hørt i forhandlingene når FN skal sette nye mål.

Internasjonale studier viser at arter forsvinner og at økosystemer skades og ødelegges i et tempo som truer livsbetingelsene både for dem som lever nå og for framtidige generasjoner.

Fremskritt

Under FNs konvensjon om biologisk mangfold (CBD) samarbeider verdens land for å stanse tapene blant annet ved å frede natur og ved å omstille næringene som bruker naturens ressurser – framfor alt jordbruk, fiske, skogbruk og turisme.

– CBD-konvensjonen er meget viktig. Og nå når biomangfoldmålene skal revideres, er det avgjørende at vi setter nye, ambisiøse mål og at vi ikke minst arbeider mer målrettet for å oppfylle dem enn hittil. Vi bør blant annet fokusere på å oppnå synergieffekter mellom biodiversitet og andre miljøutfordringer som kampen mot ørkendannelse og klimaendringer, sier miljøminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson på Island, som har formannskapet i Nordisk ministerråd i 2019.

Brev til FN

De nordiske miljøministrene ble under denne ukens ministermøte på Island enige om å sende et felles brev til CBD-konvensjonen for å adressere viktigheten av høye ambisjoner for at nå de nye målene som kommer etter 2020.

Miljøministrene besluttet også at de nordiske landene skal utveksle positive erfaringer med å avstemme lover, politikk og forvaltningspraksis mellom klima- og biomangfoldsmål og bidra til temaet «natur-based solutions» på FNs klimasamling 23. september 2019.

Unge skal med

I høst forslo Nordisk råd å gi ungdom en sterkere stemme i internasjonale forhandlinger om biomangfold og i oppfølgingen av de nye målene.

De nordiske miljøministrene ber Nordisk ministerråd følge opp initiativet med et prosjekt som sikrer at barn og unges synspunkter blir ivaretatt i arbeidet med det nye rammeverket for FNs konvensjon om biologisk mangfold.

– De unge skal arve jorda vår. Derfor er det helt selvsagt at de skal ha innflytelse på hvordan vi skal behandle og ta vare på den, sier miljøminister Guðbrandsson.

Fredningskonferanse

Fredning av naturområder og nasjonalparker er blant de de viktigste instrumentene de nasjonale myndighetene har for å bevare naturmangfoldet. Det bidrar også til beskyttelse av landskap, større uberørte naturområder, geologisk diversitet, kulturminner og historie. I tillegg er det viktig for turisme, rekreasjon og for koblingen mellom menneske og natur. Naturbeskyttelse er et prioritert felt for det islandske formannskapet i Nordisk ministerråd i 2019.

– Derfor vil vi arrangere en internasjonal konferanse i siste halvdel av 2020 hvor vi samler nordiske institusjoner med ansvar for forvaltningen av fredede områder, forteller Guðbrandsson.