Nordisk utviklingsfond: Tilskuddsfinansiering

27.07.18 | Støttemulighet
Nordisk utviklingsfond (NDF) tilbyr finansiering til klimaprosjekter i lavinntektsland, med fokus på Afrika sør for Sahara.

Informasjon

Støttekategori
Legater
Land
Åland
Danmark
Færøyene
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige

NDF tilbyr støtte i form av medfinansiering, og alltid som en del av større initiativer gjennomført i samarbeid med andre finansieringspartnere, slik som African Development Bank, Asian Development Bank og Verdensbanken, samarbeidspartnere i privat sektor og styresmakter. Finansieringen tilbys i form av tilskudd, lån og egenkapital. Disse instrumentene kan benyttes hver for seg eller kombineres etter hva som er hensiktsmessig.