Miljøministre slår et slag for bærekraftig plastbruk

02.05.17 | Nyhet
Plast skal i framtiden produseres, brukes og gjenbrukes i et sirkulært kretsløp som ikke utgjør en risiko for helse eller miljø. Slik lyder framtidsvisjonen i det nye plastprogrammet der de nordiske miljøministrene loser Norden mot en mer bærekraftig bruk og gjenbruk av plast.

– Det er nødvendig med en global kursendring for å redusere mengden plastavfall og mikroplast i havet. De nordiske landene skal gjennom plastprogrammet bidra til å redusere konsekvensene av plast for miljøet. Jeg håper på et konkret samarbeid om relevante tiltak, sier Norges klima- og miljøminister Vidar Helgesen, leder for Nordisk ministerråd for miljø i 2017.

Som strategisk verktøy skal programmet, som bygger videre på tidligere fellesnordiske tiltak på plastområdet, styrke synergiene i det nordiske samarbeidet og øke kunnskapen og bevisstheten om plast som allerede finnes i Norden. Ministrene understreker spesielt utfordringen med marin forsøpling og plastens rolle i den sirkulære økonomien.

– Norden må være en foregangsregion når det gjelder å redusere miljøpåvirkning fra plast. Vi må gjennomføre tiltak for å redusere utslippene av mikroplast i sjøer og hav. Derfor er det viktig at de nordiske landenes myndigheter fordyper sitt samarbeid og utveksler kunnskap og erfaringer, sier Sveriges miljøminister Karolina Skog. 

Seks strategiske fokusområder

Det nordiske plastprogrammet er delt inn i seks strategiske fokusområder:

1) Forebygging av plastavfall og støtte til design for gjenbruk, lengre holdbarhet og gjenvinning

2) Effektive søppelhåndteringssystemer og økt gjenvinning av plastavfall

3) Samarbeid for å stanse plastforsøplingen i havet og finne kostnadseffektive løsninger for opprydning

4) Kunnskapsutvikling om mikroplast og identifisering av tiltak som reduserer utslippene av mikroplast i miljøet

5) Utdyping av kunnskapen om miljøavtrykk av biobasert og biologisk nedbrytbar plast

6) Utdyping av kunnskapen om problematiske stoffer i gjenvinningen av plastmateriale

Støtter internasjonale satsinger

I tillegg til å sette retningen for arbeidet med å redusere miljøkonsekvensene av plast i Norden, utgjør plastprogrammet også et bidrag til Nordens gjennomføring av en rekke internasjonale agendaer, deriblant FNs bærekraftsmål (Agenda 2030), de siste deklarasjonene fra FNs miljøforsamling (UNEA) og FN-kampanjen mot marin forsøpling, #CleanSeas, som drives av FNs miljøprogram (UNEP).

I et brev til Europakommisjonen, som for øyeblikket arbeider med en strategi for plast i den sirkulære økonomien, understreker Nordisk ministerråd for miljø viktigheten av å skape et fungerende andrehåndsmarked for plast, stimulere design for gjenvinning og igangsette tiltak mot mikroplast i forbruksvarer.

Se også:

  • En innsats for rent hav i Norden og i verden #CleanSeas
Kontakt