Norden samarbeider om bedre helse

31.01.17 | Nyhet
Spruta
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
De fem nordiske landene skal samarbeide tettere om å finne årsaker til ulike sykdommer og utvikle mer persontilpasset forebygging og behandling i helse- og omsorgstjenesten.

Norge har i år formannskapet i Nordisk ministerråd. Den norske regjeringen vil blant annet tilrettelegge for tettere nordisk samarbeid om helseforskning og viderefører dermed samarbeidet som ble vedtatt av de fem nordiske helse- og sosialministre i 2014.

– Alle de nordiske landene opplever endringer i befolkningen, flere kroniske sykdommer og mer antibiotikaresistens. Vi må også sikre trygg og effektiv innføring av ny medisinsk teknologi, som persontilpasset medisin. Vi møter utfordringene blant annet gjennom forskning og innovasjon sammen med våre nordiske naboer, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Tredelt forskningssamarbeid fram til 2019

De fem nordiske landene har solide helse- og kvalitetsregistre, oversiktlige helsedata og en god og likeartet infrastruktur for behandlingsrettet forskning. Dette skal nå utnyttes bedre for å fremme helse i og utenfor Norden. Det er noen hindringer for å få dette til som de nordiske landene sammen vil løse.

Målene for det nye samarbeidsprosjektet er å utrede en nordisk plattform for helsedata og en modell for gjensidig etisk godkjenning av forskningsprosjekter i Norden. Vi vil også styrke samarbeidet om klinisk forskning og kompetansebygging på persontilpasset medisin.

Gevinsten vil komme pasientene til gode når vi kan ha forskningsprosjekter med et befolkningsgrunnlag med utgangspunkt i Nordens 26 millioner innbyggere, for eksempel på sjeldne sykdommer, sier Bent Høie.

Redusere bruken av antibiotika

Landene vil også øke kunnskapen om antibiotikaresistens og utarbeide en nordisk kommunikasjonsplan for å redusere bruken av antibiotika. Antibiotikaresistens er et raskt voksende problem og en alvorlig trussel mot global helse.

Det norske Helse- og omsorgsdepartementet koordinerer prosjektene fram til 2019. Sentrale aktører i de fem landene og nordiske institusjoner trekkes inn i delprosjektene. Det er en forutsetning at brukerperspektivet ivaretas.

  • Helse- og sosialministrenes erklæring:

Det framtidige helsesamarbeidet i Norden