En investering i barnehager er en investering i fremtiden

03.04.24 | Nyhet
Barn i huske
Fotograf
Helena Wahlman
Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å investere i barnehager og pedagogisk personale. Det bidrar til å utjevne forskjeller og gi barn og foreldre like muligheter. Det viser en ny rapport fra Nordisk ministerråd for utdannelse og forskning.

Rapporten “EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE – an Investment in the Future» gir en kort oversikt over nordisk forskning på ECEC-området. Sammenstillingen viser at kvalitativ omsorg og utdannelse styrker barns individuelle velvære samt utvikling av språklige, sosiale og emosjonelle ferdigheter. Det finnes forskningsresultat som også tyder på at barn som har deltatt i førskole klarer seg bedre i skolen. 
 

For foreldrene viser forskningen at de klarer seg bedre på arbeidsmarkedet og i inntektsutviklingen når barna er i barnehage. 
Det er en arbeidsgruppe under Nordisk tjenestemannskomité for utdannelse og forskning som har utarbeidet rapporten og deres anbefalinger er klare:

  1. Invester i fagfolk og institusjoner som gir høykvalitets utdannelse og omsorg til alle barn. Det lønner seg.
  2. Oppmuntre grupper med lavere grad av deltakelse til å bruke ECEC-tjenester.
  3. Utvid kunnskapsgrunnlaget for å måle effekten av nordiske førskolevirksomhet og hvordan det bidrar til å fremme sosial rettferdighet. 
     

Vi må hver dag arbeide for et samfunn der alle har like muligheter uavhengig av sosial, kulturell og språklig bakgrunn, kjønn, mental eller fysiske forskjeller. 

Karen Ellemann, generalsekretær i Nordisk ministerråd

Nordisk ministerråds generalsekretær, Karen Ellemann er selv utdannet lærere og understreker betydningen god utdannelse og omsorg har for utviklingen av våre samfunn.


-    En sentral forutsetning for et integrert, konkurransedyktig og bærekraftig Norden er at vi opprettholder og styrker sosial rettferdighet og tillit til de nordiske samfunnene. Vi må hver dag arbeide for et samfunn der alle har like muligheter uavhengig av sosial, kulturell og språklig bakgrunn, kjønn, mental eller fysiske forskjeller. Det utgjør grunnmuren i våre samfunn, sier Ellemann.


Norden er på mange måter ledende innen ECEC (Early Childhood Care and Education), men også vi har utfordringer. 
 

Etter hvert som mangfoldet øker – samfunnet generelt og dermed også i ECEC-institusjoner – må de nordiske landene investere og utvikle kvaliteten på sine institusjoner med fokus på opplæring av kvalifisert personale for å støtte velvære, utvikling, omsorg og utdanning for barn. 
 

En økende mangel på kvalifiserte førskolelærere er en utfordring i hele Norden. Det er en utvikling som må reverseres.
 

En felles utfordring i Norden er også lønnsnivået for førskolelærere og pedagoger, som henger etter i lønnsutviklingen i forhold til andre høyere utdannede ansatte i offentlig sektor. Det er også et spørsmål om et veldig kjønnssegregert arbeidsmarked.