Uttalelse om utviklingen i et digitalisert mediemarked fra de nordiske kulturministre

26.04.17 | Nyhet
De nordiske ministre for kultur og medier har på et møte i Nordisk ministerråd på Svalbard 25. april diskutert utviklingen i det nordiske mediemarkedet, særlig knyttet til endringene i annonsemarkedet og konsekvensene det har for reklamefinansierte medier.

Nordicom – Nordisk Informasjonssenter for Medie- og Kommunikasjonsforskning presenterte sin ferske rapport, som er gjort på oppdrag fra Nordisk ministerråd for kultur. Dette er den første helhetlige analysen av utviklingen på annonsemarkedet i Norden fra 2011-16. Under overskriften ”Kampen om reklamen” er den klare konklusjonen i rapporten at digitaliseringen har hatt store konsekvenser for det nordiske medielandskapet.

Den digitale utviklingen har ført til en omfattende endring i forutsetningene for de kommersielt finansierte medievirksomhetene i Norden. Medier på nasjonalt og lokalt nivå har problemer med å konkurrere med reklameløsningene som globale, digitale aktører som f.eks.Google, Facebook og Youtube tilbyr. Selv om det finnes forskjeller mellom landene er tendensen tydelig, og Nordicom antar at utviklingen vil fortsette i samme retning fremover. Når over halvparten av de digitale reklameinvesteringene går til utenlandske selskaper, risikerer man at mange medievirksomheter ikke vil overleve. Det kan påvirke mangfoldet i det nordiske medielandskapet.

Ministrene drøftet rapportens konklusjoner og utviklingens betydning for det fremtidige nordiske medielandskapet.

-Vi ønsker å sikre et bærekraftig, pluralistisk medielandskap med en god balanse mellom allmennkringkastere, privateide medier, globale online-medier og nye innovative medieprosjekter. Det er fundamentet for en bred og fri demokratisk debatt i de nordiske landene. Vi ser derfor med bekymring på utviklingen i reklamemarkedet og konsekvensene den kan ha for medielandskapet. Vi følger dette nøye også på nasjonalt nivå.

-For å identifisere mulige konkrete tiltak innenfor det nordiske samarbeidet, vil vi iverksette en policy-utredning, som skal komme med anbefalinger. Utredningen skal være klar med sikte på fremlegging til neste møtet mellom de nordiske kulturministrene.

Link til rapporten "Kampen om reklamen"