Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Danish.

Om Nordisk Ministerråd for Fiskeri, Havbrug, Jordbrug, Levnedsmidler og Skovbrug (MR-FJLS)

MR-FJLS består af ét ministerråd med fire politikområder: Fiskeri og havbrug, Jordbrug, Levnedsmidler og Skovbrug. MR-FJLS udgør et samarbejde mellem 20 ministerier i Norden.

MR-FJLS’ kerneopgaver er at fremme bæredygtig udnyttelse af natur- og genetiske ressourcer, som er en forudsætning for menneskets eksistens.

MR-FJLS arbejder for at sikre tillid og tilgang til gode madvarer, fremme kostvaner, som bidrager til bedre sundhed hos nordiske borgere, og udvikle de muligheder, som findes i nordiske råvarer og madkultur. Et vigtigt element i ministerrådets arbejde er at styrke og fremme relevant forskning og udvikling.

Ministerrådet satser aktivt på tværgående aktiviteter både internt mellem EK-FJLS afdelingerne samt i samarbejde med andre sektorer i Nordisk Ministerråd.

Struktur

Ministerrådets embedsmandsstruktur består af én embedsmandskomité (EK-FJLS) med fem integrerede afdelinger, som er selvstændige og samarbejdende enheder: nemlig en eksekutivkomité og fire afdelinger for henholdsvis fiskeri og havbrug, levnedsmidler og jordbrug og skovbrug. Eksekutivkomitéen og de fire afdelinger har alle status som embedsmandskomité.

Ministerrådet finansier en række institutioner,  samarbejdsorganer og arbejdsgrupper. De bidrager indenfor deres respektive områder til at opnå de politisk fastsatte mål.

Læs om embedsmandskomiteer for ministerrådet MR-FJLS:

Fiskerisektoren

Fiskerisektoren sætter fokus på biologisk bæredygtighed ved blandt andet at konkretisere princippet om økosystemtilnærmelse i fiskerierne, fremme teknologisk udvikling i sektoren samt at arbejde for fisk som sund mad fra et sundt havmiljø.

Arbejdet med økonomisk bæredygtighed skal bl.a. sætte fokus på de økonomiske rammebetingelser, som kan øge værdiskabelsen i fiskeriindustrierne.

Arbejdet med den sociale bæredygtighed skal fremme udvikling af rammebetingelser, som kan sikre fiskefolkenes velfærd og udvikle kystsamfundenes fremtidsmuligheder.

Jordbrugssektoren

Jordbrugssektoren fokuserer på bevarelsen af genetiske ressourcer og arbejdet med bæredygtig udnyttelse af bioenergi. Disse elementer er centrale i arbejdet med at sikre et fleksibelt landbrug og håndteringen af klimaforandringer.

Desuden fokuseres på arbejdet med landdistrikts- og erhvervsudvikling.

Arbejdet med at fremhæve de kvaliteter og muligheder, som ligger i nordiske madvarer er en kerneopgave, som gennemføres i tætte relationer til fiskeri- og levnedsmiddelsektorerne.

Levnedmiddelssektoren

Levnedsmiddelsektoren tager i sit arbejde udgangspunkt i den nordiske borger som forbruger og fokuserer på fire emner: at beskytte forbrugerne mod sundhedsrisiko med god fødevaresikkerhed; at øge indsatsen for dyresundhed og – velfærd, at fremme god mærkning, markedsføring og sporbarhed af fødevarer; og at opmuntre til sunde madvarer og livsstil.

Skovbrugssektoren

Skovbrugssektorens faglige kerneområder er erhvervsudvikling, skovbrug og bioenergi. Der lægges fokus på skovens lokale og regionale betydning samt på at fremme økonomiske, økologiske, sociale og kulturelle værdier.

Bioenergi og klima bliver stadig mere fremhævet i samarbejdet. Overordnet sikres et bæredygtig skovbrug i Norden gennem forskning, udvikling og uddannelse; særlig gennem forskningssamarbejde i Samnordisk Skovforskning (SNS) samt netværksdannelse og viden- og erfaringsudveksling.

Mål og visioner

Samarbejdsprogrammet beskriver de to vigtigste nordiske prioriteter i 2017-2020 angående fiskeri og akvakultur, landbrug, fødevarer og skovbrug: udvikling af den nordiske bioøkonomi og bæredygtige fødevaresystemer. Med samarbejdsprogrammet udvikles og styrkes det nordiske samarbejde om fiskeri og akvakultur, landbrug, fødevarer og skovbrug. Samtidigt bidrager det nordiske samarbejde til at løse mange af de vigtige globale udfordringer som verdens lande er enedes om at prioritere i Agenda 2013 og de globale bæredygtige udviklingsmål; fra klimaforandringer over antibiotikaresistens til de stigende problemer med livsstilssygdomme.

Læs om samarbejdsprogrammet for ministerrådet MR-FJLS: