Samarbeidsministrene (MR-SAM)

Det er i praksis de nordiske samarbeidsministerne som på oppdrag fra statsministerne har ansvaret for samordningen av det nordiske regjeringssamarbeidet.

Information

Postadresse

Ved Stranden 18
DK-1061 Köpenhamn K

Contact
Phone
+45 33 96 02 00

Content

  Persons
  News
  Declaration
  Information
  Funding opportunities

  Samarbeidsministrene (MR-SAM)

  Nordisk Migrant Ekspert Forum

  Nordisk Migrant Ekspert Forum er knyttet til det nordiske samarbejdsprogram om integration af flygtninge og indvandrere og har til formål at bidrage med et velunderbygget og mangfoldigt vidensgrundlag til det nordiske samarbejde om integration.

   

  Gå til organisasjon
  Nordisk samarbeidskomité (NSK)
  Nordisk samarbeidskomité har ansvar for den løpende koordineringen av samarbeidet og er også styre for ministerrådets sekretariat i København. Nordisk samarbeidskomité består av høyere tjenestemenn fra de respektive landenes statsforvaltning.
  Gå til organisasjon
  Departement for utenrikssaker, Grønlands selvstyre (GL)
  Færøyenes landsstyre, nordisk samarbeid (FO)
  Nordisk samarbeidskontor (ÅL)
  Nordisk sekretariat, nordisk samarbeid (IS)
  Utenriksdepartementet, nordisk samarbeid (FI)
  Utenriksdepartementet, nordisk samarbeid (NO)
  Utenriksdepartementet, nordisk samarbeid (SV)
  Utenriksdepartementet, Sekretariatet for ministeren for nordisk samarbeid (DK)
  Ekspertgruppen for bærekraftig utvikling
  Ekspertgruppen skal gi råd til Nordisk samarbeidskomité og samarbeidsministrene om bærekraftig utvikling.
  Gå til organisasjon
  Nordisk rådgivningskomité for Arktis, NRKA
  I forbindelse med vedtaket om et nytt Arktisk samarbeidsprogram i 2002 ble det opprettet en Nordisk rådgivningskomité for Arktis (NRKA). Nordisk rådgivningskomité for Arktis består av de nordiske medlemmene av Arktisk råd samt representanter for Færøyene, Grønland og Åland. Relatert til Nordisk ministerråd skal NRKA gi råd til samarbeidsministrene og Nordisk samarbeidskomité om arktiske spørsmål.
  Gå til organisasjon
  Sekretariatet for Den arktiske ekspertkomiteen
  Grensehinderrådet
  Grensehinderrådet er et politisk oppnevnt organ, som har fått i oppdrag av de nordiske regjeringene å fremme den frie bevegelsen innenfor Norden, både for enkeltpersoner og foretak. Grensehinderrådet begynte sitt virke i 2014. Formannskapet i Grensehinderrådet skifter årlig mellom de nasjonale medlemmene i Grensehinderrådet og følger formannskapet i Nordisk ministerråd. Formannskapet i Grensehinderrådet skal lede grensehinderarbeidet i samarbeid med Nordisk ministerråds generalsekretær.
  Gå til organisasjon
  Grensehinderarbeid
  Grensehinderarbeidet er et viktig nordisk samarbeidsområde og en del av arbeidet med å nå statsministrenes visjon om Norden som verdens mest integrerte region. Arbeidet drives av Grensehinderrådet, som innledet sin virksomhet i januar 2014. I og med Grensehinderrådets fornyede mandat fra og med 2018 er det kvantitative målet å fjerne 8–12 grensehindere per år på områdene arbeidsmarked, sosial, utdanning og næringsliv.
  Gå til organisasjon
  Informationstjenester

  Informationstjenester under MR-SAM

  Gå til organisasjon
  Grensetjenesten
  Grensetjenesten er et grense- og myndighetsoverskridende samarbeid mellom Sverige og Norge. Grensetjenestens hovedoppgave er å motta og behandle spørsmål fra personer og foretak som har noen form for grenseoverskridende virksomhet.
  Gå til organisasjon
  Info Norden
  Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Formålet med tjenesten er å gjøre det enklere for personer å bevege seg over de nordiske grensene.
  Gå til organisasjon
  Norden i Fokus
  Norden i Fokus gir den nasjonale debatten en nordisk vinkling. Norden i Fokus-kontorene arrangerer seminarer og ustillinger om aktuelle temaer innenfor politikk, miljø, næringsliv og kultur. Hovedmålgruppene er embetsmenn, politikere, journalister og interesseorganisasjoner.
  Gå til organisasjon
  Nordisk informasjonskontor i Sørjylland
  Det nordiske informasjonskontoret har til oppgave å samordne den nordiske virksomheten i Sørjylland og informere om det nordiske samarbeidet. Kontoret formidler nordisk kultur gjennom en rekke aktiviteter i grenseregionen, blant annet nordiske forfatterbesøk, kunstutstillinger, konserter, lesesirkler og reiser i Norden. Samtidig har kontoret også til oppgave å styrke kunnskapen om Sør-Jylland i resten av Norden.
  Gå til organisasjon
  Nordkalottens Grensetjeneste
  Nordkalottens Grensetjeneste er sakkyndig innenfor grenseproblematikk, formidler informasjon, gir råd til privatpersoner, foretak og organisasjoner som driver virksomhet over landegrensene mellom Finland/Sverige og Finland/Norge. I tillegg til dette arbeider Grensetjenesten med å fjerne grensehindre.
  Gå til organisasjon
  Øresunddirekt
  Øresunddirekt er en informasjonstjeneste som formidler offentlig informasjon fra myndigheter til innbyggere og næringsliv i Øresundsregionen. Øresunddirekt består av en webredaksjon i København, samt et informasjonssenter på Hjälmaregatan 3 i Malmö. Ved informasjonssenteret Øresunddirekt i Malmö bistår Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen og Skatteverket med personale på stedet som gir offisiell informasjon fra et Øresundsperspektiv.
  Gå til organisasjon
  Nordisk barne- og ungdomskomité (NORDBUK)
  NORDBUK er rådgivende og koordinerende organ i alle barne- og ungdomsspørsmål i Nordisk ministerråd.
  Gå til organisasjon
  Sekretariat for NORDBUK
  Nordisk utvekslingsordning (NORUT)
  Tjenestemannsutvekslingen gir statlig ansatte en mulighet til å bli kjent med forvaltningen i ett eller flere andre nordiske land utenom hjemlandet. Det årlige stipendbeløpet fordeles mellom landene samt Færøyene, Grønland og Åland av en gruppe som består av kontaktpersoner fra hvert land samt Færøyene, Grønland og Åland.
  Gå til organisasjon