Samarbeidsministrene (MR-SAM)

Det er i praksis de nordiske samarbeidsministerne som på oppdrag fra statsministerne har ansvaret for samordningen av det nordiske regjeringssamarbeidet.

Informasjon

Postadresse

Ved Stranden 18
DK-1061 Köpenhamn K

Kontakt
Telefon
+45 33 96 02 00

Innhold

Samarbeidsministrene (MR-SAM)

Nordisk samarbeidskomité (NSK)
Nordisk samarbeidskomité har ansvar for den løpende koordineringen av samarbeidet og er også styre for ministerrådets sekretariat i København. Nordisk samarbeidskomité består av høyere tjenestemenn fra de respektive landenes statsforvaltning.
Gå til organisasjon
Departement for utenrikssaker, Grønlands selvstyre (GL)
Færøyenes landsstyre, nordisk samarbeid (FO)
Nordisk samarbeidskontor (ÅL)
Nordisk sekretariat, nordisk samarbeid (IS)
Utenriksdepartementet, nordisk samarbeid (FI)
Utenriksdepartementet, nordisk samarbeid (NO)
Utenriksdepartementet, nordisk samarbeid (SV)
Utenriksdepartementet, Sekretariatet for ministeren for nordisk samarbeid (DK)
Ekspertgruppen for bærekraftig utvikling
Ekspertgruppen skal gi råd til Nordisk samarbeidskomité og samarbeidsministrene om bærekraftig utvikling.
Gå til organisasjon
Nordisk rådgivningskomité for Arktis, NRKA
I forbindelse med vedtaket om et nytt Arktisk samarbeidsprogram i 2002 ble det opprettet en Nordisk rådgivningskomité for Arktis (NRKA). Nordisk rådgivningskomité for Arktis består av de nordiske medlemmene av Arktisk råd samt representanter for Færøyene, Grønland og Åland. Relatert til Nordisk ministerråd skal NRKA gi råd til samarbeidsministrene og Nordisk samarbeidskomité om arktiske spørsmål.
Gå til organisasjon
Sekretariatet for Den arktiske ekspertkomiteen
Grensehinderrådet
Grensehinderrådet er et politisk oppnevnt organ, som har fått i oppdrag av de nordiske regjeringene å fremme den frie bevegelsen innenfor Norden, både for enkeltpersoner og foretak. Grensehinderrådet begynte sitt virke i 2014. Formannskapet i Grensehinderrådet skifter årlig mellom de nasjonale medlemmene i Grensehinderrådet og følger formannskapet i Nordisk ministerråd. Formannskapet i Grensehinderrådet skal lede grensehinderarbeidet i samarbeid med Nordisk ministerråds generalsekretær.
Gå til organisasjon
Grensehinderarbeid
Grensehinderarbeidet er et viktig nordisk samarbeidsområde og en del av arbeidet med å nå statsministrenes visjon om Norden som verdens mest integrerte region. Arbeidet drives av Grensehinderrådet, som innledet sin virksomhet i januar 2014. I og med Grensehinderrådets fornyede mandat fra og med 2018 er det kvantitative målet å fjerne 8–12 grensehindere per år på områdene arbeidsmarked, sosial, utdanning og næringsliv.
Gå til organisasjon
Informationstjenester

Informationstjenester under MR-SAM

Gå til organisasjon
Grensetjenesten
Grensetjenesten er et grense- og myndighetsoverskridende samarbeid mellom Sverige og Norge. Grensetjenestens hovedoppgave er å motta og behandle spørsmål fra personer og foretak som har noen form for grenseoverskridende virksomhet.
Gå til organisasjon
Info Norden
Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Formålet med tjenesten er å gjøre det enklere for personer å bevege seg over de nordiske grensene.
Gå til organisasjon
Norden i Fokus
Norden i Fokus gir den nasjonale debatten en nordisk vinkling. Norden i Fokus-kontorene arrangerer seminarer og ustillinger om aktuelle temaer innenfor politikk, miljø, næringsliv og kultur. Hovedmålgruppene er embetsmenn, politikere, journalister og interesseorganisasjoner.
Gå til organisasjon
Nordisk informasjonskontor i Sørjylland
Det nordiske informasjonskontoret har til oppgave å samordne den nordiske virksomheten i Sørjylland og informere om det nordiske samarbeidet. Kontoret formidler nordisk kultur gjennom en rekke aktiviteter i grenseregionen, blant annet nordiske forfatterbesøk, kunstutstillinger, konserter, lesesirkler og reiser i Norden. Samtidig har kontoret også til oppgave å styrke kunnskapen om Sør-Jylland i resten av Norden.
Gå til organisasjon
Nordkalottens Grensetjeneste
Nordkalottens Grensetjeneste er sakkyndig innenfor grenseproblematikk, formidler informasjon, gir råd til privatpersoner, foretak og organisasjoner som driver virksomhet over landegrensene mellom Finland/Sverige og Finland/Norge. I tillegg til dette arbeider Grensetjenesten med å fjerne grensehindre.
Gå til organisasjon
Øresunddirekt
Øresunddirekt er en informasjonstjeneste som formidler offentlig informasjon fra myndigheter til innbyggere og næringsliv i Øresundsregionen. Øresunddirekt består av en webredaksjon i København, samt et informasjonssenter på Hjälmaregatan 3 i Malmö. Ved informasjonssenteret Øresunddirekt i Malmö bistår Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen og Skatteverket med personale på stedet som gir offisiell informasjon fra et Øresundsperspektiv.
Gå til organisasjon
Nordisk barne- og ungdomskomité (NORDBUK)
NORDBUK er rådgivende og koordinerende organ i alle barne- og ungdomsspørsmål i Nordisk ministerråd.
Gå til organisasjon
Sekretariat for NORDBUK
Nordisk utvekslingsordning (NORUT)
Tjenestemannsutvekslingen gir statlig ansatte en mulighet til å bli kjent med forvaltningen i ett eller flere andre nordiske land utenom hjemlandet. Det årlige stipendbeløpet fordeles mellom landene samt Færøyene, Grønland og Åland av en gruppe som består av kontaktpersoner fra hvert land samt Færøyene, Grønland og Åland.
Gå til organisasjon