Kulturlivet i Norden skal være grønt, livskraftig og inkluderende

18.03.21 | Nyhet
Northern Network for Performing Arts
Fotograf
Sami Sorasalmi

Northern Network for Performing Arts er et regionalt nettverk for scenekunstprofesjonelle som har fått nettverksstøtte fra det nordisk-baltiske mobilitetsprogrammet for kultur. På bildet den norske sirkuskunstneren Emma Langmoen. 

Kulturens betydning for en grønn omstilling er avgjørende når de nordiske kulturministrene presenterer sine prioriteringer for de kommende årenes samarbeid. Det er den kunstneriske friheten, kulturutveksling og dialog som sørger for at nye løsninger og bærekraftige livsmuligheter tar form. Kultur og medier skaper møteplasser, stiller viktige spørsmål og hjelper oss å håndtere globale utfordringer.

Kulturen har alltid hatt en viktig rolle i det nordiske samarbeidet, og det kulturelle samarbeidet var faktisk utgangspunktet da Nordisk ministerråd ble grunnlagt for 50 år siden. Kulturministrenes ambisjon med det nye samarbeidsprogrammet for 2021–2024 er at kulturen også i fortsettelsen har en avgjørende rolle i det nordiske samarbeidet.

– Som leder for det nordiske kultursamarbeidet er jeg glad og stolt av å få lansere et nytt kulturpolitisk samarbeidsprogram. Det kulturelle samarbeidet er en sentral drivkraft for den grønne omstillingen, og samarbeidsprogrammet formidler hva vi i kultursektoren ved Nordisk ministerråd kommer til å fokusere på de neste fire årene, sier Annika Saarikko, Finlands forsknings- og kulturminister og leder for Nordisk ministerråd for kultur i 2021.

Det kulturelle samarbeidet er en sentral drivkraft for den grønne omstillingen i Norden.

Strategiske prioriteringer

I samarbeidsprogrammet slår kulturministrene fast at de vil jobbe for et grønt, et konkurransedyktig og et sosialt bærekraftig Norden, som er kjernen i ministerrådets visjon om Norden som verdens mest bærekraftige og integrerte region i 2030.  Fokuset for arbeidet bygger på følgende prioriteringer og styrker ministerrådets overordnede visjon, handlingsplan og målsetninger:

  • Et grønt Norden: Grønt kulturliv sikrer gode livsmuligheter for nåværende og kommende generasjoner
  • Et konkurransedyktig Norden: Livskraftige kunst- og kulturliv i og utenfor regionen vår bidrar til grønn vekst
  • Et sosialt bærekraftig Norden: Et inkluderende nordisk kulturliv fremmer demokrati, mangfold og livskvalitet

Mediene, kunsten og kulturen skal være frie. Prinsippet om armlengdes avstand er et felles verdigrunnlag for det kulturpolitiske samarbeidet, og et barneretts- og ungdomsperspektiv, likestilling og bærekraftig utvikling integreres alltid i arbeidet.

Kulturen spiller en avgjørende rolle i det nordiske samarbeidet og binder nordboerne sammen på tvers av grensene. Vi kommer til å arbeide for å styrke det nordiske kulturlivet både i og utenfor Norden.

Annika Saarikko, Finlands forsknings- og kulturminister og leder for Nordisk ministerråd for kultur

Alle skal ha samme muligheter

I det nordiske kultur- og mediesamarbeidet skal alle ha like muligheter for å kunne ytre seg fritt og delta aktivt i kulturlivet. Språket og kulturen skaper forståelse, tillit og samhørighet over grensene, og det er ofte gjennom bøker, tv-serier og musikk nordboerne får sin første kontakt med nabolandene.

– Kulturen spiller en avgjørende rolle i det nordiske samarbeidet og binder nordboerne sammen på tvers av grensene. Vi kommer til å arbeide for å styrke det nordiske kulturlivet både i og utenfor Norden, avslutter Annika Saarikko, Finlands forsknings- og kulturminister.

Det kulturpolitiske samarbeidsprogrammet skal styrke fellesskap, utvikling og samarbeid i kultursektoren i hele Norden. Ambisjonen er å levendegjøre kulturarven samt å fremme inkluderende og nyskapende nordisk kunst og kultur som også bidrar til å profilere Norden som en bærekraftig, konkurransedyktig og attraktiv kulturregion. 

 

Den nye digitale publikasjonen illustreres av bilder, tekstutdrag og illustrasjoner fra en rekke nordiske kunstnere, forfattere og prosjekter.