Kulturlivet i Norden ska vara grönt, livskraftigt och inkluderande

18.03.21 | Nyhet
Northern Network for Performing Arts
Fotograf
Sami Sorasalmi

Northern Network for Performing Arts är ett regionalt nätverk för scenkonstprofessionella som har fått nätverksstöd från det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur. På bilden den norska cirkuskonstnären Emma Langmoen. 

Kulturens betydelse för en grön omställning är avgörande när de nordiska kulturministrarna presenterar sina prioriteringar för de kommande årens samarbete. Det är genom den konstnärliga friheten, kulturutbyten och dialoger som nya lösningar och hållbara levnadsmöjligheter tar form. Kulturen och medier skapar mötesplatser, ställer viktiga frågor och hjälper oss att hantera globala utmaningar.

Kulturen har alltid haft en viktig roll i det nordiska samarbetet och det kulturella samarbetet var faktiskt utgångspunkten när Nordiska ministerrådet grundades för 50 år sedan. Kulturministrarnas ambition med det nya samarbetsprogrammet för 2021–2024 är att kulturen även fortsättningsvis har en avgörande roll i det nordiska samarbetet.

- Som ordförande för det nordiska kultursamarbetet är jag glad och stolt att få lansera ett nytt kulturpolitiskt samarbetsprogram. Det kulturella samarbetet är en central drivkraft för den gröna omställningen och samarbetsprogrammet förmedlar vad vi, inom kultursektorn vid Nordiska ministerrådet kommer att fokusera på under de kommande fyra åren, säger Annika Saarikko, Finlands forsknings- och kulturminister och ordförande i Nordiska ministerrådet för kultur i 2021.

Det kulturella samarbetet är en central drivkraft för den gröna omställningen i Norden.

Strategiska prioriteringar

I samarbetsprogrammet slår kulturministrarna fast att de vill arbeta för ett grönt, ett konkurrenskraftigt och ett socialt hållbart Norden som är kärnan i ministerrådets vision om Norden som världens mest hållbara och integrerade region i 2030.  Inriktningen på arbetet bygger på följande prioriteringar och styrker ministerrådets övergripande vision, handlingsplan och målsättningar:

  • Ett grönt Norden: Grönt kulturliv säkerställer goda levnadsmöjligheter för nuvarande och framtida generationer
  • Ett konkurrenskraftigt Norden: Livskraftiga konst- och kulturliv i och utanför vår region bidrar till grön tillväxt
  • Ett socialt hållbart Norden: Ett inkluderande nordiskt kulturliv främjar demokrati, mångfald och livskvalitet

Medierna, konsten och kulturen ska vara fria. Principen om armlängds avstånd är en gemensam värdegrund för det kulturpolitiska samarbetet liksom att ett barnrätts- och ungdomsperspektiv, jämställdhet och hållbar utveckling alltid integreras i arbetet.

Kulturen spelar en avgörande roll i det nordiska samarbetet och binder nordborna samman tvärs över gränserna. Vi kommer att arbeta för att stärka det nordiska kulturlivet både i och utanför Norden.

Annika Saarikko, Finlands forsknings- och kulturminister och ordförande i Nordiska ministerråd för kultur

Alla ska ha samma möjligheter

I det nordiska kultur- och mediesamarbetet ska alla ha lika möjligheter att fritt kunna yttra sig och aktivt delta i kulturlivet. Språket och kulturen skapar förståelse, tillit och samhörighet över gränserna och det är ofta genom böcker, tv-serier och musik som nordborna får sin första kontakt med grannländerna.

- Kulturen spelar en avgörande roll i det nordiska samarbetet och binder nordborna samman tvärs över gränserna. Vi kommer att arbeta för att stärka det nordiska kulturlivet både i och utanför Norden, avslutar Annika Saarikko, Finlands forsknings- och kulturminister.

Det kulturpolitiska samarbetsprogrammet ska stärka gemenskap, utveckling och samarbete inom kultursektorn i hela Norden. Ambitionen är att levandegöra kulturarvet samt att främja inkluderande och nyskapande nordisk konst och kultur som även hjälper till att profilera Norden som en hållbar, konkurrenskraftig och attraktiv kulturregion. 

 

Den nya digitala publikationen illustreras av bilder, textutdrag och illustrationer från en rad olika nordiska konstnärer, författare och projekt.

Annika Saarikko, Finlands vetenskaps- och kulturminister och ordförande i Nordiska ministerrådet för kultur i 2021, lanserar ett nytt kulturpolitiskt samarbetsprogram.