Goda genvägar – program för Islands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2019

Gode genveje

Gode genvej

De unga, hållbar turism och havsmiljön är de prioriterade områdena under Islands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2019. Nordiska prioriteringar av jämställdhet, digitalisering, hållbar utveckling och FN:s mål för hållbar utveckling integreras i ordförandeskapets projekt.

Rubriken för Islands ordförandeskapet syftar på vänskapen mellan de nordiska länderna, som bland annat avspeglas i rörlighet och ett starkt internt samarbete. Genvägarna går också ut i världen, där de nordiska länderna profilerar sig tillsammans och bidrar till det internationella samarbetet för fred, säkerhet och miljöskydd. Framtidens genvägar är digitala.

Respekten för demokratiska spelregler och rättsstaten är djupt förankrad i Norden. Vi är fast beslutna att fortsätta som fredliga och mångskiftande välfärdssamhällen där kultur och utbildning blomstrar, och där alla har rätt att utvecklas. Samhällen där innovation gynnar naturen, sysselsättningen och en stark ekonomi.

Nordiskt samarbete har visat att det är bättre att bygga broar än murar. Det är inget gammaldags över varken samarbete, vänskap eller respekt. Nordens grundläggande värderingar är lika viktiga som förut.

Unga i Norden

Under Islands ordförandeskap 2019 kommer de årgångar som är födda kring millennieskiftet att avsluta sin gymnasieutbildning, varefter de antingen studerar vidare på universitet eller kliver in på arbetsmarknaden, flyttar hemifrån och blir aktiva samhällsmedborgare. Framtiden är deras. Under det isländska ordförandeskapet kommer vi att fokusera på de unga i projekt inom utbildning, kultur och hälsa, där tonvikten ligger på aktiv medverkan och dialog med de ungas företrädare.

Havet – blå tillväxt i Norden

Island baserar sitt fokus på ”Havet – blå tillväxt i Norden” på den ledarposition Norden har åtagit sig på området – nationellt, regionalt och globalt. Man utgår också från de enskilda ministerrådens strategier och det nordiska samarbetet generellt kring hållbar användning och skydd av havets resurser, även när det gäller plast och bioekonomi.

Hållbar turism i Norden

Islands ordförandeskap sätter fokus på samarbete mellan de nordiska länderna om balansen mellan tillväxt och skydd i utvecklingen av hållbar turism. Man satsar på att skapa en överblick över ländernas gemensamma utmaningar och politik på detta område.