Om ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet

Nordiska flaggor
Photographer
Magnus Fröderberg/Norden.org
Ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet varar ett år åt gången och alternerar mellan de fem nordiska länderna.

De fem nordiska länderna har ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet ett kalenderår i taget .

Ordförandeskapet alternerar enligt en särskild ordning som börjar med Danmark och följs av Finland, Norge, Sverige och Island. Ordningen kan ändras genom särskilt beslut om det finns starka skäl för detta.

Ordförandeskapet skall aktivt leda arbetet inom samarbetsområdena. Landet utformar ett ordförandeprogram där de politiska prioriteringarna för det nordiska regeringssamarbetet under det kommande året presenteras.

Programmet presenteras av statsministern för det blivande ordförandelandet vid Nordiska rådets årliga möte, sessionen. Programmet finns både som elektronisk och som tryckt version.

Det land som innehar ordförandskapet i Nordiska ministerrådet är också ordförande för de nordiska statsministermötena under året. Samma sak gäller för utrikes- och försvarsministrarnas möten som alltid sker utanför Nordiska ministerrådets regi. Även för nordiska möten på ämbetsmannanivå innehas ordförandeklubban av sittande ordförandeskapsland.