Ny handlingsplan till förmån för personer med funktionsnedsättning i Norden

23.08.18 | Nyhet
Handicap rullestol sport
Fotograf
Audi Nissen
En ny handlingsplan till förmån för personer med funktionsnedsättning har nyligen lanserats vid Nordiska ministerrådets funktionshinderrådsmöte i Sisimiut på Grönland. Syftet med handlingsplanen är bland annat att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning och samtidigt öka tillgängligheten för andra.

En ny handlingsplan till förmån för personer med funktionsnedsättning har nyligen lanserats vid Nordiska ministerrådets funktionshinderrådsmöte i Sisimiut på Grönland. Syftet med handlingsplanen är bland annat att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning och samtidigt öka tillgängligheten för andra.

Vi vill ta bort de hinder som fortfarande finns för personer med funktionsnedsättning, säger Ola Balke från Myndigheten för delaktighet i Sverige, som är ordförande för Nordiska ministerrådets funktionshinderråd under det svenska ordförandeskapet 2018. Handlingsplanen har tre fokusområden som anger riktningen för det nordiska samarbetet mellan paraplyorganisationer på området, regeringsrepresentanter och andra experter. Fokusområdena är:

  • Mänskliga rättigheter

Att stödja och stärka arbetet med nationellt genomförande och övervakning av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

  • Hållbar utveckling

Att använda universell design för att stärka inkludering, främja jämställdhet och motverka diskriminering av personer med funktionsnedsättning i alla delar av det nordiska samhället genom strategisk integrering av funktionshinderperspektivet i arbetet med hållbar utveckling.

  • Fri rörlighet

Att främja fri rörlighet och undanröja gränshinder, speciellt de som påverkar personer med funktionsnedsättning.

Vi vill ta bort de hinder som fortfarande finns för personer med funktionsnedsättning

Ola Balke

En hjälp för individen

Syftet med handlingsplanen är att bidra till inkludering av personer med funktionsnedsättning genom ett ökat nordiskt kunskapsutbyte och närmare samarbete kring funktionshinderspolitiken. Handlingsplanen är ett centralt samarbetsdokument som kommer att skapa nytta för individen, för länderna och för hela Norden som region, säger Ola Balke. Det nordiska samarbetet ska bland annat

  • skapa nytta för länderna och göra skillnad för nordiska medborgare med funktionsnedsättning
  • komplettera och stärka pågående nationella processer vars mål är inkludering i alla delar av samhället
  • fördjupa och skapa synergieffekter med andra internationella samarbeten och processer vars mål är inkludering 
  • skapa förutsättningar för utbyte av erfarenheter, upprätthållande av kompetenser och utveckling av metoder för inkludering av personer med funktionsnedsättning på ett antal strategiska områden och i utvalda sammanhang 
  • integrera perspektiv om jämställdhet mellan män, kvinnor, flickor och pojkar, barns och ungas rättigheter samt hållbar utveckling i sina aktiviteter på ett meningsfullt sätt.

Grönland förbättrar förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning

På Grönland, där Nordiska ministerrådets funktionshinderråd nyligen har lanserat handlingsplanen i Sisimiut, har regeringen förbättrat villkoren för personer med funktionsnedsättning. Till exempel har man öppnat ett nytt rikstäckande centrum för personer med funktionsnedsättning (Pissassarfik), den grönländska regeringen har utsett en talesman (Tilioq) på området funktionshinder, och man har arrangerat ett seminarium med fokus på service för personer med funktionsnedsättning i glesbefolkade områden.