Nordiskt utskott: Öka kunskapsutbytet kring avveckling av kärnkraft

12.09.23 | Nyhet
Barsebäck_avveckling av kärnkraft
Fotograf
Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Det finns en stor potential för att stärka och utveckla kunskapsutbytet mellan de nordiska länderna kring avvecklingen av kärnkraftverk. Det menar Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur som föreslår ett nordiskt center för nukleär kompetens.

Enligt FN:s Internationella atomenergiorgan IAEA* finns det idag cirka 420 kärnkraftsreaktorer i världen och man räknar att drygt hälften av dessa behöver stängas ner till 2050.  Det kräver kunskap och utskottet för kunskap och kultur anser att detta skapar en möjlighet för kompetensutveckling mellan både tjänstemän och arbetare i Norden.


- Vi behöver stärka kompetensen i de nordiska länderna när det gäller hur man avvecklar kärnkraftverk och hur man kan använda sig av de resurser som då uppstår. De olika länderna i Norden har olika styrkor och kunskaper kring det här området men nu gäller det att gå samman och göra nordisk nytta av det. Och stärka både kunskapsnivå och forskningen, säger Camilla Gunell, ordförande i Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur.

Norden kan ta en ledande roll

Förslaget handlar om att komplettera akademisk- och yrkesfacklig utbildning med praktisk kompetensutveckling för att på ett säkert sätt kunna nedmontera kärnkraftverk och utveckla nya användingsområden, till exempel inom välfärdsområdet och läkemedelsindustrin. 


Ett nordiskt center skulle kunna bidra till; att det finns utbildad arbetskraft inom den nukleära sektorn, att kompetenser samordnas och utnyttjas bättre till nytta för alla nordiska länder samt att nordiska resurser stärks så att Norden kan ta en ledande roll inom nukleär kompetensutveckling.

Ärendet slutbehandlas på sessionen

Förslaget har sedan det behandlades på utskottets möte tidigare i år varit på remiss i både hållbarhets-, välfärds och tillväxtutskotten. Med utgångpunkt i detta beslutade utskottet på septembermötet i Köpenhamn att gå vidare med förslaget som härnäst kommer att debatteras i plenum under Nordiska rådets session i Oslo under vecka 44.


*nucleardecomissioning.pdf (iaea.org)