Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á Swedish.

Färdtjänst för funktionshindrade

De nationella reglerna om rätt till färdtjänst gör det dyrt och besvärligt för personer med funktionshinder att resa inom Norden. Problemet beror delvis på att beslut om rätt till färdtjänst görs av olika organ och på olika nivåer i de nordiska länderna.

Upplýsingar

Raðtala
14-136
Viðkomandi land
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige
Åland
Málaflokkur
Social och hälsa
Staða
Óleyst
Forgangsmál stjórnsýsluhindranaráðsins

De nordiska länderna har olika nationella färdtjänstsystem för funktionshindrade. Gemensamt för dessa system är att de ska bidra till att funktionshindrade ska kunna delta i utbildning, arbete och fritidsaktiviteter. I Danmark finns det en rad olika färdtjänstsystem, beroende på målet med transporten. Det mest använda är i kommunal regi och det finns begränsningar angående kostnaderna för varje resa. Finlands, Islands och Sveriges system är kommunala. I Norge är färdtjänst inte lagstadgad, men administreras och finansieras av fylkeskommunerna.

Flera länder har regler som begränsar det geografiska området inom vilket ordningen kan utnyttjas. Ett projekt genomfört av Nordiska handikappförbundet 2008–2010 mellan Köpenhamn, Oslo, Reykjavik och Stockholm angående funktionshindrades transport. Projektet visade att en rörelsehindrad person kunde använda transportutbudet i de fyra kommunerna vid besök där. Projektet har fått positiv respons från användarna, men det fanns även svårigheter med de administrativa rutinerna och beställningarna mellan kommunerna.

Gränshindret motsvaras av nr A5 i rapporten "Gränshinder i Norden på social- och arbetsmarknadsområdet" (Nord 2012:002).

Dæmi

Johan är svensk medborgare bosatt i Stockholm. På grund av ett funktionshinder har han beviljats rätt till färdtjänst. Då han ska besöka sin familj i Danmark stöter han dock på problem, eftersom han inte har rätt till dansk färdtjänst.

Hverja snertir vandinn?

Nordiska medborgare med funktionshinder som vistas tillfälligt i ett annat nordiskt land.

Tillaga að lausn

En nordisk expertgrupp har i rapporten Nord 2012:002 ansett att generell handikappvänlig utformning av kollektiva transportmedel kan minska behovet av färdtjänst. Då specialtransport är nödvändig ser gruppen flera möjliga lösningar. Det kan göras ändringar i nationella regelverk, som gör det möjligt att utnyttja lokal färdtjänst vid kortvariga resor i andra länder. Nationella regelverk kan öppnas upp för avtal i enskilda fall om användning av besökskommunens eller besökslandets färdtjänst, med eventuell reglering av återbetalning. Projektet som testades 2008–2010 bör analyseras närmare. Expertgruppen föreslår att denna fråga tas upp i samband med den eventuella revideringen av den nuvarande nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster.

Arbetsgruppen om revision av den nordiska biståndskonventionen har avslutat sitt arbete och ärendet ligger hos EK-S.

Finland upplyser i september 2018 att biståndsgruppen inte har föreslagit en nämnvärd utökning av färdtjänsten. Istället för gränsområden, föreslås grannkommuner (nabokommuner). Vidare upplyser Finland att en sådan utökning av rättigheterna som gränshinderrådet föreslår sannolikt skulle diskriminera EU-medborgare.

Uppfært síðast:
Social- og Indenrigsmin. DK 22.09.2020 / Social- och hälsomin. FI 07.10.2022 / Infrastrukturdept. SE 24.10.2022 / Helse- og omsorgsdepartementet NO 04.10.2022 / GL 12.11.2020 / IS 21.11.2022 / AX 15.10.2020
Contact information