En milliard skogsmaur kan ikke ta feil

Myrerne på  jorden
Fotograf
John Nielsen/Scanpix
Halvparten av Nordens areal er dekket av skog. Da går det greit med det biologiske mangfoldet i Norden! Eller? Jo, her finner vi den største artsrikdommen – men også flest truede arter. Men hvorfor er det slik?

At vi finner en stor andel av de rødlistede artene i Norden i skogen, kommer av at det opprinnelige landskapet i Norden var skogrikt, og at mange av artene våre er knyttet til denne typen natur.  

Skogen er fremdeles enormt artsrik. 

I Sverige lever 10 000 arter i skogen. Det er mose, lav, sopp, insekter og fugler. 20 prosent av dem er truet eller sårbare.

Artsrikdommen i de nordiske skogene påvirkes når livsmiljøet endrer seg eller blir borte. Avvirkning av skog, bebyggelse, gjengroing, klimaendringer, nitrogennedfall – alt dette påvirker mangfoldet av arter.

I flere nordiske land har skogbruk vært en grunnleggende næring i mange tiår – og det har satt sine spor. Skog som brukes, rommer ganske enkelt færre levemiljøer for ville dyr og planter enn skikkelig gammel, urørt skog. Mangelen på skog som aldri er blitt avvirket, pekes ut som en av de viktigste årsakene til at arter i skogen er truet eller sårbare, ifølge den svenske artsdatabanken.  

Selv om de nordiske landene har vært tidlig ute med å vedta ambisiøse mål for å bevare det biologiske mangfoldet, står mange interesser mot hverandre i skogen. Dessuten tar det mange år for økosystemet i skog som brukes, å gå tilbake til det rike mangfoldet den en gang hadde. Vi vil ha trevirke akkurat som før – og nå vil vi også gjerne erstatte fossilt drivstoff med biodrivstoff. Det gjelder å passe på slik at uttaket av bioenergi ikke rammer de artene som er avhengige av skogen. 

Skogen har en viktig rolle å spille i klimapolitikken, men dette er et av de områdene der klimapolitikken kan komme i konflikt med det biologiske mangfoldet. 

Hvordan er det med maurene?

Takk, bra! De hjelper skogseierne med å holde unna skadedyr og bidrar dermed til raskere vekst i skogen. 

Fakta:

  • Ifølge FNs forskerpanel for biologisk mangfold er 290 millioner hektar med urskog hogget ned i verden siden 1990.
  • I Sverige er 43 prosent av de rødlistede artene knyttet til skogen, i Finland 31 prosent og i Danmark 60 prosent. 
  • I Norge er 48 prosent av de truede artene knyttet til skogen. 

Dette kan du gjøre:

  • Vern om skogen, og lær deg mer om den!
  • Plant blomstrende busker og trær i hagen din.
  • Slutt med å dumpe søppel i skogen!
  • Bruk skogen – det er godt for helsen din!