Økonomi i Norden

Eldre dame som teller penger
Photographer
Johnér
Den nordiske modellen er  karakterisert av stabil inflasjon og valutakurs, en stor offentlig sektor, mange velferdsytelser og et sosialt sikkerhetsnett som er der for alle innbyggere. Skattene er blant de høyeste i verden.

Bruttonasjonalproduktet

De nordiske landene er blant de rikeste i verden målt i BNP per innbygger – og på et markant høyere nivå enn EU-gjennomsnittet. Blant de nordiske landene ligger Norge helt i toppen av skalaen.

BNP per innbygger. PPS Euro. 2021

Offentlige finanser

Offentlige finanser er en samlebetegnelse for offentlig sektors inntekter og utgifter. Hvis utgiftene overstiger inntektene, er det underskudd. De fleste nordiske landene hadde underskudd i de offentlige finansene i pandemiåret 2021. 

Offentlig overskudd/underskudd. Prosent av BNP. 2021

Skatt

De nordiske lande ligger for det meste øverst i internasjonale rangeringer av skattetrykket, noe som også henger sammen med en relativt stor offentlig sektor. Man skal imidlertid være forsiktig med å sammenligne skattetrykket fra land til land, ettersom innretningen av de enkelte landenes skatte- og inntektsoverføringssystemer kan være veldig forskjellige.  

Skattetrykket. 2021

Flere fakta om nordisk økonomi

Den nordiske statistikkdatabasen for økonomi inkluderer økonomiske nøkkeltall, utenlandske direkte investeringer og nasjonalregnskap. Området offentlige finanser inneholder tall om offentlig overskudd, gjeld, skatter, offentlige utgifter og bistand til utviklingsland.

I State of the Nordic Region finner du analyser, tall og statistikk om samfunnsforholdene i de nordiske landene med en regional vinkling. 

Ytterligere informasjon om økonomi i det nordiske samarbeidet kan du finne her