Nordiske løsninger på globale utfordringer

Nordic Solutions to Global Challenges is a joint initiative by the Prime ministers of the Nordic countries. We want to invite the world to share Nordic knowledge and experiences of six priority flagship projects. These Nordic solutions will be effective tools in our common work to reach the United Nations Sustainability Goals before the year 2030.

Nordiske løsninger på globale utfordringer, eller Nordic Solutions to Global Challenges, er et initiativ av statsministrene i verdens mest integrerte region. Norden fremmer bærekraftighet og fremdrift mot FNs bærekraftsmål, med delt kunnskap om tre temaer: grønt skifte, likestilling, og nordisk mat og velferd.

I oktober 2015 tok de nordiske statsministrene beslutningen om å lansere et nytt initiativ rettet mot nordiske løsninger på globale samfunnsutfordringer. De nordiske landene har lenge arbeidet for å skape mer bærekraftige samfunn.

Formålet er å fremme nordiske løsninger og nyvinninger som adresserer noen av de mest presserende globale spørsmålene. Statsministrene vil dele kunnskap om seks flaggskipsprosjekter vedrørende temaene grønt skifte, likestilling, og nordisk mat og velferd.

Ved å mobilisere en lang rekke politiske eksperter, forskere, aktører i privat sektor og de nordiske ambassadene, eksportråd og internasjonale interessenter responderer flaggskipsprosjektene på den økte globale interessen for nordisk bærekraftspolitikk og produkter.

Den nordiske likestillingseffekten

Den nordiske likestillingseffekten på arbeidsplassen viser nordiske investeringer i likestilling mellom kjønnene – løsninger for foreldrepermisjon, barneomsorg, fleksibilitet på arbeidsplassen og eierskap i ledelse – og går inn for økonomiske og sosiale fordeler ved likestilling på arbeidsplassen.

Nordisk mat og velferd

Nordisk matpolicylab formidler lærdom fra nordisk politikk innenfor ernæring, matavfall og det nye nordiske kjøkken og involverer forbrukerne i overgangen til mer bærekraftige næringsmiddelsystemer.

Nordiske velferdsløsninger bygger opp samarbeid mellom organisasjoner og virksomheter som promoterer eksport, for å fremme, vise og eksportere løsninger innenfor identifiserte sterke nordiske strategier som digital helse og bærekraftige sykehus.

Grønt skifte

Nordiske bærekraftige byer er konsentrert om å bygge nettverk og eksportere bærekraftige løsninger for byutvikling i nært samarbeid med nasjonale institusjoner og virksomheter.

Nordiske energiløsninger har til hensikt å dele nordiske energiløsninger og kunnskap som en del av regionale energimarkeder i ulike deler av verden og bidra ved utformingen av fornybare energisystemer og attraktive markeder.

Nordiske klimaløsninger er rettet mot støtten til fossilt drivstoff (FFSR, eller Fossil Fuel Subsidy Reform) og hvordan progressive nordiske løsninger innenfor miljøøkonomi, grønn teknologi og miljøpolicy kan tas i bruk i utviklingslandene.