Det står på viljen

23.10.19 | Nyhet
Malmtog i Kiruna
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Mangel på helthetlig løsninger for nordisk transportinfrastruktur svekker den nordiske mobilitet og næringslivets konkurranseevne og lønnsomhet. Det motarbeider også statsministrenes visjon om å gjøre Norden til verdens mest bærekraftige og integrerte region. Det mener et samlet Nordisk råd og får støtte av næringslivsledere.

God infrastruktur for gods- og persontransport er et hett tema i hele Norden, men det er få lys i tunnelen for det nordiske jernbanesystemet som gjennomgående preges av mangel på vedlikehold og nye investeringer. Det kom tydelig fram under den årlige transportkonferansen Elmia Nordic Future Transport Summit i Jönköping.

- Vi har pengene, vi har teknologien, vi har behovet og vi har miljøargumentene. Det eneste som mangler er den politiske viljen, sa sekretariatsleder for Grensekomitéen Värmland-Østfold ​​​Alf Johansen til applaus fra salen under konferansen.

Johansen snakket om å få på plass høyhastighetstog fra Oslo til Gøteborg. Og det er bare en av mange punkter der den nordiske transportinfrastrukturen preges manglende samarbeid og felles forståelse for fremtidens transportløsninger.

Vi har pengene, vi har teknologien, vi har behovet og vi har miljøargumentene. Det eneste som mangler er den politiske viljen

Alf Johansen, sekretariatsleder for Grensekomitéen Østfold-Värmland

Hovedfokuset for Elmia Nordic Future Transport Summit er samarbeid over grensene på områder som finansiering, kompetanseutvikling, forskning og innovasjon i et fremtidsperspektiv. Det var tydelig fra scenen at de nordiske transportministrene var dypt savnet på konferansen. De var alle invitert.

- Det er synd at de nordiske ministrene ikke prioriterer å komme til Elmia. Det er her fremtidens infrastruktur diskuteres og utvikles. Her hadde de fått mulighet til å snakke om noe annet enn hva vært land gjør. Det er mye mer interessant å høre hva de vil gjøre sammen, sier seniorrådgiver i Nordisk råd Johan Lindblad.

Forfall koster

En av de bransjer som merker konsekvensene av forfall og manglende samarbeide er den nordiske skogsindustrien. For skogsindustrien spesielt, men også nordisk næringslivet generelt, har det store økonomiske konsekvenser når godstransporten ikke fungerer tilfredsstillende. Transportdirektør for skogsindustrien i Sverige, Karolina Boholm kan fortelle at de transportrelaterte kostnadene for bransjen i snitt ligger på over 20 prosent. Samtidig med økende priser går kvaliteten på godstransporten på jernbane ned.

- Gammel og nedslitt infrastruktur fører til problemer for alle aktørene. Det fører igjen til økte kostnader og dårligere lønnsomhet, som igjen leder til færre investeringer og flere problemer. Jernbanen er inne i ond spiral som bare kan løses med et betydelig vedlikeholdsløft. Dernest må det også nyinvesteringer til, sier Boholm.

Ifølge Boholm snakker hun om de samme problemstillingen i dag som hun gjorde i 2012. For jernbanen har utviklingen også gått feil vei. Dette til tross for at industrien tydelig har sagt fra om at et velfungerende jernbanesystem er livsviktig for selskapene.

I Nordisk ministerråds handlingsplan for mobilitet 2019-21 går det frem at de nordiske samarbeidsministrene ber de ansvarlig fagministre om å møtes minst en gang i l løpet av 2019. Målsettingen var da å kartlegge felles målsetninger og for vurdere om det er hensiktsmessig å opprette et ad-hoc ministerråd for transport. Et slikt møte har ikke funnet sted.

I tillegg har et samlet Nordisk råd med 87 parlamentarikere fra alle partier bedt de nordiske regjeringene om å gjenopprette et ministerråd for transport. Svaret fra fagministrene var - Nei!

Nordisk råd har også krevd å få møte fagministrene flere ganger siden 2016. Så langt har det ikke kommet i stand et slikt møte.  Det får transportrapportør i Nordisk råds utvalg for vekst og utvikling Stein-Erik Lauvås til å reagere.

- Det virker som det ikke finnes noen reel vilje til å tenke strategi og planlegge sammen om transportinfrastruktur i Norden. Hvert land er opptatt med sine egne store prosjekter. Kanskje har de glemt hva som står i Helsingfors avtalen om nettopp transport, sukker Lauvås.

Han sikter til §§ 26-28 i traktaten som slår fast at de nordiske landene skal samarbeide om samferdselsløsninger som skal «lette forbindelsene og varebyttet mellom landene og oppnå hensiktsmessige løsninger på de problemer som måtte forekomme på dette området».

Hvert land er opptatt med sine egne store prosjekter. Kanskje har de glemt hva som står i Helsingfors avtalen om nettopp transport

Stein-Erik Lauvås, transportrapportør i Nordisk råds utvalg for vekst og utvikling
Contact information