Færøyenes rolle i det nordiske samarbeidet ble diskutert

03.04.17 | Nyhet
Nordens hus på Ved Stranden
Fotograf
Mary Gestrin
Kan de selvstyrte områdenes rolle innenfor det nordiske samarbeidet utvides? Denne problemstillingen kom opp i forbindelse med at Færøyenes søknad om å bli fullverdig medlem av Nordisk råd ble diskutert på rådets presidiemøte i Stockholm 3. april.

Utredningen som er gjort om saken, viser entydig at det finnes juridiske hindringer for å etterkomme Færøyenes ønske om fullverdig medlemskap. Ifølge den danske grunnloven har ikke Færøyene rett til å inngå avtaler med internasjonale organisasjoner der bare suverene stater har medlemskap. Ifølge Helsingforsavtalen, som er det nordiske samarbeidets grunnavtale, er Nordisk råd en slik organisasjon.

– Juridisk er denne saken veldig grundig utredet nå, konstaterer Nordisk råds president Britt Lundberg. – Men vi vil ha en grundigere utredning av andre omstendigheter i tilknytning til dette, sier hun.

Presidiet besluttet at saksforberedelsene kompletteres med en gjennomgang av hvordan de selvstyrte områdenes muligheter for å virke i det nordiske samarbeidet, kan utvikles innenfor de nåværende juridiske rammene. Samtidig vil man evaluere hvor godt det nordiske samarbeidet har levd opp til regelverket som styrer de selvstyrte områdenes rolle i det nordiske samarbeidet.

Færøyene søkte i oktober 2016 om å bli fullverdig medlem i Nordisk råd og Nordisk ministerråd.  Saken ble behandlet første gang på Nordisk råds presidiemøte i november. 

Færøyenes ønske er fortsettelsen på en svært lang politisk prosess. Det har vært et sterkt politisk ønske om fullverdig færøysk medlemskap i det nordiske samarbeidet helt siden det ble etablert.

Saken kommer til vedtak i forbindelse med Nordisk råds sesjon i høst.