Färöarnas roll i det nordiska samarbetet diskuterades

03.04.17 | Nyhet
Nordens hus på Ved Stranden
Fotograf
Mary Gestrin
Kan de självstyrande områdenas roll inom de nordiska samarbetet utvidgas? Den frågeställningen kom upp i samband med att Färöarnas ansökan om att bli fullvärdig medlem i Nordiska rådet diskuterades på rådets presidiemöte i Stockholm den 3. april.

Den utredning som har gjorts om ärendet visar entydigt att det finns juridiska hinder för ett godkännande av Färöarnas önskan om att få fullvärdigt medlemsskap. Enligt dansk grundlag har Färöarna inte rätt att ingå avtal med internationella organisationer där endast suveräna stater har medlemskap. Enligt Helsingforsavtalet, som är det nordiska samarbetets grundstadga, är Nordiska rådet en dylik organisation.

-Juridskt är den här saken nu väldigt grundligt utredd, konstaterar Nordiska rådets president Britt Lundberg. Men vi vill ha en grundligare utredning av andra omständigheter i anslutning till detta, säger hon.

Presidiet beslöt att beredningen av ärendet kompletteras med en genomgång av hur de självstyrande områdenas möjligheter att verka inom det nordiska samarbetet kan utvecklas inom de nuvarande juridiska ramarna. Samtidigt vill man utvärdera hur väl det nordiska samarbetet har levt upp till det regelverk som styr de självstyrande områdenas roll inom det nordiska samarbetet.

Färöarna ansökte i oktober 2016 om att bli fullvärdig medlem i Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet.  Ärendet behandlades första gången på Nordiska rådets presidiemöte i november. 

Färöarnas önskemål är fortsättning på en mycket lång politisk process. Det har funnits en stark politisk önskan om fullvärdigt färöiskt medlemskap i det nordiska samarbetet ända sedan det etablerades.

Ärendet kommer till beslut i samband med Nordiska rådets session i höst.