9.1.
Betänkande över medlemsförslag om at bevara den fria rörligheten i Norden i krissituationer, A 1850/presidiet