Framtidens arbetsliv

framsidor av rapporter om framtidens arbetsliv
Photographer
NordPub
Det nordiska forskningsprojektet om framtidens arbetsliv kommer att ge kunskap om hur arbetsmarknaden i Norden kan se ut runt år 2030. Hur kan den nordiska arbetslivsmodellen utvecklas för att möta framtida förändringar och omvälvningar i arbetslivet? Här hittar du projektets färdiga rapporter!

I detta omfattande projekt ska ett team med 30 forskare från alla nordiska länder analysera konsekvenser och ge rekommendationer för hur den nordiska arbetslivsmodellen kan ha en fortsatt stark betydelse i mötet med utvecklingsdrag som skapar osäkerhet om hur arbetstagares villkor och rättigheter kommer att vara om 10–20 år.

Plattformsarbete och digitalisering

Arbetet organiseras genom delprojekt där man analyserar teman som digitalisering av traditionella arbetsuppgifter, framväxten av fristående uppdragstagare och nya former av flexibla anställningsavtal samt framväxten av nya tjänste- och plattformsaktörer. Det kommer också att finnas delprojekt där man ser särskilt på konsekvenserna för arbetsmiljö och arbetsrätt.

Hur påverkar megatrenderna?

Den första delrapporten publicerades i november 2018 med titeln ”The Nordic future of work: Drivers, institutions, and politics”. I den identifieras de fyra främsta drivkrafterna och trenderna som kommer att leda till förändringar i arbetslivet. Dessa är globalisering samt förändringar i teknik, demografi och klimat.

Anpassa välfärdssystemen

Och redan i den första delrapporten identifieras några preliminära förutsättningar för att de nordiska länderna ska kunna lyckas hantera övergången till framtidens arbetsliv, såsom satsningar på yrkes- och vidareutbildning, anpassningar av välfärdssystem för dem som faller utanför den nordiska löntagarmodellen samt säkerställande av parternas organisering och trepartssamarbete i en tid då varken arbetstagar- eller arbetsgivarrollen är lika tydlig som tidigare. Dessa och andra förutsättningar kommer att följas i de kommande delprojekten.

Nordens bidrag till ILO

Projektet om framtidens arbetsliv utgör också ett nordiskt bidrag till Internationella arbetsorganisationen ILO:s 100-årsjubileum 2019. Norden uppmärksammade jubileet med en nordisk Future of Work-konferens i Reykjavik i april 2019, där presentation av projektets preliminära resultat stod i centrum.