Fremtidens arbeidsliv

framsidor av rapporter om framtidens arbetsliv
Photographer
NordPub
Det nordiske forskningsprosjektet om fremtidens arbeidsliv vil gi kunnskap om hvordan arbeidslivet i Norden vil kunne se ut rundt år 2030. Hvordan kan hvordan den nordiske modell for arbeidsliv utvikles for å møte fremtidens endringer og omveltninger i arbeidslivet? Her finner du prosjektets ferdige rapporter!

I dette omfattende prosjektet vil et team med 30 forskere fra alle nordiske land analysere konsekvenser, og gi anbefalinger for, hvordan den nordiske modellen for arbeidsliv kan ha en fortsatt sterk betydning i møtet med utviklingstrekk som skaper usikkerhet om hvordan arbeidstakeres vilkår og rettigheter vil være om 10 til 20 år.

Plattformarbeid og digitalisering

Arbeidet er organisert gjennom delprosjekter som analyserer temaer som digitalisering av tradisjonelle arbeidsfunksjoner, fremveksten av frittstående oppdragstakere og nye former for fleksible ansettelseskontrakter, fremvekst av nye tjeneste- og plattformaktører. Det vil også være delprosjekter som ser særlig på konsekvenser for arbeidsmiljøområdet og arbeidsrett.

Hvordan påvirker de store trendene?

Den første delrapporten ble publisert i november 2018 med tittel «The Nordic Future of Work – Drivers, Institutions, Politics». Her identifisere de fire største drivere og trender som vil medføre endringer i arbeidslivet. Det er globalisering og endringer i teknologi, demografi og klima.

Tilpasse velferdsordningene

Og allerede i første delrapport identifiseres noen foreløpige forutsetninger for at de nordiske land skal kunne lykkes i å takle overgangen til fremtidens arbeidsliv, slik som innsats innen yrkesopplæring og videreutdanning, tilpasninger i velferdsordninger for de som faller utenfor den nordiske lønnstakermodellen, og sikring av parts organisering og treparts samarbeid i en tid hvor både arbeidstager- og arbeidsgiverrollen er mindre tydeligere enn før. Disse og flere forutsetninger vil bli fulgt i de kommende delprosjektene.

Nordens bidrag til ILO

Prosjektet om Fremtidens arbeidsliv utgjør også et nordisk bidrag til ILO’s (International Labour Organization) 100 års jubileum i 2019. Jubileets nordiske markering var i form av en nordisk Future of Work konferanse i Reykjavik i april 2019, hvor presentasjon av prosjektet foreløpige resultater var sentralt.