Ny rapport: 15 idéer för att göra din stad grön

03.06.21 | Nyhet
Grønne træer i byen
Fotograf
Kristoffer Holm Pedersen

De nedsänkta regnbäddarna med grönska och träd på Tåsinge Plads i Köpenhamn kan fördröja mycket vatten från kvarteret vid skyfall.

Naturens tillstånd försämras snabbt, och även i Norden minskar den biologiska mångfalden. Det är bara en av anledningarna till att det är viktigt att tänka in naturen i städerna. I en ny rapport som finansierats av Nordiska ministerrådet presenteras 15 nordiska städers idéer om hur man kan skapa goda livsmiljöer i en grön stad.

Grönområden i städerna är viktiga för människors hälsa, för flora och fauna och för den biologiska mångfalden. Stadsgrönska bidrar till att rena luften från luftföroreningar och dämpa buller. Trots det får grönområdena sällan en framträdande roll i stadsutvecklingen. I en ny rapport finansierad av Nordiska ministerrådet presenteras nu 15 städers erfarenheter och kunskap. Rapporten ska inspirera ännu fler städer till en hållbar stadsutveckling med fokus på att göra staden grönare.

Naturlekplats och skyfallshantering

I finska Jyväskylä ska en grön loop, en ring av natur runt staden, engagera medborgare och skydda naturmiljöerna. I klimatkvarteret i Köpenhamn kombineras stadsgrönska med hanteringen av stora mängder regnvatten vid skyfall. Och i Varbergaskogen i Örebro har man skapat en naturinspirerad lekmiljö som gör att både barn och vuxna får lust att röra på sig.

De innovativa initiativen omfattar allt från strategisk stadsplanering till gräsrotsprojekt. I rapporten hittar man både stora och mindre nordiska städer. Rapporten tar således hänsyn till att inte alla städer har samma resurser att genomföra hållbara stadsutvecklingsprojekt. Det finns därför inspiration att hämta såväl bland höginvesteringsprojekt som lågbudgetinsatser.

Erfarenhetsutbyte över gränserna

De nordiska länderna har många likheter när det gäller klimatförhållanden och urbana utmaningar. Det skapar därför goda förutsättningar för länderna att lära av varandra och samarbeta om nya innovativa lösningar för grön och hållbar stadsutveckling. De 15 exemplen på grön stadsutveckling kommer därför från hela Norden.

Om rapporten

Rapporten har tagits fram av Svenska Lantbruksuniversitet (SLU) på uppdrag av Boverket och Nordiska ministerrådets arbetsgrupp för hållbara städer och har finansierats av Nordiska ministerrådet.

Nordiska ministerrådets arbetsgrupp för hållbara städer

Nordiska ministerrådet har tillsatt en arbetsgrupp för hållbara städer 2019–2021. Arbetsgruppens fokus är att stärka erfarenhetsutbytet och samarbetet kring nordiska lösningar för en hållbar stadsutveckling. Grönområden i städerna är centralt i den processen.

Rapporten bidrar till Nordiska ministerrådets vision om att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030.