Børnetilskud i Island

Barnabætur á Íslandi
Her finder du information om islandsk børnetilskud.

Børnetilskud (barnabætur) har til formål at støtte børneforældre og skabe dem lige vilkår med andre borgere. Der udbetales et bestemt beløb til forældre for hvert barn indtil dets fyldte 18. år. Størrelsen af børnetilskud afhænger af forældrenes indtægter, ægteskabelige stilling og antallet af børn. I Island er det Statsskattedirektoratet, der udregner børnetilskud.

Børnetilskud (barnabætur)

Børnetilskud udbetales fra et år efter at et barn bliver født eller flytter til Island, og betales indtil barnet fylder 18 år. Tilskuddet udbetales fire gange om året. Det udbetales forud den 1. februar og 1. maj. Ved skattevæsenets årsopgørelse trækkes forskuddet fra børnetilskuddet, sådan som dette bestemmes ved påligningen, og restbeløbet udbetales derefter den 1. juni og 1. oktober.

Børnetilskud er indkomstafhængigt og fastsættes ud fra skatteårsopgørelsen. Udenlandsk indkomst har indflydelse på udregning af børnetilskud på samme måde som islandsk indkomst. Børnetilskud regnes ikke som indkomst og er ikke skattepligtigt. Man behøver ikke at søge om børnetilskud.

Som et supplement til børnetilskud udbetales et særligt, indkomstafhængigt børnetilskud i forbindelse med børn, der i indkomståret er yngre end syv år.

Hvem har ret til børnetilskud? 

Alle har ret til børnetilskud, uanset om de er i arbejde, er selvstændigt erhvervsdrivende eller studerende.

Begge forældre bor og arbejder i Island

Børnetilskud fordeles ligeligt mellem ægtefæller. Det samme gælder, hvis et barns forældre er registreret som samboende og i slutningen af indkomståret opfylder betingelserne for sambeskatning.

Begge forældre bor i et andet nordisk land og arbejder i Island

Hvis begge forældre arbejder i Island, betaler Island tilskuddet under forudsætning af, at der påhviler begge forældrene ubegrænset skattepligt i Island.

Familien bor i Island, men den ene forælder arbejder i et andet nordisk land.

Hvis forældrene er bosat med deres barn i Island og den ene forælder arbejder dér, mens den anden forælder arbejder i et andet nordisk land, er hovedreglen den, at børnetilskud udbetales i Island, som er det land, hvor barnet har hjemme. Hvis tilskuddet i det andet land i størrelse overstiger tilskuddet i Island, skal dette lands socialforsikring betale et supplerende tilskud svarende til forskellen. Man skal kontakte socialforsikringen i det land, hvor barnet bor, for at få nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger om supplerende tilskud.

Familien bor i et andet nordisk land, men den ene forælder arbejder i Island

Hvis familien bor i et andet nordisk land og den ene forælder arbejder i Island, er hovedreglen den, at bopælslandet skal udbetale børnetilskuddet. En undtagelse herfra kan være, at hvis den forælder, som bor i det andet nordiske land, ikke har arbejde, betaler Island børnetilskuddet.

Hvis forældrene har socialforsikring i to forskellige lande

Ret til børnetilskud kan i så fald foreligge, men der skal ansøges specielt herom. Hvor det drejer sig om tilskud, som betales af mere end ét land, er prioritetsrækkefølgen som følger: Først kommer ret på basis af ens arbejde som lønmodtager eller selvstændigt arbejdende person, derefter kommer ret på basis af udbetaling af pension, og i tredje række kommer den ret, som opnås på basis af bopæl.

Behøver barnet være bosat i det land, som udbetaler børnetilskud?

Der er mulighed for at få børnetilskud i Island, også selv om barnet ikke er bosat dér. Betingelsen herfor er, at barnet forsørges af en person, som er statsborger inden for EØS, har arbejde i Island og har fuld skattepligt der.

Enlige forældre

En enlig forælder får udbetalt ubeskåret børnetilskud for et barn, som vedkommende forsørger.

Hvis forældrene bliver skilt

Hvis et ægtepar bliver skilt før årets udgang, bliver børnetilskud udregnet som hos enlige forældre ud fra parrets årsopgørelse.

Kan man få udbetalt islandsk børnetilskud efter flytning til udlandet?

Forældre, der flytter med deres børn til et andet nordisk land, kan have ret til at modtage børnetilskud i op til et år efter flytningen. Beløbets størrelse udregnes i forhold til den del af indkomståret, hvor de var bosat i Island. Eftersom børnetilskud udbetales løbende i de andre nordiske lande, kan det godt forekomme, at forældrene modtager tilskud fra to lande samtidig, selv om det så dækker to forskellige perioder. Dette kan medføre, at forældre, der flytter til Island fra et andet nordisk land, kan komme i den situation, at de må undvære børnetilskud fra den dag, de flytter til landet, og frem til det følgende års skattefastsættelse, hvor udbetalingen af det islandske børnetilskud begynder.

Studerende, der opholder sig i udlandet, mens de studerer, kan have ret til børnetilskud, hvis deres ansøgning om skattemæssigt hjemsted imødekommes. Børnetilskuddene fastsættes på grundlag af selvangivelserne, og for gifte par skal der under alle omstændigheder foreligge oplysninger om begges indkomster. Børnetilskud fratrækkes børnetilskud eller lignende udbetalinger i udlandet. Det er ikke muligt at beregne en forudbetaling, før der er udarbejdet en selvangivelse sammen med oplysninger om ydelser i udlandet.

Hvem skal man kontakte i tilfælde af spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om at starte eller drive virksomhed i Island, kan du kontakte de islandske skattemyndigheder. Man kan også få informationer ad telefonisk vej hos en servicerådgiver på telefon (+354) 442 1000. 

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.