Kørekort i Island

Førerkort i Norge
Her kan du læse om kørekort i Island, hvilke kørekort der er gyldige og hvordan du kan få og forny et kørekort i Island.

Kørekort i Island

Ifølge færdselsloven § 58 må ingen føre en bil eller motorcykel uden dertil at have gyldigt kørekort, som udstedes af rigspolitidirektøren.

Udstedelse af kørekort foretages af sysselmænd på vegne af rigspolitidirektøren.

Betingelser for udstedelse af nyt kørekort

Sysselmanden udsteder et kørekort efter afslutningen af en undersøgelse af, hvorvidt betingelserne for udstedelsen er opfyldt. I kørekortet skal bl.a. anføres oplysninger om, hvilken rettighedsgruppe kørekortets indehaver tilhører, samt supplerende oplysninger og eventuelle begrænsninger, som vedrører dets indehaver.
Gyldighedsperioden for kørekort er enten midlertidigt eller 15 år.

Midlertidigt kørekort

Midlertidige kørekort udstedes til begyndere og gælder i 3 år fra udstedelsesdatoen. Andre kørekort udstedes for 15 år alt efter kørekortets kategori og ansøgerens alder.

Fuldstændigt kørekort

Fuldstændige kørekort til kategorierne A, B og BE (kørekort til at føre personbiler) udstedes for 15 år.

Fuldstændige kørekort til kategorierne C, CE, D og DE til passagertranskort i erhvervsøjemed (øgede førerrettigheder - ekstraprøve) udstedes for 5 år. Ved udløbet af gyldighedsperioden for sådanne kort bevarer de deres gyldighed, for så vidt angår retten til at føre personbil.

Betingelser for udstedelse af nyt kørekort

De almene betingelser for udstedelse af nyt kørekort er:

  • At ansøgeren opfylder aldersbetingelserne for den pågældende kategori af køretøjer.
  • At ansøgeren ser og hører godt og i øvrigt er tilstrækkeligt kvalificeret psykisk og fysisk.
  • At ansøgeren har modtaget undervisning af en autoriseret kørelærer og ved en prøve bevist, at han eller hun har tilstrækkelig evne til at køre samt kendskab til køretøjet og færdselsloven.
  • At ansøgeren har fast bopæl i Island. 

Køreundervisning

En ansøger om kørekort i en kategori, hvor vedkommende ikke tidligere har haft kørekort, skal have modtaget undervisning af en kørelærer, som har autorisation til den pågældende kategori. til 12 måneder inden eleven opnår alder til B-rettigheder. Undervisningen skal foregå i overensstemmelse med en studieplan som fastsættes af Trafikdirektoratet om køreundervisning for den pågældende kategori. Køreundervisning kan indledes op til 12 måneder inden eleven opnår alder til B-rettigheder.

Øvelseskørsel med vejleder

Det er tilladt for en elev at øve sig i at føre en bil med en vejleder i stedet for en kørelærer, såfremt eleven har fået minimumsøvelse og vejlederen har fået sysselmandens tilladelse. Inden øvelseskørsel tillades, må eleven ansøge om kørekort (undervisningstilladelse). 

Ingen kan opnå tilladelse som vejleder, medmindre vedkommende:

  • Har nået en alder af 24 år.
  • Har gyldige kørerettigheder til at føre et køretøj inden for den kategori af køretøjer, som der skal indøves kørsel med, og har mindst 5 års erfaring med et sådant køretøj.
  • Ikke i de seneste 12 måneder har været uden kørekort som følge af fradømmelse af kørekort eller har været straffet for uforsvarlig kørsel.

Ansøgning om tilladelse til øvelseskørsel skal indgives til sysselmanden. Ansøgningen skal være ledsaget af en attest fra en kørelærer om, at eleven har erhvervet tilstrækkeligt kendskab til færdselsreglerne og øvelse i at betjene og føre et køretøj. Sysselmanden udsteder tilladelse til øvelseskørsel i elevens og vejlederens navne med en gyldighedstid på op til 18 måneder.

Biler, der anvendes til øvelseskørsel, skal mærkes med et dertil indrettet skilt med påskriften øvelseskørsel. Bemærk, at vejlederen regnes for bilens fører ved øvelseskørsel.

Køreprøve

Køreprøve kan kun finde sted, hvis eleven har fået sysselmandens tilladelse til at aflægge køreprøve og en kørelærer skriftligt har bekræftet, at der er foregået tilfredsstillende køreundervisning.

Køreprøven er opdelt i en teoretisk prøve (skriftlig) og en praktisk prøve. Den praktiske prøve har to dele: en mundtlig prøve og en praktisk prøve. Den praktiske prøve kan ikke aflægges, før den teoretiske prøve er bestået. Den teoretiske prøve må tidligst finde sted to måneder inden ansøgeren opfylder aldersbetingelserne for at få udstedt kørselsrettigheder. Den praktiske prøve må tidligst finde sted to uger inden ansøgeren opfylder de aldersmæssige betingelser.

Ombytning af udenlandsk kørekort til tilsvarende islandsk kørekort

Ansøgning om udenlandsk kørekort i et tilsvarende islandsk kørekort kan indgives til sysselmanden, uafhængigt af hvor ansøgeren er bosat, forudsat at vedkommende har fast bopæl i Island.

Der kan udstedes et islandsk kørekort i stedet for et gyldigt udenlandsk kørekort. Indehavere af kørekort, som er udstedt i lande, som ikke er medlemmer af EØS-aftalen, skal tage en teoretisk B-prøve og en praktisk prøve for hver kategori af kørselsrettigheder, som ansøgningen vedrører.

Betingelser for udenlandske statsborgere

Udover almindelige betingelser, som skal være opfyldt for at få udstedt kørekort, skal følgende betingelser være opfyldt, når det drejer sig om udenlandske statsborgere:

  1. At de opfylder bopælsbetingelserne.
  2. At det er bekræftet, at de har gyldige kørselsrettigheder i deres hjemland.

Internationalt kørekort

Sysselmænd og Foreningen af Islandske Motorejere, FÍB, har tilladelse til at udstede et internationalt kørekort.

Et internationalt kørekort kan udstedes til den, som har et gyldigt islandsk kørekort og er fyldt 18 år. Kørekortet gælder i et år fra dets udstedelsesdato og omfatter udelukkende køretøjer, som vedkommende har ret til at føre ifølge det islandske kørekort.

Et internationalt kørekort giver ikke ret til at føre køretøjer i Island.

Digitalt kørekort

Digitalt kørekort gælder for alle, der har kørselsrettigheder og har en mobiltelefon. Kørekortet beviser, at vedkommende har et gyldigt kørekort, og af det skal fremgå de samme oplysninger som på traditionelle kørekort.

Digitale kørekort gælder kun i Island.

Digitalt kørekort tjener til at dokumentere kørselsrettigheder over for politiet.

Hvem skal man kontakte i tilfælde af spørgsmål?

Nærmere oplysninger kan findes på sysselmandsembedets hjemmeside.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.