Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder

Årsrapport 2020

Information

Publish date
Abstract
År 2020 präglades arbetet i Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder i hög grad av pandemin. Dels genom att Rådets arbete fick flytta online och bedrivas digitalt, och dels genom att många av de personer som representeras av Rådets medlemmar påverkades mer än övriga befolkning av både covid-19 och av de restriktioner som infördes. Läs om hur Funktionshindersrådet tacklade utmaningarna under detta pandemiår.Tidigt på våren 2020 satte Rådet igång ett erfarenhetsutbyte kring pandemin och hur den drabbar personer med funktionsnedsättning i de olika nordiska länderna. I stället för två fysiska möten ställde Rådet också om till tre digitala möten, med flera extramöten däremellan för att kunna följa utvecklingen.Men Rådet har också fortsatt det planerade arbetet med handlingsplanen och exempelvis det stora temat kring inkludering av barn och unga. Under året har ungdomsrepresentanter suttit med på Rådets möten och nu höjs rösterna för ett eget ungdomsråd.Läs om detta och mycket mer i Funktionshindersrådets årsrapport för 2020. Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder är ett rådgivande organ för Nordiska ministerrådet när det gäller frågor som rör funktionshinder. Rådet består av experter från Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Grönland, Färöarna och Åland. Läs mer om Funktionshindersrådet här.