Ambisiøst nytt nordisk klima- og miljøsamarbeid

06.12.18 | Nyhet
De nordiske miljøministrene samlet under Nordisk råds sesjon 2018 på Stortinget i Oslo. 

De nordiske miljøministrene samlet under Nordisk råds sesjon 2018 på Stortinget i Oslo. 

Photographer
Johannes Jansson

De nordiske miljøministrene samlet under Nordisk råds sesjon 2018 på Stortinget i Oslo. 

Stans i tap av biologisk mangfold, reduksjon av plastutslipp til havet, et felles nordisk innspill til klimaforhandlingene og bærekraftig bruk av naturressurser er blant de ambisiøse målene i det nye nordiske samarbeidsprogrammet for miljø og klima.

Nordisk ministerråd har utarbeidet et nytt nordisk samarbeidsprogram for miljø og klima for perioden 2019 til 2024.

– De nordiske landene har vist at samarbeid på klima og miljø gir resultater. Med det nye samarbeidsprogrammet vil vi fortsette å styrke det nordiske samarbeidet og Nordens globale stemme i klima- og miljøspørsmål, sier Sveriges miljøminister Karolina Skog, ordfører for Nordisk Ministerråd for Miljø og Klima. Sverige har hatt formannskapet i Nordisk ministerråd i 2018.

Holdbar utvikling

I programmet slås det fast at nordiske landene i den neste seksårsperiode skal:

  • Samarbeide om miljø- og klimapolitikken for å bidra til en holdbar utvikling i Norden, EU og globalt
  • Samarbeide i internasjonale forhandlinger og følge opp implementeringen av internasjonale miljø- og klimaavtaler aktivt og ambisiøst. Ambisjonene i Parisavtalen blir helt sentrale. 
  • Bidra til å forsterke implementeringen av de globale holdbarhetsmålene i Agenda 2030
  • Arbeide for at miljø- og klimaregelverket forsterkes i EU
  • Jobbe for å stanse tapet av biologisk mangfold og arbeide for en bærekraftig forvaltning som sikrer de nordiske naturressursene
  • Jobbe for en sirkulær økonomi og bidra til at forbruk og produksjon skjer innenfor naturens tålegrenser
  • Arbeide for å minimere risikoen for skade på mennesker og miljø fra miljøgifter og kjemikalier i produkter
  • Jobbe for å stanse tilførselen av plast og mikroplast i havet
  • Se til at Norden fortsetter å være en foregangsregion for nye innovative løsninger som kan forbedre miljøet
  • Arbeide for å ta vare på og forsterke synergier med sektorer og samfunnsområder