Bli med å gjør Norden grønt, konkurransedyktig og sosialt bærekraftigt

07.04.21 | Nyhet
Demonstrasjon
Fotograf
Li-An Lim / Unsplash
Nordisk ministerråd etablerer nå et nordisk sivilsamfunnsnettverk med ambisjon om å styrke samarbeidet på tvers av Norden og på tvers av fagområder. Alle sivilsamfunnsorganisasjoner innenfor bæredyktighet i Norden er invitert.

Som en del av det nordiske samarbeidets nye Visjon 2030 har de nordiske samarbeidsministrene besluttet å etablere et nettverk av nordiske sivilsamfunnsorganisasjoner. Målet er at organisasjonenes stemme skal bli hørt og bidra med innspill til arbeidet med Visjon 2030. Finlands samarbeidsminster Thomas Blomqvist er glad for at sivilsamfunnet nå inviteres inn i det nordiske samarbeidet.

- Det er veldig viktig at sivilsamfunnet er aktivt involvert i Nordisk ministerråds arbeid med Vår visjon 2030. Det nordiske samarbeidet skal være transparent og relevant for sivilsamfunnsaktører i hele Norden. Derfor styrker vi nå sivilsamfunnets rolle i Nordisk ministerråds arbeid, sier Thomas Blomqvist.

Nordisk ministerråd utlyser nå en søknadsrunde for medlemmer til det nordiske sivilsamfunnsnettverket. Totalt er det plass til 40 medlemmer fra samtlige nordiske land og selvstyrte områder.

Søknadsprosessen for det nordiske sivilsamfunnsnettverk finner sted i perioden 7. april til 5. mai 2021. Prosessen er åpen for alle sivilsamfunnsorganisasjoner i hele Norden. Utvelgelsesprosessen forventes å være avsluttet medio juni. 

Det nordiske samarbeidet skal være transparant og relevant for sivilsamfunnsaktører i hele Norden.

Thomas Blomqvist, Nordisk samarbeidsminster fra Finland

Hva er Vår visjon 2030?

Vår visjon 2030 er det nordiske samarbeidets visjon om å bli verdens mest holdbare og integrerte region fram til år 2030. Nordisk ministerråds arbeide med visjonen tar utgangspunkt i tre strategiske prioriteringer.

 • Et grønt Norden – Sammen vil vi fremme en grønn omstilling av samfunnene våre og arbeide for karbonnøytralitet og en bærekraftig sirkulær og biobasert økonomi.
 • Et konkurransedyktig Norden – Sammen vil vi fremme grønn vekst i Norden basert på kunnskap, innovasjon, mobilitet og digital integrering.
 • Et sosialt bærekraftig Norden – Sammen vil vi fremme en inkluderende, likestilt og sammenhengende region med felles verdier og styrket kulturutveksling og velferd.

For å kunne gå fra ord til handling har Nordisk ministerråd utarbeidet en handlingsplan for perioden 2021-2024. Handlingsplanen er oppdelt i de tre strategiske prioriteringer og 12 overordnede målsettinger, og er det styrende dokument for hele Nordisk ministerråds virksomhet i perioden. 

Gay friendly cafe
Fotograf
Benjamin Suomela/norden.org

Hva betyr det nordiske sivilsamfunnet for Vår visjon 2030?

Det nordiske sivilsamfunnsnettverk kommer til å bestå av representanter fra nasjonale og nordiske sivilsamfunnsorganisasjoner. Nettverket skal arbeide tverrsektorielt som helhet, men deles også inn i tre undergrupper i samsvar med de tre strategiske prioriteringer. Formålet med nettverket er å styrke og få et mer målrettet og koordinert samarbeid med sivilsamfunnet i Norden koblet til vår visjon. Det målrettede samarbeidet skal sikre at arbeidet med visjonen er transparent og relevant, samt at de sivilsamfunnsorganisasjonene involveres i det nordiske samarbeidet. Nettverkets rolle skal utvikles gjennom dialog og felles identifiserte behov og ønsker i samarbeid med Nordisk ministerråd.

Dette innebærer det å bli medlem av det nordiske sivilsamfunnsnettverk

Som medlem av det nordiske sivilsamfunnsnettverk får man mulighet til å samarbeide med Nordisk ministerråd og de andre medlemmene av nettverket. Samarbeidet kan skje med samtlige sektorer i Nordisk ministerråd i alle deler av den politiske beslutningsprosessen, gjennom deling av informasjon, samråd, dialog og involvering i Nordisk ministerråds arbeide.

Arbeidet innebærer blant annet følgende:

 • Nordisk ministerråd inviterer nettverket til en-to årlige møter for å informere om aktuelle saker knyttet til visjonen og for å diskutere potensielle områder for samarbeide med nettverket.
 • Koordinator for sivilsamfunnsnettverket er i dialog med samtlige sektorer i Nordisk ministerråd for å kartlegge mulighetene for involvering av nettverket innen dette legges frem som forslag for sivilsamfunnsnettverket som selv bestemmer hva man vil prioritere i løpet av året.
 • Det nordiske sivilsamfunnsnettverkets medlemmer er i løpende kontakt med Nordisk ministerråd om det arbeidet som man har bestemt skal prioriteres ved begynnelsen av året.

Som medlem av det nordiske sivilsamfunnsnettverk estimeres det at man avsetter cirka 6-8 arbeidstimer per måned til arbeidet i nettverket. Periodevis kan det være mer eller mindre

City garden in Helsinki
Fotograf
Benjamin Suomela / Norden.org

Slik søker man for å bli med i nettverket

Representanter fra nasjonale og nordiske sivilsamfunnsorganisasjoner kan søke om å bli en del av nettverket. Søknad skjer ved at man fyller ut et digitalt skjema hvor følgende skal angis:

 1. Informasjon om egen organisasjon
 2. Informasjon om personen som skal representere organisasjonen i nettverket
 3. Motivasjon for å delta i nettverket

 

Det digitale søknadsskjema finner du her:

Deadline for søknader er onsdag 5. mai 2021.

 

I Nordisk ministerråds personvernpolicy kan du lese om vilkårene for behandlingen av personopplysningene dine og om rettighetene du har i forbindelse med at du sender inn din søknad til det nordiske sivilsamfunnsnettverket.

Slik skjer utvelgelsen

Utvelgelsesprosessen skal være avsluttet en måned etter deadline for søknadene. Totalt er det plass til 40 medlemmer i nettverket. Nordisk ministerråd bedømmer søknadene på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Søkerne må være en sivilsamfunnsorganisasjon i et Nordisk land eller en nordisk sammenslutning.
 • Søkerne skal gjennom sitt arbeid ha en kobling til de tre strategiske prioriteringer i Vår visjon 2030
 • Søkerne skal dokumentere interesse, engasjement og motivasjon for å inngå et målrettet samarbeid med Nordisk ministerråd omkring arbeidet med visjon 2030 og som en del av det nordiske sivilsamfunnsnettverk.

Nordisk ministerråd kommer i sin utvelgelse til å prioritere nasjonale paraplyorganisasjoner for sivilsamfunnet samt nordiske sammenslutninger av sivilsamfunnsorganisasjoner. Det vil også bli vektlagt å etterstrebe en jevn fordeling de nordiske landene og visjonen tre strategiske prioriteringer. Utover dette etterstrebes en gjennomtenkt representasjon ut i fra et mangfoldsperspektiv, en jevn fordeling av kvinner og menn, samt en god aldersfordeling.