Var med och gör Norden grönt, konkurrenskraftigt och socialt hållbart

07.04.21 | Nyhet
Demonstrasjon
Photographer
Li-An Lim / Unsplash
Nordiska ministerrådet upprättar nu ett nordiskt civilsamhällesnätverk med ambitionen att stärka samarbetet på tvärs av Norden och på tvärs av verksamhetsområden. Alla civilsamhällesorganisationer inom hållbarhet i Norden är inbjudna.

Som en del av det nordiska samarbetets nya Vision 2030 har de nordiska samarbetsministrarna beslutat att upprätta ett nätverk av nordiska civilsamhällesorganisationer. Målet är att organisationernas röster ska höras och att de ska bidra med idéer till arbetet med Vision 2030. Finlands nordiska samarbetsminister Thomas Blomqvist gläder sig till att civilsamhället nu bjuds in i det nordiska samarbetet.

– Det är mycket viktigt att civilsamhället är aktivt involverat i Nordiska ministerrådets arbete med Vision 2030. Det nordiska samarbetet ska vara transparent och relevant för civilsamhällets aktörer i hela Norden. Därför stärker vi nu civilsamhällets roll i Nordiska ministerrådets arbete, säger Thomas Blomqvist.

Nordiska ministerrådet utlyser nu en ansökningsomgång för medlemskap i det nordiska civilsamhällesnätverket. Totalt finns det plats för 40 medlemmar från samtliga nordiska länder och självstyrande områden.

Ansökningsprocessen för det nordiska civilsamhällesnätverket äger rum i perioden 7 april till 5 maj 2021. Processen är öppen för alla civilsamhällesorganisationer i hela Norden. Urvalsprocessen beräknas vara avslutad i mitten av juni. 

Det nordiska samarbetet ska vara transparent och relevant för civilsamhällets aktörer i hela Norden.

Thomas Blomqvist, Finlands nordiska samarbetsminister

Thomas Blomqvist, Finlands nordiska samarbetsminister

Det nordiska samarbetet ska vara transparent och relevant för civilsamhällets aktörer i hela Norden.

Gay friendly cafe
Photographer
Benjamin Suomela/norden.org

Vad betyder det nordiska civilsamhället för Vision 2030?

Det nordiska civilsamhällesnätverket kommer att bestå av representanter från nationella och nordiska civilsamhällesorganisationer. Nätverket ska som helhet arbeta tvärsektoriellt, men det delas också in i tre undergrupper i enlighet med de tre strategiska prioriteringarna. Syftet med nätverket är att stärka samarbetet med civilsamhället i Norden och göra det mer målinriktat och samordnat i förhållande till vår vision. Det målinriktade samarbetet ska säkerställa att arbetet med visionen är transparent och relevant samt att civilsamhällesorganisationerna involveras i det nordiska samarbetet. Nätverkets roll ska utvecklas genom dialog och gemensamt identifierade behov och önskemål i samarbete med Nordiska ministerrådet.

Det här innebär medlemskap i det nordiska civilsamhällesnätverket

Som medlem i det nordiska civilsamhällesnätverket får man möjlighet att samarbeta med Nordiska ministerrådet och de andra medlemmarna i nätverket. Samarbetet kan omfatta samtliga sektorer i Nordiska ministerrådet i alla delar av den politiska beslutsprocessen och kan bestå av informationsutbyte, samråd, dialog och involvering i Nordiska ministerrådets arbete.

Arbetet innebär bland annat följande:

  • Nordiska ministerrådet bjuder in nätverket till ett eller två årliga möten för att informera om aktuella frågor som är kopplade till visionen och för att diskutera potentiella områden för samarbete med nätverket.
  • Samordnaren för civilsamhällesnätverket för en dialog med samtliga sektorer i Nordiska ministerrådet för att kartlägga möjligheterna till involvering av nätverket innan detta läggs fram som ett förslag till civilsamhällesnätverket som själv bestämmer vad man vill prioritera under året.
  • Medlemmarna i det nordiska civilsamhällesnätverket har löpande kontakt med Nordiska ministerrådet om det arbete man har valt att prioritera i början av året.

Uppskattningen är att man som medlem i det nordiska civilsamhällesnätverket avsätter cirka 6–8 arbetstimmar per månad för arbete i nätverket. I vissa perioder kan arbetsbördan vara större, i andra mindre.

City garden in Helsinki
Photographer
Benjamin Suomela / Norden.org

Så här ansöker man om medlemskap i nätverket

Representanter från nationella och nordiska civilsamhällesorganisationer kan ansöka om att bli en del av nätverket. Man ansöker genom att fylla i ett digitalt ansökningsformulär där följande ska anges:

  1. information om egen organisation
  2. information om den person som ska representera organisationen i nätverket
  3. motivering för att delta i nätverket.

 

Det digitala ansökningsformuläret hittar du här:

Så här ansöker man om medlemskap i nätverket

Sista ansökningsdag är onsdagen den 5 maj 2021.

 

I Nordiska ministerrådets integritetspolicy kan du läsa om villkoren för hantering av dina personuppgifter och om de rättigheter du har när du skickar in din ansökan till det nordiska civilsamhällesnätverket.

Så här sker urvalet

Urvalsprocessen ska vara avslutad en månad efter sista ansökningsdag. Totalt finns det plats för 40 medlemmar i nätverket. Nordiska ministerrådet bedömer ansökningarna utifrån följande kriterier:

  • Sökande måste vara en civilsamhällesorganisation i ett nordiskt land eller en nordisk sammanslutning.
  • Sökande ska genom sitt arbete ha en koppling till de tre strategiska prioriteringarna i Vision 2030.
  • Sökande ska dokumentera intresse, engagemang och motivering för att ingå ett målinriktat samarbete med Nordiska ministerrådet om arbetet med Vision 2030 och som en del av det nordiska civilsamhällesnätverket.

Nordiska ministerrådet kommer i urvalet att prioritera nationella paraplyorganisationer för civilsamhället och nordiska sammanslutningar av civilsamhällesorganisationer. Man kommer också att sträva efter en jämn fördelning mellan de nordiska länderna och mellan visionens tre strategiska prioriteringar. Dessutom strävar man efter en genomtänkt representation utifrån ett mångfaldsperspektiv, en jämn fördelning av kvinnor och män samt en bred åldersfördelning.