Vær med til at gøre Norden grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt

07.04.21 | Nyhed
Demonstrasjon
Fotograf
Li-An Lim / Unsplash
Nordisk Ministerråd etablerer nu et nordisk civilsamfundsnetværk med ambitionen om at styrke samarbejdet på tværs af Norden og på tværs af fagområder. Alle civilsamfundsorganisationer inden for bæredygtighed i Norden er inviteret.

Som en del af det nordiske samarbejdes nye Vision 2030 har de nordiske samarbejdsministre besluttet at etablere et netværk af nordiske civilsamfundsorganisationer. Målet er, at organisationernes stemmer skal høres og bidrage med indspil til arbejdet med Vision 2030. Finlands samarbejdsminster, Thomas Blomqvist, er glad for at civilsamfundet nu inviteres ind i det nordiske samarbejde.

– Det er meget vigtigt, at civilsamfundet bliver aktivt involveret i Nordisk Ministerråds arbejde med Vision 2030. Det nordiske samarbejde skal være transparent og relevant for civilsamfundsaktører i hele Norden. Derfor styrker vi nu civilsamfundets rolle i Nordisk Ministerråda arbejde, siger Thomas Blomqvist.

Nordisk Ministerråd afholder nu en ansøgningsrunde med henblik på medlemskab af det nordiske civilsamfundsnetværk. I alt er der plads til 40 medlemmer fra alle nordiske lande og selvstyrende områder.

Ansøgningsprocessen for det nordiske civilsamfundsnetværk finder sted i perioden 7. april til 5. maj 2021. Processen er åben for alle civilsamfundsorganisationer i hele Norden. Udvælgelsesprocessen forventes at være afsluttet medio juni. 

Det nordiske samarbejde skal være transparent og relevant for civilsamfundsaktører i hele Norden.

Thomas Blomqvist, nordisk samarbejdsminister fra Finland

Hvad er Vision 2030?

Vision 2030 er det nordiske samarbejdes vision om at blive verdens mest bæredygtige og integrerede region frem mod 2030. Nordisk Ministerråds arbejde med visionen tager udgangspunkt i tre strategiske prioriteringer.

 • Et grønt Norden – Sammen vil vi fremme en grøn omstilling af vores samfund og arbejde for kuldioxidneutralitet og en bæredygtig cirkulær og biobaseret økonomi.
 • Et konkurrencedygtigt Norden – Sammen vil vi fremme grøn vækst i Norden baseret på viden, innovation, mobilitet og digital integration.
 • Et socialt bæredygtigt Norden – Sammen vil vi fremme en inkluderende, ligestillet og sammenhængende region med fælles værdier og styrket kulturudveksling og velfærd.

For at sætte handling bag ordene har Nordisk Ministerråd udarbejdet en handlingsplan for perioden 2021-2024. Handlingsplanen er opdelt i de tre strategiske prioriteringer og 12 overordnede målsætninger, og den er det styrende dokument for hele Nordisk Ministerråds virksomhed i perioden. 

Gay friendly cafe
Fotograf
Benjamin Suomela/norden.org

Hvad betyder det nordiske civilsamfund for Vision 2030?

Det nordiske civilsamfundsnetværk kommer til at bestå af repræsentanter fra nationale og nordiske civilsamfundsorganisationer. Netværket skal som helhed arbejde tværsektorielt, men opdeles også i tre undergrupper svarende til de tre strategiske prioriteringer. Formålet med netværket er at styrke samarbejdet med civilsamfundet i Norden, så det bliver mere målrettet og koordineret. Det målrettede samarbejde skal sikre, at arbejdet med visionen er transparent og relevant, og at civilsamfundsorganisationerne involveres i det nordiske samarbejde. Netværkets rolle skal udvikles gennem dialog og fælles identificerede behov og ønsker i samarbejde med Nordisk Ministerråd.

Dette indebærer et medlemskab af det nordiske civilsamfundsnetværk

Som medlem af det nordiske civilsamfundsnetværk får man mulighed for at samarbejde med Nordisk Ministerråd og de andre medlemmer af netværket. Samarbejdet kan omfatte samtlige sektorer i Nordisk Ministerråd i alle dele af den politiske beslutningsproces og kan bestå af deling af information, samråd, dialog og involvering i Nordisk Ministerråds arbejde.

Arbejdet indebærer blandt andet følgende:

 • Nordisk Ministerråd inviterer netværket til et eller to årlige møder for at informere om aktuelle sager, som er knyttet til visionen for at diskutere potentielle områder for samarbejde med netværket.
 • Koordinatoren for civilsamfundsnetværket er i dialog med samtlige sektorer i Nordisk Ministerråd for at kortlægge mulighederne for involvering af netværket, inden dette fremlægges som et forslag til civilsamfundsnetværket, som selv bestemmer, hvad man ønsker at prioritere i løbet af året.
 • Medlemmerne af det nordiske civilsamfundsnetværk er i løbende kontakt med Nordisk Ministerråd om det arbejde, som man har valgt at prioritere ved årets begyndelse.

Det estimeres, at medlemmer af det nordiske civilsamfundsnetværk afsætter cirka 6-8 arbejdstimer pr. måned til arbejdet i netværket. I nogle perioder kan arbejdsbyrden være større, i andre perioder mindre.

City garden in Helsinki
Fotograf
Benjamin Suomela / Norden.org

Sådan søger du om at komme med i netværket

Repræsentanter fra nationale og nordiske civilsamfundsorganisationer kan søge om at blive en del af netværket. Ansøgningen foregår via et digitalt ansøgningsskema, hvor følgende oplysninger skal angives:

 1. Information om egen organisation.
 2. Information om den person, som skal repræsentere organisationen i netværket.
 3. Motivation for at deltage i netværket.

 

Du finder det digitale ansøgningsskema her:

Deadline for ansøgninger er onsdag den 5. maj 2021.

 

I Nordisk Ministerråds privatlivspolitik kan du læse om vilkårene for behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder, når du indsender din ansøgning til det nordiske civilsamfundsnetværk.

Sådan foregår udvælgelsen

Udvælgelsesprocessen skal være afsluttet en måned efter deadline for ansøgningerne. I alt er der plads til 40 medlemmer i netværket. Nordisk Ministerråd vurderer selv ansøgningerne på baggrund af følgende kriterier:

 • Ansøgeren skal være en civilsamfundsorganisation i et nordisk land eller en nordisk sammenslutning.
 • Ansøgerne skal via sit arbejde have en forbindelse til de tre strategiske prioriteringer i Vision 2030.
 • Ansøgerne skal dokumentere interesse, engagement og motivation for at indgå i et målrettet samarbejde med Nordisk Ministerråd om arbejdet med Vision 2030 og som en del af det nordiske civilsamfundsnetværk.

I udvælgelsen vil Nordisk Ministerråd prioritere nationale paraplyorganisationer for civilsamfundet samt nordiske sammenslutninger af civilsamfundsorganisationer. Det bliver også vedtaget, at der skal stræbes efter en jævn fordeling mellem de nordiske lande og de tre strategiske prioriteringer i visionen. Ud over dette stræbes der efter en gennemtænkt repræsentation ud fra et mangfoldighedsperspektiv, en jævn fordeling af kvinder og mænd samt en god aldersfordeling.