Nordisk råd kritiserer kulturnedskjæringer

29.06.21 | Nyhet
Bertel Haarder i virtuellt möte
Fotograf
Mary Gestrin
Nordisk råds presidium framhever kulturens betydning som sammenholdende kitt i regionen vår, og kritiserer i skarpe ordelag forslagene til nedskjæringer spesielt i kulturbudsjettet som Nordisk ministerråd planlegger for perioden 2022–24.

Budsjettforslaget og konsekvensene av det ble diskutert da presidiet var samlet til møte 28.–29.6 i forbindelse med rådets virtuelle temasesjon. Kulturens rolle var også tema for visjonsdebatten som ble arrangert i forbindelse med presidiemøtet.

Konsekvensene blir ødeleggende hvis ikke planen revideres.

Bertel Haarder, president, Nordisk råd

Det trengs nye kultursatsinger, ikke nedskjæringer.

– Nedskjæringene som planlegges på kultursamarbeidsområdet, er dypt bekymringsfulle. God språkforståelse og en mulighet til å ta del av nabolandenes kulturliv er en sikker måte å øke interessen for samarbeidet generelt på, sier Bertel Haarder.

– Jeg bekymrer meg spesielt for de yngre generasjonene. For å øke deres interesse for Norden, trengs det nye satsinger og ikke nedskjæringer.

Presidenten er kritisk til at Nordisk råds synspunkter ikke i høyere grad har blitt tatt i betraktning i budsjettforslaget.

– Vi er forbauset over at utkastet til nordisk budsjett som nå legges fram, ikke i høyere grad tar hensyn til vår kritikk, framfor alt når det gjelder nedskjæringene i kultursektoren. Konsekvensene blir ødeleggende hvis ikke planen revideres, sier han.

Alle bør få ta del i kulturen

Under det danske presidentskapet i Nordisk råd har presidiet debattert spørsmål som kan styrke det nordiske samarbeidet og fremme arbeidet med å nå visjonsmålet, nemlig at Norden skal bli verdens mest integrerte og bærekraftige region.

Startpunktet for visjonsdebatten på dette presidiemøtet var et forslag fra Nordisk råd president og visepresident om en såkalt kulturkanon – en slags kontinuerlig oppdatert toppliste over sentrale kulturpersoner og kulturelle verk som alle nordboere bør få ta del i.

Også lederen for utvalget for kunnskap og kultur, Kjell Arne Ottoson fra Sverige, deltok i debatten.   

– Ikke siden Nordisk råd startet har det vært større behov for å peke på ting som forener oss. Der er vår felles kultur et bærende element, sier han.

Et lignende forslag om kulturkanon ble diskutert, på forslag fra Nordisk Frihet, også i utvalget for kunnskap og kultur. Presidiet ble enige om at initiativretten i denne saken og den fortsatte behandlingen ligger der.