Nordiska rådet kritiserar kulturnedskärningar

29.06.21 | Nyhet
Bertel Haarder i virtuellt möte
Fotograf
Mary Gestrin
Nordiska rådets presidium lyfter fram kulturens betydelse som sammanhållande kitt i vår region, och kritiserar i skarpa ordalag de förslag till nedskärningar i framförallt kulturbudgeten som Nordiska ministerrådet planerar inför perioden 2022-24.

Budgetförslaget och dess konsekvenser diskuterades när presidiet samlades till möte den 28.-29.6 i samband med rådets virtuella temasession. Kulturens roll var också tema för den visionsdebatt som arrangerades i samband med presidiemötet.

Konsekvenserna blir förödande om planen inte revideras

Bertel Haarder, president, Nordiska rådet

Nya kultursatsningar behövs, inte nedskärningar

-De nedskärningar som planeras på kultursamarbetets område är djupt bekymrande, säger Bertel Haarder. En god språkförståelse, och en möjlighet att ta del av grannländernas kulturliv, är säkert sätt att öka intresset för samarbetet helt generellt, säger Bertel Haarder.

-Jag bekymrar mig särskilt för de yngre generationerna. För att öka deras intresse för Norden, krävs nya satsningar istället för nedskärningar.

Presidenten är kritisk till att Nordiska rådets synpunkter inte i högre grad har beaktats i budgetförslaget.

-Vi är förvånade över att det utkast till nordisk budget som nu läggs fram inte i högre grad tar hänsyn till vår kritik framförallt gällande nedskärningarna på kultursektorn. Konsekvenserna blir förödande om planen inte revideras, säger han.

Alla borde få ta del av kulturen

Under det danska presidentskapet i Nordiska rådet har presidiet debatterat frågor som kan stärka det nordiska samarbetet och påskynda arbetet med att nå visionsmålet, att Norden ska bli världens mest integrerade och hållbara region.

Startpunkt i visionsdebatten på detta presidiemöte var ett förslag från Nordiska rådets president och vicepresident om en s.k. kulturkanon - en slags kontinuerligt uppdaterad topplista över centrala kulturpersoner och kulturella verk som alla nordbor borde få ta del av.

Också ordföranden för utskottet för kunskap och kultur, Kjell-Arne Ottoson från Sverige deltog i debatten.   

-Inte sen Nordiska rådet startade har vi varit i större behov av att peka på saker som förenar oss. Där är vår gemensamma kultur en bärande del, säger han.

Ett motsvarande förslag om kulturkanon diskuterades, på förslag av Nordisk Frihet, också i utskottet för kunskap och kultur, och presidiet enades om att initiativrätten i detta ärende och dess fortsatta behandling ligger där.