Biodiversitet bör vara en nordisk prioritering vid utbyggnad av vindkraft till havs

02.11.23 | Nyhet
havsbaserad vindkraft
Fotograf
Pramod Kumar Sharma/Unsplash
Norden bör vara ett ledande exempel på att det går att bygga ut den havsbaserade vindkraften utan konflikt med lokalsamhället eller den biologisk mångfalden. Det anser Nordiska rådets hållbarhetsutskott.

- Norden måste ta en ledarroll i att bygga ut vindkraft till havs samtidigt som vi säkrar fisket och tar vara på naturen, säger Ola Elvestuen, ordförande i det nordiska Hållbarhetsutskottet.

Flera av de nordiska länderna undersöker just nu möjligheterna att bygga vindkraft till havs, för att snabbare kunna ställa om energisystemen från fossilberoende till förnybart. 


Men på många håll bromsas planerna av tröga tillståndsprocesser, teknikutmaningar och säkerhets- och miljöfrågor.

Snabb utbyggnad krävs

Nordiska rådets hållbarhetsutskott har under en längre tid arbetat med frågan om hur de nordiska länderna ska kunna samarbeta mer om utbyggnaden av den havsbaserade vindkraften. 

Det handlar bland annat om havsplanläggning, att säkra biologisk mångfald, och att dela erfarenheter av tillståndsprocesser.

Vill inte se sänkta krav på miljöhänsyn

Den långsamma tillståndsgivningen är också ett av skälen till att EU-kommissionen nyligen la fram ett helt paket med åtgärder för att stödja den europeiska vindkraftsindustrin, som också hotas av stark konkurrens från Kina. 


För att uppnå EU-målet på minst 42,5 % förnybar energi senast 2030, krävs en massiv ökning av vindkraft och en av EU-kommissionens åtgärder är digitaliserade och centraliserade tillståndsprocesser. 

Vid sitt möte under Nordiska rådets Session blev utskottet enigt om tillståndsprocesserna bör harmoniseras, utan att man för den skull sänker kraven på miljöhänsyn. 

Många intressen trängs i havet

Den planerade utvidgningen av havsbaserad vindenergi kan sätta ytterligare press på havsmiljön och konkurrera om utrymmet med fiske och skeppsfart, akvakultur och turism.


Nya lösningar behövs för att undvika att klimatlösningar genomförs på bekostnad av den biologiska mångfalden, för att minimera konflikter mellan olika intressen och för att få stöd för vindkraften hos befolkningen lokalt. 

Viktigt med folkligt stöd

Hållbarhetsutskottet har samrått med Utskottet för kunskap och kultur om hur forsknings-, utvecklings- och innovationssamarbetet på nordiska högskolor och universitet kan stärkas.

Båda utskotten är också eniga om att folklig förankring är avgörande för den gröna omställningen. 

- Jag är glad om utskottet kan bidra till att hanteringen av vindkraftsutbyggnadens potentiella negativa konsekvenser tar ett steg framåt. Att konsekvenserna beaktas och negativa miljöeffekter undviks är en förutsättning för att Nordisk Frihet ska vara positivt och jag tror att det samtidigt är en förutsättning för medborgarnas acceptans, säger Staffan Eklöf, svensk parlamentariker i Hållbarhetsutskottet. 

 


Utskottet vill också stärka de nationella kraftnätsbolagens samverkan för integrerade nordiska elnät.


Nästa steg är att förslaget behandlas av hela Nordiska rådet i plenum.