Biodiversitet bør være en nordisk prioritering ved utbygging av vindkraft til havs

02.11.23 | Nyhet
havsbaserad vindkraft
Photographer
Pramod Kumar Sharma/Unsplash
Norden bør være et ledende eksempel på at det går an å bygge ut den havbaserte vindkraften uten konflikt med lokalsamfunnet eller det biologiske mangfoldet. Det mener Nordisk råds bærekraftutvalg.

– Norden må ta en lederrolle i å bygge ut vindkraft til havs samtidig som vi sikrer fisket og tar vare på naturen, sier Ola Elvestuen, leder for det nordiske Bærekraftutvalget.

Flere av de nordiske landene undersøker akkurat nå mulighetene for å bygge ut vindkraft til havs for å raskere kunne omstille energisystemene fra fossilavhengig til fornybart. 


Men på mange hold bremses planene av trege tillatelsesprosesser, tekniske utfordringer og sikkerhets- og miljøspørsmål.

Rask utbygging er nødvendig

Nordisk råds bærekraftutvalg har i lengre tid arbeidet med spørsmålet om hvordan de nordiske landene skal kunne samarbeide mer om utbyggingen av den havbaserte vindkraften.

Det handler blant annet om havplanlegging, å sikre biologisk mangfold og å dele erfaringer med tillatelsesprosesser.

Vil ikke se senkede krav til miljøhensyn

De langsomme tillatelsesprosessene er også en av grunnene til at EU-kommisjonen nylig la fram en hel pakke med tiltak for å støtte den europeiske vindkraftindustrien, som også trues av sterk konkurranse fra Kina. 


For å oppnå EU-målet på minst 42,5 prosent fornybar energi innen 2030, trengs det en massiv økning av vindkraft, og et av EU-kommisjonens tiltak er digitaliserte og sentraliserte tillatelsesprosesser. 

På sitt møte under Nordisk råds sesjon ble utvalget enig om at tillatelseprosessene bør harmoniseres, uten at man av den grunn senker kravene til miljøhensyn.

Mange interesser kjemper om plassen til havs

Den planlagte utvidelsen av havbasert vindenergi kan sette ytterligere press på havmiljøet og konkurrere om plassen med fiske og skipsfart, akvakultur og turisme.


Nye løsninger er nødvendig for å unngå at klimaløsninger gjennomføres på bekostning av det biologiske mangfoldet, for å redusere konflikter mellom ulike interesser, og for å få støtte til vindkraften hos befolkningen lokalt.

Viktig med folkelig støtte

Bærekraftutvalget har konferert med Utvalget for kunnskap og kultur om hvordan forsknings-, utviklings- og innovasjonssamarbeidet på nordiske høyskoler og universiteter kan styrkes.

Begge utvalgene er også enige om at folkelig forankring er avgjørende for den grønne omstillingen. 

– Jeg er glad hvis utvalget kan bidra til at håndteringen av vindkraftutbyggingenes potensielle negative konsekvenser tar et skritt framover. At konsekvensene tas i betraktning og negative miljøeffekter unngås er en forutsetning for at Nordisk Frihet skal være positivt, og jeg tror det samtidig er en forutsetning for innbyggernes aksept, sier Staffan Eklöf, svensk parlamentariker i Bærekraftutvalget. 

 


Utvalget vil også styrke de nasjonale kraftnettselskapenes samarbeid for integrerte nordiske kraftnett.


Neste skritt er at forslaget behandles av hele Nordisk råd i plenum.