Islandske barselsdagpenge

Íslenskar fæðingarorlofsgreiðslur
Her kan du finde information om barselsorlov, om hvor længe man kan tage barselsorlov, og hvordan man ansøger om udbetalinger i forbindelse med barselsorlov.

Orlov i forbindelse med graviditet, efter fødsel og i forbindelse med adoption

Forældre har ret til lønnet orlov i forbindelse med et barns fødsel og når de adopterer et barn eller når de tager et barn i permanent pleje. Forældre modtager enten barselsdagpenge eller barselstilskud fra Barselsorlovsfonden; dette afhænger af deres stilling på arbejdsmarkedet. Man kan også tage forældreorlov, som er en ulønnet orlov, forældre kan få frem til barnets 8. år.

Barselsorlov fordeles normalt på den måde, at hver forældre har ret til barselsorlov i tre måneder. Retten kan ikke gives videre; den ene forældre kan altså ikke lade sin ret overgå til den anden. Ud over de tre måneder til hver har hver forældre ret til tre måneder, som det er tilladt dem at fordele mellem sig.

Forældre kan påbegynde barselsorlov i op til en måned inden et barns forventede fødselsdato. Forældre har altid ret til at tage barselsorloven på én gang. Arbejdsgiveren og den ansatte træffer en indbyrdes aftale om, hvordan barselsorloven skal lægges til rette. Det er dog ikke tilladt at tage orloven i perioder på under to uger ad gangen. Ifølge loven er en mor pligtig til at være på orlov de første to uger efter et barns fødsel, og denne periode regnes som del af morens selvstændige ret til tre måneders orlov.

  Sådan ansøger man om betaling ved barselsorlov

  En forældre, som er på arbejdsmarkedet, skal ansøge om udbetaling seks uger inden den forventede fødselsdato. En forældre der er i gang med et fuldtidsstudium, eller som står uden for arbejdsmarkedet, skal ansøge om barselstilskud tre uger inden den forventede fødselsdato.

  Ansøgning om barselsorlov indgives til Barselsorlovsfonden.

   

  Udbetalinger i forbindelse med barselsorlov

  Ret til udbetalinger fra Barselsorlovsfonden har forældre, som har været i arbejde på det islandske arbejdsmarked i mindst 6 måneder uden afbrydelse inden barnets fødselsdato eller den dag, hvor den pågældende forældre inden barnets fødsel påbegynder sin barselsorlov.

  En forældre, som har arbejdet i et andet EØS-land i en del af ovennævnte 6-månders periode, kan overføre sine rettigheder fra det ene land til det andet, hvis han eller hun påbegynder et arbejde på det islandske arbejdsmarked inden for 10 dage efter, at vedkommende ophørte med at arbejde på arbejdsmarkedet i et andet EØS-land, og derpå arbejder i mindst en måned i Island inden barnets fødsel. En forældre skal ved ansøgning om udbetalinger fra Barselsorlovsfonden lade relevante attester om indvunden arbejds- og forsikringsperiode i et andet EØS-land følge med sin ansøgning. Ved beregning af tilskuddets størrelse går man dog udelukkende ud fra lønnen på det islandske arbejdsmarked.

  Beskæftigelsesandelen i hver måned skal være på mindst 25%. Udbetalingen andrager 80% af den enkelte forældres gennemsnitlige totalløn.

  Man går ud fra en uafbrudt periode på 12 måneder, der slutter 6 måneder inden barselsorlov påbegyndes. Tilskuddet fastsættes dog altid efter bestemte maksimum- og minimumsbeløb, som løbende reguleres.

  Retten til at tage barselsorlov ophører, når et barn er 24 måneder. Man skal søge om udbetalinger fra Barselsorlovsfonden senest 6 uger inden et barns forventede fødselsdato.

  Udbetaling af penge under barselsorlov sker i slutningen af hver måned og gælder den forudgående måned af barselsorloven.

  Når man flytter til et andet nordisk land, før barselsorlov begynder eller i løbet af den

   

  Hovedreglen er, at forældre erhverver sig ret til barselsorlov i det land, hvor de arbejder.

   Kan man få islandsk barselsorlov, hvis en forældre flytter til Island, inden barselsorloven begynder?

   Hvis en forældre er flyttet til Island efter et barns fødsel, har den pågældende forældre ikke ret til islandsk barselsorlov, men hvis den pågældende forældre er flyttet til Island før et barns fødsel, kan der ske udbetaling fra Barselsorlovsfonden eller af barselstilskud, hvis nærmere angivne betingelser er opfyldt.

   Kan man få udbetalt islandske barselsdagpenge, hvis en forældre flytter til Island, efter at orloven begynder?

   Hvis man flytter til Island, efter at man er begyndt at tage barselsorlov, skal man ansøge om at tage udbetalingen af barselsdagpenge med sig fra sit hjemland til Island. Man skal sætte sig i forbindelse med den relevante institution i det land, man flytter fra, for at få informationer om, hvordan man kan få udbetalinger under barselsorlov, så længe man bor i et andet land.

   Kan man tage islandsk barselsorlov med sig, hvis man flytter til et andet nordisk land, efter at barselsorlov påbegyndes?

   Hvis en forældre flytter sin folkeregisteradresse til andre lande i den periode, hvor vedkommende modtager betaling under barselsorlov, har dette ikke indflydelse på udbetalingerne til den pågældende forældre, eftersom det drejer sig om en erhvervet rettighed. Dog er det ikke tilladt for en forældre at arbejde i den pågældende periode, medmindre denne forældre udsætter sin barselsorlov i samråd med Barselsorlovsfonden.

   Barselsorlov når familien bor i Island og den ene eller begge forældre arbejder i et andet nordisk land

   Hovedreglen er, at udbetalinger i forbindelse med barselsorlov kommer fra det land, hvor den enkelte er tilknyttet det offentlige forsikringssystem. Hvis en person arbejder i et andet nordisk land, men har folkeregisteradresse i Island, skal udbetalinger i forbindelse med barselsorlov komme fra det land, hvor den pågældende har sit arbejde. Folk, som arbejder og bor i ét land og tillige arbejder i et andet land, er stadig knyttet til det offentlige forsikringssystem i bopælslandet og følger dettes love.

   Hvis forældre arbejder i hver sit land, har de ret til barselsorlov efter de regler, som gælder i det land, hvor den enkelte arbejder.

    Forældreorlov

    Udover barselsorlov har hver forældre for sig ret til at tage en ulønnet orlov, der kaldes forældreorlov, i op til 16 uger indtil barnet er fyldt 8 år. Der følger ingen udbetalinger med forældreorloven, og den ene forældre kan ikke lade retten til forældreorlov gå videre til den anden.

    Barselstilskud

    Forældre, der står uden for arbejdsmarkedet eller er i beskæftigelse på under 25%, kan have ret til barselstilskud. Betingelserne for udbetaling af tilskud er i almindelighed, at forældrene har deres folkeregisteradresse i Island, når barnet bliver født, og i de seneste 12 måneder inden da. Retten til barselstilskud ophører, når et barn er 24 måneder. Man skal søge om barselstilskud senest 3 uger inden et barns forventede fødselsdato.

    Barselstilskud for studerende gives til de forældre, der har studeret på fuldtid i mindst 6 måneder inden for de sidste 12 måneder inden barnets fødsel og i denne periode opfyldt kravene om studieaktivitet.

    Hvem skal man kontakte i tilfælde af spørgsmål?

    Nærmere information kan findes på Statens Forsikringsinstituts hjemmeside. Man kan også få information telefonisk på (+354) 515 4800

    Kontakt myndighed
    Spørg Info Norden

    Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

    OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

    Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.