Foreldrepermisjon på Island

Íslenskar fæðingarorlofsgreiðslur
Her finner du informasjon om foreldrepermisjon, hvor lenge den kan vare, og hvordan du søker om fødselspenger.

Foreldrepermisjon

Foreldre har rett til lønnet permisjon ved fødsel, adopsjon eller varig omsorgsovertakelse i fosterhjem.  Foreldrene får foreldrepenger eller fødselspenger fra Foreldrepengefondet (Fæðingarorlofssjóður), avhengig av hvilken tilknytning de har til arbeidsmarkedet.  Det er også mulig å ta ut omsorgspermisjon. Dette er en ulønnet permisjon som foreldre kan få innvilget til barnet er åtte år gammelt. 

Med foreldrepermisjon menes retten til å ha fri fra lønnet arbeid ved fødselen til et barn, ved adopsjon av ikke nærstående barn under åtte år og ved varig plassering av fosterbarn under åtte år. Rett til foreldrepermisjon foreligger også når spontanabort inntreffer etter svangerskapsuke 18 og ved dødfødsel etter svangerskapsuke 22. 

 • Foreldrepermisjonens varighet varierer avhengig av i hvilket år barnet er født, adoptert eller varig plassert i fosterhjem.
 • Fra og med år 2021 gjelder til sammen 12 måneders foreldrepermisjon. Hver av foreldrene har rett til seks måneders permisjon, hvorav seks uker kan overføres til den andre forelderen.
 • For år 2020 gjelder til sammen ti måneders permisjon. Hver av foreldrene har rett til fire måneder som ikke kan overdras, mens to måneder er felles og kan fordeles fritt mellom foreldrene.

Foreldrene kan begynne å ta ut permisjonen opptil én måned før beregnet fødsel. Man har alltid rett til å ta ut permisjonen i en sammenhengende periode, men ellers bør arbeidsgiveren og den ansatte avtale seg imellom hvordan permisjonen skal planlegges. Permisjonen kan imidlertid ikke deles opp i kortere perioder enn to uker. Etter loven skal moren ha permisjon de første to ukene etter fødselen. 

  Å søke om foreldrepenger

  Foreldre som er lønnsmottakere, må søke om foreldrepenger seks uker før beregnet fødsel. Foreldre som er heltidsstudenter eller befinner seg utenfor arbeidsmarkedet, søker i stedet om fødselspenger tre uker før beregnet fødsel.

  Søknad om foreldrepenger rettes til foreldrepengefondet (Fæðingarorlofssjóður).

   

  Utbetaling av foreldrepenger

  En forelder har rett til foreldrepenger dersom hen har vært yrkesaktiv på Island uavbrutt i minst seks måneder før fødselen, eller før den datoen før fødselen da foreldrepermisjonen innledes.

  En forelder som har arbeidet i et annet EØS-land i deler av ovennevnte seksmånedersperiode, kan ta med seg retten til foreldrepenger dersom hen begynner å arbeide på Island innen ti hverdager etter at arbeidet i det andre EØS-landet er avsluttet, og deretter arbeider på Island i minst én måned før fødselsdatoen. Søknad om foreldrepenger må ledsages av bekreftelse på arbeids- og forsikringsperioder i det andre EØS-landet. Foreldrepengene beregnes imidlertid bare på grunnlag av lønn som er utbetalt for arbeid på Island.

  Arbeidstiden i hver enkeltmåned må tilsvare minst 25 prosent av full stilling. Godtgjørelsen beregnes som 80 prosent av forelderens gjennomsnittlige samlede inntekt.

  Beregningene baseres på en sammenhengende tolvmånedersperiode som slutter seks måneder før fødselen. Beløpet ligger likevel alltid innenfor fastsatte maksimums- og minimumsnivåer, som reguleres fortløpende.

  Retten til å ta ut foreldrepermisjon opphører når barnet er 24 måneder. Søknad om foreldrepenger må innleveres senest seks uker før beregnet fødsel.

  Foreldrepenger for hver måned utbetales i slutten av påfølgende måned.

  Hvis du flytter til et annet nordisk land før eller i løpet av foreldrepermisjonen

  Som regel opptjener foreldrene retten til foreldrepermisjon i det landet de jobber i.

   Foreligger rett til foreldrepenger dersom en forelder flytter til Island før foreldrepermisjonen begynner?

   Hvis en forelder flytter til Island etter at barnet er født, foreligger ingen rett til foreldrepermisjon på Island. Dersom forelderen derimot har flyttet til Island før fødselen, kan foreldrepenger eller fødselspenger utbetales dersom visse krav er oppfylt.

   Foreldrepengefondet (Fæðingarorlofssjóður) gir nærmere informasjon om når en har rett til islandsk foreldrepermisjon. 

   Kan jeg få islandske foreldrepenger dersom jeg flytter til Island etter påbegynt foreldrepermisjon?

   Dersom en forelder flytter til Island etter at foreldrepermisjonen er innledet, er det mulig å søke om å få ta med seg foreldrepengene fra opprinnelseslandet til Island. Da må du ta kontakt med den aktuelle myndigheten i landet du flytter fra, for å få nærmere informasjon om overføring av foreldrepermisjon ved flytting til et annet land.

   Kan jeg ta med foreldrepengene fra Island dersom jeg flytter til et annet nordisk land etter påbegynt foreldrepermisjon?

   Ettersom foreldrepengene er en opptjent rettighet, påvirker det ikke utbetalingen av foreldrepenger dersom en forelder melder flytting til et annet land i utbetalingsperioden for foreldrepengene. Det er imidlertid ikke tillatt å arbeide i dette tidsrommet, med mindre forelderen ikke avtaler med foreldrepengefondet å utsette permisjonen.

   Foreldrepermisjon når familien bor på Island, og den ene eller begge foreldrene arbeider i et annet nordisk land

   Foreldrepenger utbetales som regel i det landet som den aktuelle personen er sykeforsikret i. Hvis forelderen bor på Island og arbeider i et annet nordisk land, skal foreldrepengene utbetales av arbeidslandet. De som bor og arbeider i et nordisk land samtidig som de også arbeider i et annet nordisk land, fortsetter å være sykeforsikret i det landet de er bosatt i, og omfattes av lovgivningen i det landet.

   Hvis foreldrene arbeider i hvert sitt land, har de hver for seg rett til foreldrepenger etter de reglene som gjelder i arbeidslandet. 

    Ubetalt foreldrepermisjon

    Utover den betalte foreldrepermisjonen har hver forelder rett til å ta ut opptil 16 ukers ulønnet permisjon innen barnet fyller åtte år. Denne permisjonen gir ingen godtgjørelse, og den ene forelderen kan ikke overføre sin permisjon til den andre. 

    Fødselspenger

    Foreldre som står utenfor arbeidsmarkedet eller arbeider mindre enn 25 prosent, kan ha rett til fødselspenger. Det er vanligvis en forutsetning at forelderen var folkeregistrert på Island ved barnets fødsel og de siste tolv månedene forut for det. Retten til fødselspenger opphører når barnet er 24 måneder. Søknaden om fødselspenger må leveres senest tre uker før beregnet fødsel.

    Foreldre som har bedrevet heltidsstudier i minst seks av de siste tolv månedene før fødselen, og som oppfyller kravene til studieprogresjon, får fødselsbidrag for studenter. 

    Hvor kan jeg henvende meg hvis jeg har spørsmål?

    Du finner mer inngående informasjon på foreldrepengefondets nettsider. Du kan også ta kontakt med telefonrådgivningen på +354 515 4800. 

    Kontakt myndighet
    Spør Info Norden

    Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

    OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

    Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.