Isländsk föräldrapenning

Íslenskar fæðingarorlofsgreiðslur
Här får du reda på vad som gäller vid föräldraledighet, föräldraledighetens längd och hur du ansöker om föräldrapenning.

Föräldraledighet

Föräldrar har rätt till betald ledighet vid ett barns födsel, adoption eller varaktig placering i familjehem. Föräldrarna tar ut antingen föräldrapenning eller förlossningspenning från föräldraledighetsfonden (Fæðingarorlofssjóður), beroende på deras ställning på arbetsmarknaden. Man kan också ta ut en period av obetald föräldraledighet innan barnet fyller åtta år. 

Med föräldraledighet menas rätt till ledighet från lönearbete vid ett barns födelse, vid adoption av icke närstående barn under åtta år och vid varaktig placering av fosterbarn under åtta år. Rätt till föräldraledighet föreligger också när missfall inträffar efter graviditetsvecka 18 och vid dödfödsel eftir gravidetsvecka 22. 

 • Föräldraledighetens längd varierar beroende på vilket år barnet är fött, adopterat eller placerat i varaktigt familjehem.
 • Från och med år 2021 gäller totalt 12 månaders föräldraledighet. Var och en av föräldrarna har rätt till 6 månaders ledighet, varav 6 veckor kan överlåtas till den andra föräldern.
 • För år 2020 gäller sammanlagt 10 månaders ledighet. Var och en av föräldrarna har rätt till 4 månader som inte kan överlåtas, medan två månader är gemensamma och kan fördelas fritt mellan föräldrarna.

Föräldrar kan börja ta ut föräldraledighet upp till en månad före beräknad förlossning. Man har alltid rätt att ta ut föräldraledigheten i en sammanhängande period, men i övrigt bör arbetsgivaren och löntagaren komma överens om hur ledigheten ska planeras. Dock gäller att ledigheten får inte delas upp i kortare perioder än två veckor. Enligt lag måste mamman ta ut ledighet de första två veckorna efter förlossningen. 

  Att ansöka om föräldrapenning

  Föräldrar som lönearbetar ska ansöka om föräldrapenning sex veckor före beräknad förlossning. Föräldrar som heltidsstuderar eller befinner sig utanför arbetsmarknaden ska istället ansöka om en särskild förlossningspenning tre veckor före beräknad förlossning.

  Ansökan om föräldrapenning sker hos föräldraledighetsfonden (Fæðingarorlofssjóður).

   

  Utbetalning av föräldrapenning

  En förälder har rätt till föräldrapenning om hen har varit yrkesverksam på Island oavbrutet under minst sex månader före födseln, eller före det datum innan födseln då föräldraledigheten påbörjas.

  En förälder som har arbetat i ett annat EES-land under en del av ovannämnda sex månaders period kan flytta med sig rätten till föräldrapenning om hen börjar arbeta på Island inom 10 vardagar efter att arbetet i det andra EES-landet avslutades och sedan arbetar på Island under minst en månad innan förlossningsdagen. Ansökan om föräldrapenning måste åtföljas av intyg om arbets- och försäkringsperioder i det andra EES-landet. Föräldrapenningen beräknas dock endast på lön som har betalats ut för arbete på Island.

  Arbetstiden i varje enskild månad måste motsvara minst 25 procent av heltidstjänst. Ersättningen beräknas som 80 procent av förälderns genomsnittliga sammanlagda inkomst.

  Beräkningarna baseras på en sammanhängande tolvmånadersperiod med slut sex månader före förlossningen. Ersättningen ligger dock alltid inom fastställda maximi- och miniminivåer som regleras löpande.

  Rätten att ta ut föräldraledighet upphör när barnet är 24 månader. Ansökan om föräldrapenning måste lämnas in senast sex veckor innan beräknad förlossning.

  Föräldrapenning för varje månad betalas ut i slutet av efterföljande månad.

  Om man flyttar till ett annat nordiskt land före eller under föräldraledigheten

  Som regel tjänar föräldrarna in rätt till föräldraledighet i landet där de jobbar.

   Finns det rätt till föräldrapenning om en förälder flyttar till Island innan påbörjad föräldraledighet?

   Om en förälder flyttar till Island efter barnets födelse föreligger ingen rätt till föräldraledighet på Island. Om föräldern däremot har flyttat till Island innan födseln kan föräldrapenning eller förlossningspenning betalas ut om vissa krav uppfylls.

   Föräldraledighetsfonden (Fæðingarorlofssjóður) ger närmare information om när en person har rätt till isländsk föräldraledighet. 

   Kan man få isländsk föräldrapenning om man flyttar till Island efter påbörjad föräldraledighet?

   Flyttar en förälder till Island efter föräldraledighetens början kan man ansöka om att få ta med sig föräldrapenningen från ursprungslandet till Island. Man ska då ta kontakt med behörig myndighet i landet man flyttar ifrån för närmare information om överförande av föräldraledighet vid flyttning till ett annat land.

   Kan man ta med sig föräldrapenning från Island vid flyttning till ett annat nordiskt land efter påbörjad föräldraledighet?

   Eftersom föräldrapenningen är en intjänad rättighet påverkas utbetalningarna av föräldrapenning inte om en förälder flyttar sin folkbokföringsadress till ett annat land under perioden som bidraget betalas ut. Det är dock inte tillåtet att arbeta under denna period, såtillvida föräldern inte kommer överens med föräldraledighetsfonden om att skjuta upp ledigheten.

   Föräldraledighet när familjen bor på Island och den ena eller båda föräldrarna jobbar i ett annat nordiskt land

   Som regel betalas föräldrapenning ut av det land i vilket personen i fråga är socialförsäkrad. Om föräldern bor på Island och jobbar i ett annat nordiskt land ska föräldrapenningen betalas ut av arbetslandet. De som bor och jobbar i ett nordiskt land samtidigt som de även jobbar i ett annat nordiskt land fortsätter att vara socialförsäkrade i landet de är bosatta i och omfattas av dess lagstiftning.

   Om föräldrarna jobbar i var sitt land har de var för sig rätt till föräldrapenning enligt de regler som gäller i arbetslandet. 

    Obetald föräldraledighet

    Utöver den betalda föräldraledigheten har varje förälder rätt att ta ut upp till 16 veckors obetald ledighet innan barnet fyller åtta år. Denna ledighet ger ingen ersättning och den ena föräldern kan inte överlåta sin ledighet till den andra. 

    Förlossningspenning

    Föräldrar som står utanför arbetsmarknaden eller arbetar mindre än 25 procent kan ha rätt till förlossningspenning. Normalt förutsätts att föräldern har varit folkbokförd på Island vid barnets födsel samt de senaste tolv månaderna dessförinnan. Rätten att ta ut förlossningspenning upphör när barnet är 24 månader. Ansökan om förlossningspenning måste lämnas in senast tre veckor innan beräknad förlossning.

    Föräldrar som har bedrivit heltidsstudier under minst sex av de senaste 12 månaderna före nedkomsten och uppfyller krav på studieresultat får förlossningsbidrag för studerande. 

    Vart ska man vända sig om frågor uppstår?

    Utförligare information finns på föräldraledighetsfondens hemsida. Du kan även ta kontakt med telefonrådgivningen på +354 515 4800. 

    Kontakta myndighet
    Fråga Info Norden

    Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

    OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

    Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.