Isländsk föräldrapenning

Íslenskar fæðingarorlofsgreiðslur
Här hittar du information om föräldraledighet generellt, dess längd och hur man ansöker om föräldraledighet.

Ledighet vid graviditet, efter födsel och vid adoption

Föräldrar har rätt till betald ledighet vid födsel, vid adoption och vid fosterföräldraskap. Föräldrarna tar ut antingen föräldrapenning eller förlossningspenning från föräldraledighetsfonden (Fæðingarorlofssjóði), beroende på deras ställning på arbetsmarknaden. Man kan också ta obetald föräldraledighet innan barnet är åtta år gammalt.

Föräldraledigheten delas normalt så att varje förälder har rätt till tre månaders ledighet. Denna ledighet får inte överlåtas från den ena föräldern till den andra. Dessutom har föräldrarna rätt till ytterligare tre månaders ledighet som de kan dela upp sinsemellan.

Föräldraledigheten kan påbörjas upp till en månad innan barnet beräknas födas. Föräldrarna har alltid rätt att ta ut hela ledigheten i ett svep, men du kommer överens med din arbetsgivare om hur den ska fördelas. Det går dock inte att ta ut ledigheten i kortare perioder än två veckor åt gången. Som mamma måste du enligt lag ta ut ledighet de första två veckorna efter förlossningen och den tiden ingår i dina personliga tre månader av föräldraledigheten.

  Att ansöka om föräldrapenning

  Yrkesverksamma föräldrar ska ansöka om föräldrapenning sex veckor innan barnet beräknas födas. Föräldrar som är heltidsstuderande eller utanför arbetsmarknaden ska ansöka om förlossningspenning tre veckor innan barnet beräknas födas.

  Ansökan om föräldrapenning sker hos föräldraledighetsfonden (Fæðingarorlofssjóður).

   

  Utbetalning av föräldrapenning

  Du som har arbetat på Island i en sammanhängande period av minst sex månader före barnets födsel, eller den dag föräldraledigheten påbörjas före födseln, har rätt till föräldrapenning.

  Om du har arbetat i ett annat EES-land delar av dessa sex månader kan du flytta med dig rätten till föräldrapenning om du börjar arbeta inom 10 veckodagar efter att arbetet i det andra EES-landet avslutades och arbetar på Island minst en månad innan barnet föds. Bevis för arbets- och försäkringsperioder i andra EES-länder bör skickas tillsammans med ansökan om föräldrapenning. Föräldrapenningen beräknas dock endast på lön från Island.

  Sysselsättningsgraden måste ha varit minst 25 % i varje månad. Ersättningen är 80 % av förälderns genomsnittliga sammanlagda inkomst.

  Beräkningarna görs utifrån en sammanhängande tolvmånadersperiod med slut sex månader före förlossningen. Ersättningen ligger dock alltid inom fastställda max- och miniminivåer som regleras löpande.

  Rätten att ta ut föräldraledighet upphör när barnet är 24 månader gammalt. Du måste ansöka om föräldrapenning senast sex veckor innan barnet beräknas födas.

  Föräldrapenningen betalas ut månatligen efter månadens slut.

  Att flytta till ett annat nordiskt land före eller under föräldraledigheten

   

  Huvudregeln är att föräldrarna tjänar in rätten till föräldraledighet i landet där de jobbar.

   Kan föräldrarna motta föräldrapenning från Island om de flyttar till Island innan föräldraledigheten börjar?

   Om föräldrarna flyttar till Island efter att barnet har fötts, har föräldrarna inte rätt till föräldraledighet från Island. Om föräldrarna däremot har flyttat till Island innan födseln är det möjligt att få rätt till föräldrapenning eller förlossningspenning om vissa krav uppfylls.

   Kan föräldrarna motta föräldrapenning från Island om de flyttar till Island efter att föräldraledigheten har börjat?

   Om en förälder flyttar till Island efter att föräldraledigheten har börjat ska man ansöka om att få ta med sig föräldrapenningen från ursprungslandet till Island. Ta kontakt med behörig myndighet i landet du flyttar ifrån för närmare information om överförande av föräldraledighet vid flyttning till ett annat land.

   Kan man ta med sig föräldrapenning från Island vid flyttning till ett annat nordiskt land?

   Om du flyttar din folkbokföringsadress till ett annat land medan du får föräldrapenning påverkar det inte utbetalningarna, eftersom föräldrapenningen är en förvärvad rättighet. Du får dock inte arbeta under denna tid, såtillvida du inte kommer överens med föräldraledighetsfonden om att skjuta upp ledigheten.

   Föräldraledighet när familjen bor på Island och en förälder eller bägge föräldrar jobbar i ett annat nordiskt land

   Huvudregeln är att föräldrapenningen utbetalas från landet där föräldern är socialförsäkrad. Om föräldern bor på Island och jobbar i ett annat nordiskt land, betalas föräldrapenningen av sysselsättningslandet. De som bor och jobbar i ett nordiskt land samtidigt som de även jobbar i ett annat nordiskt land är socialförsäkrade i landet de är bosatta i och följer dess regler.

   Om föräldrarna jobbar i var sitt land har de var för sig rätt till föräldrapenning enligt de regler som gäller för sysselsättningslandet. 

    Obetald föräldraledighet

    Utöver den betalda föräldraledigheten har varje förälder rätt att ta ut upp till 16 veckors obetald ledighet innan barnet är åtta år gammalt. Denna föräldraledighet ger ingen ersättning och den ena föräldern kan inte överlåta sin ledighet till den andra. 

    Förlossningspenning

    Om du står utanför arbetsmarknaden eller arbetar mindre än 25 % kan du ha rätt till förlossningspenning. Villkoret är normalt att du har varit folkbokförd på Island vid barnets födsel samt de senaste tolv månaderna dessförinnan. Rätten att ta ut förlossningspenning upphör när barnet är 24 månader gammalt. Du ska ansöka om förlossningspenning senast tre veckor innan barnet beräknas födas.

    Om du har bedrivit heltidsstudier i minst sex av de sista 12 månaderna före barnets födsel och uppfyller kravet om fortskridande studier får du förlossningsbidrag för studerande. 

    Var finns ytterligare information?

    Närmare information finns på föräldraledighetsfondens webbplats. Du kan även ta kontakt med telefonrådgivningen på +354 515 4800.

    Kontakta myndighet
    Fråga Info Norden

    Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

    OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

    Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.