Svenske børnepenge

Svenske børnepenge
Læs om økonomisk støtte til børnefamilier efter svenske regler.

Børnefamilier der bor eller er socialt sikrede i Sverige er berettigede til økonomisk støtte.

Hvad er barnbidrag og flerbarnstillägg?

Børnepenge (barnbidrag) og flerbarnstillæg (flerbarnstillägg) er en økonomisk støtte der automatisk udbetales månedligt til forældre der bor og har børn i Sverige til barnet fylder 16 år. Har du to eller flere børn som du modtager barnbidrag for, får du automatisk også et flerbarnstillägg.

Flerbarnstillägg er et tillæg til barnbidrag, der giver familier med mere end et barn ekstra økonomisk kompensation da udgifterne normalt er større når du har flere børn. Størrelsen på barnbidraget og på flerbarnstillägget afhænger af hvor mange børn du har.

Har du ret til barnbidrag og flerbarnstilläg?

Du modtager barnbidrag hvis du er social sikret i Sverige og er værge til børn der er under 16 år. At være social sikret i et land, betyder at det er dét lands regler der afgør om du har ret til sociale sikringsydelser.

Du behøver ikke arbejde for at modtage barnbidrag til dit barn. Du modtager barnbidrag selvom du er jobsøgende eller studerende.

Hvis du arbejder i Sverige og er værge for børn i et andet nordisk land, kan du have ret til barnbidrag fra Sverige. Hvis begge forældre arbejder i hvert sit land, kan de have ret til barnbidrag fra begge lande. Først og fremmest skal det land hvor barnet bor der skal udbetale barnbidrag til barnet.

Hvis I skal skille jer og barnet bor hos den ene forælder, skal den anden forælder betale børnebidrag (underhållsbidrag) eller på anden måde sikre at barnet bliver forsørget.

Underhållsbidragets størrelse påvirkes af barnets behov og forældrenes økonomiske muligheder.

Hvis barnet bor nogenlunde lige meget hos hver forælder, er der ingen af forældrene der behøver at betale børnebidrag for barnet. Men i nogle tilfælde kan det være rimeligt; for eksempel hvis den ene forælder har en højere indkomst end den anden.

Barnet kan have ret til underholdsstøtte (underhållsstödd) hvis begge forældre har lave indtægter. Denne form for støtte kan også udbetales til den forælder som barnet bor hos hvis den anden forælder ikke betaler underhållsbidrag.

Barnbidrag hvis forældrene er socialt sikret i to forskellige lande

EU/EØS-reglerne indeholder særlige regler for samordning af familieydelser hvis I som forældre eller jeres barn er socialt sikret i forskellige nordiske lande.

Hovedreglen er at bopælslandet udbetaler barnbidrag med mindre begge forældre bor med familien i Sverige og begge arbejder i et andet nordisk land.

Bo i Sverige - begge forældre arbejder i andet nordisk land

Hvis I er bosatte i Sverige med jeres barn og I begge to arbejder i et andet nordisk land, er det arbejdslandet der skal udbetale barnbidraget.

Bo i Sverige - en forælder arbejder i Sverige og en forælder arbejder i udlandet

Hvis I er bosatte i Sverige med jeres barn og den ene forælder arbejder i Sverige mens den anden forælder arbejder i et andet nordisk land, er hovedreglen at det er Sverige, hvor barnet bor, der skal udbetale barnbidraget.

Hvis ydelserne fra det andet land overstiger det svenske beløb, skal det andet nordiske lands socialsikringsmyndighed udbetale et tillæg der modsvarer det mellemliggende beløb. Du skal kontakte socialsikringsmyndigheden i det land hvor barnet er bosat for nærmere information om hvordan du skal ansøge om tillægsbeløbet.

Bo i Sverige - kun en forælder arbejder og denne arbejder i udlandet

Hvis forælderen der bor i Sverige ikke arbejder, har jeres familie som udgangspunkt ret til barnbidraget eller tilsvarende ydelser samt andre familieydelser fra det nordiske land hvor den anden forælder arbejder.

Bo i udlandet - en forælder arbejder i dette land og en forælder pendler til arbejde i Sverige

Hvis familien bor i et andet nordisk land og den ene forælder arbejder i bopælslandet mens den anden forælder pendler til arbejde i Sverige, er det som hovedregel bopælslandet, der skal udbetale barnbidraget.

Bo i udlandet - kun en forælder arbejder og denne arbejder i Sverige

Hvis det kun er den forælder der pendler til arbejde i Sverige, der har et arbejde, så er det Sverige der skal udbetale barnbidraget.

Bo i udlandet - begge forældre arbejder i Sverige

Hvis begge forældre arbejder i Sverige, er det Sverige, der skal udbetale barnbidraget.

Hvordan søger du?

Du behøver ikke at ansøge om barnbidrag. Det udbetales automatisk når du bliver registreret som bosat i Sverige.

Hvis du flytter til udlandet

Retten til barnbidrag ophører som regel allerede ved afrejse fra Sverige. Dog er nogle personer berettiget til at modtage barnbidrag selv om opholdet i udlandet er længere end seks måneder.

Du skal give besked til Försäkringskassan hvis du eller barnet skal bo i udlandet i mere end seks måneder. Hvis du glemmer at gøre det, risikerer du at skulle betale penge tilbage.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørgsmål?

Du kan ringe til Försäkringskassans kontaktcenter +46 (0)771-524 524 eller gå ind på Försäkringskassans webside hvis du har spørgsmål om hvad der gælder for dig og dit barn.

Mere information

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.