Svenske børnepenge

Svenske børnepenge
Her finder du information om ydelser for børnefamilier i Sverige. Du kan læse om hvem der har ret til svenske børnepenge og flerbarnstillæg, hvordan ydelsen udbetales samt hvilke regler der gælder når du bor eller arbejder i et andet nordisk land.

Børnefamilier der bor eller er socialt sikrede i Sverige, er berettigede til en økonomisk ydelse. I Sverige består ydelsen af børnepenge der kaldes for ”barnbidrag” og et flerbarnstillæg der kaldes for ”flerbarnstillägg” på svensk.

Hvad er børnepenge i Sverige?

Børnepenge er en økonomisk støtte der udbetales til forældre der bor og har børn i Sverige. Har du to eller flere børn som du modtager børnepenge for, får du automatisk også et flerbarnstillæg.

Flerbarnstillægget er et tillæg til børnepengene, der giver familier med mere end et barn ekstra økonomisk kompensation da udgifterne normalt er større når du har flere børn. Størrelsen på de svenske børnepenge og på det svenske flerbarnstillæg afhænger af hvor mange børn du har.

Har du ret til børnepenge og flerbarnstillæg i Sverige?

Du modtager børnepenge hvis du er social sikret i Sverige og er værge til børn der er under 16 år. At være social sikret i et land, betyder at det er dét lands regler der afgør om du har ret til sociale sikringsydelser.

Du behøver ikke arbejde for at modtage børnepenge til dit barn. Du modtager børnepenge selvom du er jobsøgende eller studerende.

Hvis du arbejder i Sverige og er værge for børn i et andet nordisk land, kan du have ret til børnepenge fra Sverige. Hvis begge forældre arbejder i hvert sit land, kan de have ret til børnepenge fra begge lande. Først og fremmest er det det land hvor barnet bor der skal udbetale børnepenge til barnet.

Hvornår udbetales børnepenge i Sverige?

Børnepengene og flerbarnstillægget udbetales som regel den 20. i hver måned medmindre denne dato er en helligdag eller en lørdag eller søndag.

Hvem udbetales børnepenge til i Sverige?

Børnepenge og flerbarnstillæg udbetales automatisk til forældre, der bor og har børn i Sverige. Forældrene får ydelsen til og med det kvartal barnet fylder 16 år.

Hvis barnet er født den 1. marts 2014 eller senere, udbetales halvdelen af børnepengene og flerbarnstillægget til begge forældre.

For ældre børn udbetales ydelsen kun til den ene af forældrene. Hvis du vil dele udbetalingen eller ændre hvem der skal få det udbetalt, skal du kontakte Försäkringskassan i Sverige og bede dem ændre det.

Hvis du er enlig forælder eller værge, modtager du hele ydelsen.

Hvor meget kan du få i børnepenge og flerbarnstillæg i Sverige?

Du kan finde de aktuelle satser for børnepenge og flerbarnstillæg i Sverige på Försäkringskassans webside.

Du betaler ikke skat af børnepenge eller af flerbarnstillæg.

Hvordan ansøger du om børnepenge i Sverige?

Hvis du flytter til Sverige med børn under 16 år, skal du give oplysninger til Försäkringskassan for at kunne få børnepenge. Dette gør du, når du er blevet folkeregistreret i Sverige.

Hvis du har ret til børnepenge, udbetales det automatisk, når du er folkeregistreret i Sverige. Du modtager også automatisk et tillæg for flere børn (flerbarnstillägget) hver måned, hvis du har flere børn.

Hvis nogen i familien flytter til eller begynder at arbejde i et andet EU-/EØS-land eller i Schweiz, skal du kontakte Försäkringskassan for information om, hvordan det påvirker børnepengene.

På Försäkringskassans webside finder du oplysninger om, hvordan du giver oplysninger for at få børnepenge.

Hvilket land skal udbetale børnepenge, når barnets forældre er socialt sikrede i forskellige lande?

EU/EØS-reglerne indeholder særlige regler for samordning af familieydelser hvis I som forældre eller jeres barn er socialt sikret i forskellige nordiske lande.

Hovedreglen er at bopælslandet udbetaler børnepenge med mindre begge forældre bor med familien i Sverige og begge arbejder i et andet nordisk land.

Bo i Sverige - begge forældre arbejder i andet nordisk land

Hvis I er bosatte i Sverige med jeres barn og I begge to arbejder i et andet nordisk land, er det arbejdslandet der skal udbetale barnbidraget.

Bo i Sverige - en forælder arbejder i Sverige og en forælder arbejder i udlandet

Hvis I er bosatte i Sverige med jeres barn og den ene forælder arbejder i Sverige mens den anden forælder arbejder i et andet nordisk land, er hovedreglen at det er Sverige, hvor barnet bor, der skal udbetale barnbidraget.

Hvis ydelserne fra det andet land overstiger det svenske beløb, skal det andet nordiske lands socialsikringsmyndighed udbetale et tillæg der modsvarer det mellemliggende beløb. Du skal kontakte socialsikringsmyndigheden i det land hvor barnet er bosat for nærmere information om hvordan du skal ansøge om tillægsbeløbet.

Bo i Sverige - kun en forælder arbejder og denne arbejder i udlandet

Hvis forælderen der bor i Sverige ikke arbejder, har jeres familie som udgangspunkt ret til barnbidraget eller tilsvarende ydelser samt andre familieydelser fra det nordiske land hvor den anden forælder arbejder.

Bo i udlandet - en forælder arbejder i dette land og en forælder pendler til arbejde i Sverige

Hvis familien bor i et andet nordisk land og den ene forælder arbejder i bopælslandet mens den anden forælder pendler til arbejde i Sverige, er det som hovedregel bopælslandet, der skal udbetale barnbidraget.

Bo i udlandet - kun en forælder arbejder og denne arbejder i Sverige

Hvis det kun er den forælder der pendler til arbejde i Sverige, der har et arbejde, så er det Sverige der skal udbetale barnbidraget.

Bo i udlandet - begge forældre arbejder i Sverige

Hvis begge forældre arbejder i Sverige, er det Sverige, der skal udbetale barnbidraget.

Har du ret til børnepenge hvis du flytter fra Sverige?

Hvis du flytter fra Sverige til udlandet, vil du som udgangspunkt ikke længere have ret til svenske børnepenge og flerbarnstillæg. Dog er nogle personer berettiget til at modtage børnepenge selv om opholdet i udlandet er længere end seks måneder.

Du skal give besked til Försäkringskassan hvis du eller barnet skal bo i udlandet i mere end seks måneder. Hvis du glemmer at gøre det, risikerer du at skulle betale penge tilbage.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørgsmål?

Du kan ringe til Försäkringskassans kontaktcenter +46 (0)771-524 524 eller gå ind på Försäkringskassans webside hvis du har spørgsmål om hvad der gælder for dig og dit barn.

Mere information

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.