Svenskt barnbidrag

Svenske børnepenge
Här hittar du information om bidrag till barnfamiljer i Sverige Du kan läsa om vem som har rätt till svenskt barnbidrag och flerbarnstillägg, hur bidraget betalas ut och vilka regler som gäller när du bor eller arbetar i ett annat nordiskt land.

Barnfamiljer som bor eller är socialförsäkrade i Sverige har rätt till ett ekonomiskt bidrag. I Sverige består bidraget av barnbidrag och flerbarnstillägg.

Vad är barnbidrag i Sverige?

Barnbidrag är ett ekonomiskt stöd som betalas ut till föräldrar som bor och har barn i Sverige. Om du har två eller flera barn som du får barnbidrag för får du automatiskt också flerbarnstillägg.

Flerbarnstillägget är ett komplement till barnbidraget som ger familjer med fler än ett barn extra ekonomisk ersättning eftersom kostnaderna i regel är högre när du har flera barn. Storleken på det svenska barnbidraget och det svenska flerbarnstillägget beror på hur många barn du har.

Har du rätt barnbidrag och flerbarnstillägg i Sverige?

Du får barnbidrag om du är försäkrad i Sverige och är vårdnadshavare till barn som är yngre än 16 år. Att vara försäkrad i ett land innebär att det är det landets regler som avgör om du har rätt till socialförsäkringsförmåner.

Du behöver inte arbeta för att få barnbidrag för ditt barn. Du får barnbidrag även om du är arbetssökande eller studerande.

Om du arbetar i Sverige och är vårdnadshavare för barn i ett annat nordiskt land kan du ha rätt till barnbidrag från Sverige. Om båda föräldrarna arbetar i var sitt land kan de ha rätt till barnbidrag från båda länderna. I första hand ska det land där barnet bor betala barnbidrag för barnet.

När betalas barnbidrag ut i Sverige?

Barnbidraget och flerbarnstillägget betalas vanligtvis ut den 20:e varje månad, såvida inte detta datum är en allmän helgdag eller en lördag eller söndag.

Till vem betalas barnbidraget ut i Sverige?

Barnbidrag och flerbarnstillägg betalas automatiskt ut till föräldrar som bor och har barn i Sverige. Föräldrarna får bidraget till och med det kvartal barnet fyller 16 år.

Om barnet är fött den 1 mars 2014 eller senare betalas hälften av barnbidraget och flerbarnstillägget ut till båda föräldrarna.

För äldre barn betalas bidraget ut till endast den ena föräldern. Om du vill dela på utbetalningen eller ändra vem som ska få bidraget, kontakta Försäkringskassan och be dem ändra det.

Om du är ensamstående förälder eller vårdnadshavare får du hela bidraget.

Hur mycket barnbidrag och flerbarnstillägg kan du få i Sverige?

Du hittar aktuella belopp för barnbidrag och flerbarnstillägg i Sverige på Försäkringskassans webbplats.

Du betalar inte skatt på barnbidrag eller flerbarnstillägg.

Hur ansöker du om barnbidrag i Sverige?

Du behöver inte ansöka om barnbidrag i Sverige. Om du flyttar till Sverige med barn under 16 år kommer Försäkringskassan att kontakta dig när du har blivit folkbokförd i Sverige för att kontrollera om du och dina barn ska vara socialförsäkrade i Sverige och därmed ha rätt till barnbidrag och eventuellt flerbarnstillägg.

Om du har rätt till barnbidrag betalas bidraget ut automatiskt när du är folkbokförd i Sverige. Du får också automatiskt flerbarnstillägget varje månad om du har flera barn.

Om någon i familjen flyttar till eller börjar arbeta i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz, kontakta Försäkringskassan för information om hur det påverkar barnbidraget.

Vilket land ska betala barnbidrag om barnets föräldrar är socialförsäkrade i olika länder?

EU/EES-reglerna innehåller särskilda regler för samordning av familjeförmåner om du är försäkrad i ett annat nordiskt land än barnets andra förälder.

Normalt är det bosättningslandet som betalar ut barnbidraget, såvida inte båda föräldrarna arbetar i ett annat nordiskt land men bor med familjen i Sverige.

Familjen bor i Sverige och båda föräldrarna arbetar i ett annat nordiskt land

Om ni är bosatta i Sverige med ert barn och båda två arbetar i ett annat nordiskt land är det arbetslandet som ska betala ut barnbidraget.

Familjen bor i Sverige och den ena föräldern arbetar i Sverige medan den andra föräldern arbetar utomlands

Om ni är bosatta i Sverige med ert barn och den ena föräldern arbetar i Sverige medan den andra föräldern arbetar i ett annat nordiskt land är det normalt Sverige, där barnet bor, som betalar ut barnbidraget.

Om det andra landets bidrag är högre än det svenska ska det andra nordiska landets socialförsäkringsmyndighet betala ut ett tillägg som motsvarar mellanskillnaden. Kontakta socialförsäkringsmyndigheten i det land där barnet bor för mer information om hur du ansöker om tilläggsbeloppet.

Familjen bor i Sverige och endast den ena föräldern arbetar och gör det utomlands

Om föräldern som bor i Sverige inte arbetar har familjen normalt rätt till barnbidrag eller motsvarande förmåner och andra familjeförmåner från det nordiska land där den andra föräldern arbetar.

Familjen bor utomlands och den ena föräldern arbetar i det landet medan den andra föräldern pendlar till arbetet i Sverige

Om familjen bor i ett annat nordiskt land och den ena föräldern arbetar i bosättningslandet medan den andra föräldern pendlar till arbetet i Sverige är det normalt bosättningslandet som ska betala ut barnbidraget.

Familjen bor utomlands och endast den ena föräldern arbetar och gör det i Sverige

Om det endast är den föräldern som pendlar till arbetet i Sverige som har ett arbete, så är det är Sverige som ska betala ut barnbidraget.

Familjen bor utomlands och båda föräldrarna arbetar i Sverige

Om båda föräldrarna arbetar i Sverige är det Sverige som ska betala ut barnbidraget.

Har du rätt till barnbidrag om du flyttar från Sverige?

Om du flyttar från Sverige till utlandet har du i regel inte längre rätt till svenskt barnbidrag och flerbarnstillägg. Dock är vissa personer berättigade till barnbidrag även om utlandsvistelsen varar längre än sex månader.

Du måste meddela Försäkringskassan om du eller barnet ska bo utomlands längre än sex månader. Om du glömmer det kan du bli återbetalningsskyldig.

Vem ska du kontakta om du har frågor?

Du kan ringa Försäkringskassans kundcenter på 0771-524 524 eller gå in på Försäkringskassan webbplats för att få reda på vad som gäller i ditt fall.

Mer information

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.