Svenskt barnbidrag

Svenske børnepenge
Läs om de svenska reglerna för ekonomiskt stöd till barnfamiljer.

Barnfamiljer som bor eller är försäkrade i Sverige har rätt till ekonomiskt stöd.

Vad är barnbidrag och flerbarnstillägg?

Barnbidrag och flerbarnstillägg är ekonomiska stöd som automatiskt betalas ut varje månad till föräldrar som bor och har barn i Sverige tills barnet fyller 16 år. Om du har två eller flera barn som du får barnbidrag för får du automatiskt också flerbarnstillägg.

Flerbarnstillägget är ett komplement till barnbidraget som ger familjer med fler än ett barn extra ekonomisk ersättning eftersom kostnaderna i regel är högre när du har flera barn. Storleken på barnbidraget och flerbarnstillägget beror på hur många barn du har.

Har du rätt till barnbidrag och flerbarnstillägg?

Du får barnbidrag om du är försäkrad i Sverige och är vårdnadshavare till barn som är yngre än 16 år. Att vara försäkrad i ett land innebär att det är det landets regler som avgör om du har rätt till socialförsäkringsförmåner.

Du behöver inte arbeta för att få barnbidrag för ditt barn. Du får barnbidrag även om du är arbetssökande eller studerande.

Om du arbetar i Sverige och är vårdnadshavare för barn i ett annat nordiskt land kan du ha rätt till barnbidrag från Sverige. Om båda föräldrarna arbetar i var sitt land kan de ha rätt till barnbidrag från båda länderna. I första hand ska det land där barnet bor betala barnbidrag för barnet.

Om ni ska separera och barnet bara bor hos den ena föräldern ska den andra föräldern betala underhållsbidrag eller på annat sätt se till att barnets försörjning blir tryggad.

Underhållsbidragets storlek påverkas av barnets behov och föräldrarnas ekonomiska möjligheter.

Om barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna behöver ingen betala underhåll för barnet. Men i vissa fall kan det ändå vara rimligt, till exempel om den ena föräldern har en högre inkomst än den andra.

Barnet kan ha rätt till underhållsstöd om båda föräldrarna har låga inkomster. Underhållsstöd kan även betalas ut till den förälder som barnet bor hos om den andra föräldern inte betalar underhållsbidrag.

Barnbidrag om föräldrarna är försäkrade i två olika länder

EU/EES-reglerna innehåller särskilda regler för samordning av familjeförmåner om du är försäkrad i ett annat nordiskt land än barnets andra förälder.

Normalt är det bosättningslandet som betalar ut barnbidraget såvida inte båda föräldrarna arbetar i ett annat nordiskt land men bor med familjen i Sverige.

Familjen bor i Sverige och båda föräldrarna arbetar i ett annat nordiskt land

Om ni är bosatta i Sverige med ert barn och båda två arbetar i ett annat nordiskt land är det arbetslandet som ska betala ut barnbidraget.

Familjen bor i Sverige och den ena föräldern arbetar i Sverige medan den andra föräldern arbetar utomlands

Om ni är bosatta i Sverige med ert barn och den ena föräldern arbetar i Sverige medan den andra föräldern arbetar i ett annat nordiskt land är det normalt Sverige, där barnet bor, som betalar ut barnbidraget.

Om det andra landets bidrag är högre än det svenska ska det andra nordiska landets socialförsäkringsmyndighet betala ut ett tillägg som motsvarar mellanskillnaden. Kontakta socialförsäkringsmyndigheten i det land där barnet bor för mer information om hur du ansöker om tilläggsbeloppet.

Familjen bor i Sverige och endast den ena föräldern arbetar och gör det utomlands

Om föräldern som bor i Sverige inte arbetar har familjen normalt rätt till barnbidrag eller motsvarande förmåner och andra familjeförmåner från det nordiska land där den andra föräldern arbetar.

Familjen bor utomlands och den ena föräldern arbetar i det landet medan den andra föräldern pendlar till arbetet i Sverige

Om familjen bor i ett annat nordiskt land och den ena föräldern arbetar i bosättningslandet medan den andra föräldern pendlar till arbetet i Sverige är det normalt bosättningslandet som ska betala ut barnbidraget.

Familjen bor utomlands och endast den ena föräldern arbetar och gör det i Sverige

Om det endast är den föräldern som pendlar till arbetet i Sverige som har ett arbete, så är det är Sverige som ska betala ut barnbidraget.

Familjen bor utomlands och båda föräldrarna arbetar i Sverige

Om båda föräldrarna arbetar i Sverige är det Sverige som ska betala ut barnbidraget.

Hur ansöker du?

Du behöver inte ansöka om barnbidrag. Det betalas ut automatiskt när du har blivit folkbokförd i Sverige.

Om du flyttar utomlands

Rätten till barnbidrag upphör i regel redan vid avresan från Sverige. Dock är vissa personer berättigade till barnbidrag även om utlandsvistelsen varar längre än sex månader.

Du måste meddela Försäkringskassan om du eller barnet ska bo utomlands längre än sex månader. Om du glömmer det kan du bli återbetalningsskyldig.

Vem ska du kontakta om du har frågor?

Du kan ringa Försäkringskassans kundcenter på 0771-524 524 eller gå in på Försäkringskassan webbplats för att få reda på vad som gäller i ditt fall.

Mer information

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.