Svensk barnetrygd

Svenske børnepenge
Les om økonomisk støtte til barnefamilier etter svenske regler.

Barnefamilier som bor i Sverige eller er med i den svenske trygdeordningen, er berettiget til økonomisk støtte.

Hva er barnbidrag og flerbarnstillegg?

Barnetrygd (barnbidrag) og flerbarnstillegg (flerbarnstillägg) er en økonomisk støtte som automatisk utbetales månedlig til foreldre som bor og har barn i Sverige, til barnet fyller 16 år. Har du to eller flere barn som du mottar barnbidrag for, får du automatisk også et flerbarnstillegg.

Flerbarnstillegg er et tillegg til barnbidraget som gir familier med mer enn ett barn ekstra økonomisk kompensasjon, da utgiftene normalt er større når du har flere barn. Størrelsen på barnbidraget og på flerbarnstillegget avhenger av hvor mange barn du har.

Har du rett til barnbidrag og flerbarnstillegg?

Du mottar barnbidrag hvis du er med i den svenske trygdeordningen og er verge til barn som er under 16 år. Å være med i et lands trygdeordning innebærer at det er det landets regler som avgjør om du har rett til trygdeytelser.

Du behøver ikke arbeide for å motta barnbidrag til barnet ditt. Du mottar barnbidrag selv om du er jobbsøker eller student.

Hvis du arbeider i Sverige og er verge for barn i et annet nordisk land, kan du ha rett til barnbidrag fra Sverige. Hvis begge foreldre arbeider i hvert sitt land, kan de ha rett til barnbidrag fra begge landene. Først og fremst er det landet der barnet bor, som skal utbetale barnbidrag til barnet.

Hvis dere skal skilles og barnet bor hos den ene av foreldrene, må den andre betale barnebidrag (underhållsbidrag) eller på annen måte sikre at barnet blir forsørget.

Underholdsbidragets størrelse påvirkes av barnets behov og foreldrenes økonomiske muligheter.

Hvis barnet bor noenlunde like mye hos hver av foreldrene, er det ingen av foreldrene som behøver å betale underholdsbidrag for barnet. Men i noen tilfeller kan det være rimelig, for eksempel hvis den ene av foreldrene har høyere inntekt enn den andre.

Barnet kan ha rett til underholdsstøtte (underhållsstödd) hvis begge foreldre har lave inntekter. Denne formen for støtte kan også utbetales til den av foreldrene som barnet bor hos, hvis den andre ikke betaler underholdsbidrag.

Barnbidrag hvis foreldrene er med i trygdeordningen i to forskjellige land

EU/EØS-reglene inneholder særskilte regler for samordning av familieytelser hvis dere som foreldre eller barna deres er med i trygdeordningen i forskjellige nordiske land.

Hovedregelen er at bostedslandet utbetaler barnbidrag med mindre begge foreldre bor med familien i Sverige og begge arbeider i et annet nordisk land.

Bo i Sverige – begge foreldrene arbeider i et annet nordisk land

Hvis dere er bosatt i Sverige med barna deres, og begge arbeider i et annet nordisk land, er det arbeidslandet som skal utbetale barnbidraget.

Bo i Sverige – den ene av foreldrene arbeider i Sverige mens den andre arbeider i utlandet

Hvis dere er bosatt i Sverige med barna og den ene av foreldrene arbeider i Sverige mens den andre arbeider i et annet nordisk land, er hovedregelen at det er Sverige, der barnet bor, som skal utbetale barnbidraget.

Hvis ytelsene fra det andre landet overstiger det svenske beløpet, skal det andre nordiske landets trygdemyndighet utbetale et tillegg som tilsvarer det mellomliggende beløpet. Du må kontakte trygdemyndigheten i landet der barnet bor, for å få mer informasjon om hvordan du kan søke om tilleggsbeløpet.

Bo i Sverige – bare den ene av foreldrene arbeider, og denne arbeider i utlandet

Hvis den av foreldrene som bor i Sverige ikke arbeider, har familien som utgangspunkt krav på barnbidraget eller tilsvarende ytelser samt andre familieytelser fra det nordiske landet hvor den andre av foreldrene arbeider.

Bo i et utlandet – den ene av foreldrene arbeider i dette landet mens den andre pendler til arbeid i Sverige

Hvis familien bor i et annet nordisk land og den ene av foreldrene arbeider i landet familien er bosatt i, mens den andre pendler til arbeid i Sverige, er det i utgangspunktet bostedslandet som skal utbetale barnbidraget.

Bo i Sverige – bare den ene av foreldrene arbeider, og denne arbeider i Sverige

Hvis det bare er den av foreldrene som pendler til arbeid i Sverige, som har jobb, er det Sverige som skal utbetale barnbidraget.

Bo i utlandet – begge foreldrene arbeider i Sverige

Hvis begge foreldrene arbeider i Sverige, er det Sverige som skal utbetale barnbidraget.

Hvordan søker du?

Du trenger ikke å søke om barnbidrag. Den utbetales automatisk når du blir registrert som bosatt i Sverige.

Hvis du flytter til utlandet

Retten til barnbidrag opphører som regel allerede ved avreise fra Sverige. Noen personer er imidlertid berettiget til å motta barnbidrag selv om oppholdet i utlandet varer lenger enn seks måneder.

Du må gi beskjed til Försäkringskassan hvis du eller barnet skal bo i utlandet i mer enn seks måneder. Hvis du glemmer å gjøre det, risikerer du å måtte tilbakebetale penger.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål?

Du kan ringe til Försäkringskassans kontaktsenter +46 (0)771-524 524 eller gå inn på Försäkringskassans nettside hvis du har spørsmål om hva som gjelder for deg og barnet ditt.

Mer informasjon

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.