Svensk barnetrygd

Svenske børnepenge
Her finner du informasjon om ytelser for barnefamilier i Sverige. Du kan lese om hvem som har rett til svensk barnetrygd og flerbarnstillegg, hvordan ytelsen utbetales, samt hvilke regler som gjelder når du bor eller jobber i et annet nordisk land.

Barnefamilier som bor i Sverige eller er med i den svenske trygdeordningen, er berettiget til en økonomisk ytelse. I Sverige består ytelsen av barnetrygd som kalles for ”barnbidrag”, og et flerbarnstillegg som kalles for ”flerbarnstillägg” på svensk.

Hva er barnetrygd i Sverige?

Barnetrygd er en økonomisk støtte som utbetales til foreldre som bor og har barn i Sverige. Har du to eller flere barn som du mottar barnetrygd for, får du automatisk også et flerbarnstillegg.

Flerbarnstillegg er et tillegg til barnetrygden som gir familier med mer enn ett barn ekstra økonomisk kompensasjon, da utgiftene normalt er større når du har flere barn. Størrelsen på den svenske barnetrygden og det svenske flerbarnstillegget avhenger av hvor mange barn du har.

Har du rett til barnetrygd og flerbarnstillegg i Sverige?

Du mottar barnetrygd hvis du er med i den svenske trygdeordningen og er verge til barn som er under 16 år. Å være med i et lands trygdeordning innebærer at det er det landets regler som avgjør om du har rett til trygdeytelser.

Du trenger ikke jobbe for å motta barnetrygd til barnet ditt. Du mottar barnetrygd selv om du er jobbsøker eller student.

Hvis du jobber i Sverige og er verge for barn i et annet nordisk land, kan du ha rett til barnetrygd fra Sverige. Hvis begge foreldre jobber i hvert sitt land, kan de ha rett til barnetrygd fra begge landene. Først og fremst er det landet der barnet bor, som skal utbetale barnetrygd til barnet.

Når utbetales barnetrygd i Sverige?

Barnetrygden og flerbarnstillegget utbetales som regel den 20. i hver måned, med mindre denne datoen er en helligdag eller en lørdag eller søndag.

Hvem utbetales barnetrygd til i Sverige?

Barnetrygd og flerbarnstillegg utbetales automatisk til foreldre som bor og har barn i Sverige. Foreldrene får ytelsen til og med det kvartalet barnet fyller 16 år.

Hvis barnet er født 1. mars 2014 eller senere, utbetales halvparten av barnetrygden og flerbarnstillegget til begge foreldre.

For eldre barn utbetales ytelsen bare til den ene av foreldrene. Hvis du vil dele utbetalingen eller endre hvem som skal få den, må du kontakte Försäkringskassan i Sverige og be dem endre det.

Hvis du er enslig forelder eller verge, mottar du hele ytelsen.

Hvor mye kan du få i barnetrygd og flerbarnstillegg i Sverige?

Du kan finne de aktuelle satsene for barnetrygd og flerbarnstillegg i Sverige på Försäkringskassans nettside.

Du betaler ikke skatt av barnetrygden eller av flerbarnstillegget.

Hvordan søker du om barnetrygd i Sverige?

Hvis du flytter til Sverige med barn under 16 år, må du gi opplysninger til Försäkringskassan for å kunne motta barnetrygd. Dette gjør du når du har blitt folkeregistrert i Sverige.

Hvis du har rett til barnetrygd, utbetales den automatisk når du er folkeregistrert i Sverige. Du mottar også automatisk et tillegg for flere barn (flerbarnstillägget) hver måned hvis du har flere barn.

Hvis noen i familien flytter til eller begynner å jobbe i et annet EU/EØS-land eller Sveits, må du kontakte Försäkringskassan for å få informasjon om hvordan dette påvirker barnetrygden.

På Försäkringskassans nettside finner du informasjon om hvordan du gir opplysninger for å få barnetrygd.

Hvilket land skal utbetale barnetrygd når barnets foreldre er omfattet av trygdeordningen i forskjellige land?

EU/EØS-reglene inneholder særskilte regler for samordning av familieytelser hvis dere som foreldre eller barna deres er med i trygdeordningen i forskjellige nordiske land.

Hovedregelen er at bostedslandet utbetaler barnetrygd med mindre begge foreldre bor med familien i Sverige og begge jobber i et annet nordisk land.

Bo i Sverige – begge foreldrene jobber i et annet nordisk land

Hvis dere er bosatt i Sverige med barna deres, og begge jobber i et annet nordisk land, er det arbeidslandet som skal utbetale barnetrygden.

Bo i Sverige – den ene av foreldrene jobber i Sverige mens den andre jobber i utlandet

Hvis dere er bosatt i Sverige med barna og den ene av foreldrene jobber i Sverige mens den andre jobber i et annet nordisk land, er hovedregelen at det er Sverige, der barnet bor, som skal utbetale ytelsen.

Hvis ytelsene fra det andre landet overstiger det svenske beløpet, skal det andre nordiske landets trygdemyndighet utbetale et tillegg som tilsvarer det mellomliggende beløpet. Du må kontakte trygdemyndigheten i landet der barnet bor, for å få mer informasjon om hvordan du kan søke om tilleggsbeløpet.

Bo i Sverige – bare den ene av foreldrene jobber, og denne jobber i utlandet

Hvis den av foreldrene som bor i Sverige ikke jobber, har familien som utgangspunkt krav på barnetrygd eller tilsvarende ytelser samt andre familieytelser fra det nordiske landet hvor den andre av foreldrene jobber.

Bo i utlandet – den ene av foreldrene jobber i dette landet mens den andre pendler til arbeid i Sverige

Hvis familien bor i et annet nordisk land og den ene av foreldrene jobber i landet familien er bosatt i, mens den andre pendler til arbeid i Sverige, er det i utgangspunktet bostedslandet som skal utbetale ytelsen.

Bo i utlandet – bare den ene av foreldrene jobber, og denne jobber i Sverige

Hvis det bare er den av foreldrene som pendler til arbeid i Sverige, som har jobb, er det Sverige som skal utbetale ytelsen.

Bo i utlandet – begge foreldrene jobber i Sverige

Hvis begge foreldrene jobber i Sverige, er det Sverige som skal utbetale ytelsen.

Har du rett til barnetrygd hvis du flytter fra Sverige?

Hvis du flytter fra Sverige til utlandet, vil du i utgangspunktet ikke lenger ha rett til svensk barnetrygd og flerbarnstillegg. Noen personer er imidlertid berettiget til å motta barnetrygd selv om oppholdet i utlandet varer lenger enn seks måneder.

Du må gi beskjed til Försäkringskassan hvis du eller barnet skal bo i utlandet i mer enn seks måneder. Hvis du glemmer å gjøre det, risikerer du å måtte tilbakebetale penger.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål?

Du kan ringe til Försäkringskassans kontaktsenter +46 (0)771-524 524 eller gå inn på Försäkringskassans nettside hvis du har spørsmål om hva som gjelder for deg og barnet ditt.

Mer informasjon

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.