Vejledning: At flytte fra Island

Gátlisti vegna flutnings frá Íslandi til hinna Norðurlandanna
Der er forskellige ting, man bør være opmærksom på ved flytning fra Island til et af de andre lande i Norden. Herunder kan man finde en liste over punkter, som det er klogt at huske på. Vær dog opmærksom på, at listen ikke er udtømmende, og at det er forskelligt, hvilke punkter der er relevante for hver enkelt.

Registrering af bopæl

Bopælsregistrering reguleres af en nordisk aftale om registrering i Folkeregistret. For at flytte din faste bopæl skal du henvende dig til den, der registrerer befolkningen i det land, du flytter til. I Danmark er det kommunerne, i Sverige og Norge er det skattemyndighederne, og i Finland er det Magistraterna. Ved optagelse i folkeregister udstedes der et personnummer. Islands Folkeregister skal ikke formelt underrettes om flytning fra Island til de øvrige nordiske lande.

Det varierer fra land til land, hvor længe du kan opholde dig der uden at blive registreret i det nationale personregister, fra 6 måneder til 12 måneder. 

Personer, der studerer i de nordiske lande, flytter deres faste bopæl til det land, de rejser til. De er underlagt de nationale regler om social sikring. Støtten ydes i overensstemmelse med nationale bestemmelser og kan variere fra land til land.

Statens Socialforsikring

Når en person flytter til udlandet i erhvervsmæssigt øjemed, er han/hun normalt dækket af Socialforsikringen i det land, han flytter til.

Hvis du flytter midlertidigt ud af landet for at arbejde, kan du ansøge om et A1-certifikat. Dermed fortsætter personen med at optjene rettigheder i Island og forbliver inden for den islandske forsikringsordning. Det kan være vigtigt at medbringe A1-attesten, da dette forhindrer, at der opkræves socialforsikringsbidrag både i Island og i udlandet. 

Personer, der forventer socialforsikringsydelser, skal kontakte Statens Socialforsikring inden flytning. Dette er især vigtigt for personer, der modtager invalide- eller alderspension. Der skal indsendes en selvangivelse i Island for pensionsbetalinger, men det er bedst at indhente oplysninger fra Socialforsikringen inden afrejse.

Barselsorlov og børnetilskud

Børnetilskuddet i Island udbetales af skattemyndighederne i modsætning til i de øvrige nordiske lande, hvor det udbetales af en myndighed svarende til Socialforsikringen eller kommunen (Danmark). 

For dem, der ikke bor i Island hele året, fordeles børnetilskuddene efter opholdets længde i Island. Dette gælder dog ikke for studerende i udlandet, som bevarer deres skattemæssige bopæl i Island. De har ret til børnetilskud i Island, i det omfang de overstiger det modtagne børnetilskud eller tilsvarende betalinger fra udlandet.

Gravide bør sætte sig grundigt ind i reglerne om barselsorlov, inden der træffes en afgørelse, da det kan gøre en vigtig forskel, hvor barnet fødes, og detaljerede regler skal også overholdes, hvis rettigheder til barselsorlov skal overføres mellem landene.

Skatter

Flytning til udlandet for at studere

Personer,e som opholder sig i længere tid i udlandet for at uddanne sig, kan ansøge om at beholde deres islandske skattepligt, og kan på den måde bevare alle de rettigheder som en folkeregisteradresse i Island giver i følge loven og andre love om offentlige ydelser. Det betyder, at beskatningen tager hensyn til den skattegodtgørelse og de fordele, som man ville have ret til, hvis ens bopæl havde været her hele året. Indkomst og formue i udlandet påvirker beskatningen, idet bestemmelserne i dobbeltbeskatningsoverenskomster og børnetilskud og lignende betalinger i udlandet giver en nedsættelse af børnetilskuddet i Island.

Kun personer, der har opholdt sig i Island i de fem år, der går forud for deres studier i udlandet, kan bevare deres skattemæssige bopæl her. Uddannelsen skal ligeledes påbegyndes senest tre måneder efter flytningen.

Flytning til udlandet for at arbejde

På Nordic eTax-hjemmesiden kan du finde en masse nyttig information om beskatning af indkomst. 

Transport af indbo og biler

Det er vigtigt at sætte sig ind i toldreglerne, hvis du ønsker at tage dit indbo eller din bil med til et andet nordisk land. Registreringsgebyrer for køretøjer kan være høje, og transportomkostningerne er ofte høje, så du skal se nærmere på problemet og beregne, om det betaler sig at medtage et køretøj.

Arbejdsløshedsunderstøttelse

Hvis du modtager arbejdsløshedsunderstøttelse, kan du tage til Europa for at søge arbejde og beholde dine dagpenge. Du kan rejse til udlandet med et såkaldt U2-bevis, som  giver dig ret til dagpenge i op til tre måneder (men aldrig længere end selve retten til dagpenge), mens du søger arbejde i et EØS-land. Ansøgningsskemaet til U2 findes på Arbejdsdirektoratets kontorer over hele landet samt på Arbejdsdirektoratets hjemmeside.

Hovedkravet for at få udstedt et U2-certifikat er, at du skal være helt arbejdsløs, have modtaget dagpenge i fire på hinanden følgende uger før afrejse og ikke have afvist et jobtilbud.

Der skal ansøges om certifikatet 3 uger før afrejse. Dets gyldighedsperiode er op til 3 måneder.

Oprette en bankkonto i et andet nordisk land

Det kan være en god idé at kontakte banken, for eksempel for at lukke konti, ændre adressen på dine konti eller ordne lån, før du flytter væk. På samme måde kan det være nyttigt at medtage et brev eller en slags reference fra banken til fremvisning, når du tager kontakt med en bank i det nye land.

Vigtige lægemidler

Det kan være en god idé at kontakte din læge og få et lægebrev på nordisk eller engelsk, hvis du lider af underliggende sygdomme. Det er en god idé at have en recept på den nødvendige medicin til at have de første par uger i et nyt land.

Abonnementer

Du skal opsige abonnementer på tv, fitnesscenter, telefon og lignende.

Mail

Det bør overvejes at fortsætte posten, f.eks. ved at videresende den til den udenlandske adresse eller slægtninge og skifte adresse i banker og andre institutioner

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.