Guide: flytte fra Island

Gátlisti vegna flutnings frá Íslandi til hinna Norðurlandanna
Det er mye du må være oppmerksom på når du flytter fra Island til et annet nordisk land. Nedenfor finner du en liste over ting det kan være greit å huske. Vær likevel klar over at listen ikke er uttømmende, og at hva som er relevant for hver enkelt, varierer.

Folkeregistrering

Når du flytter mellom nordiske land, anvendes særlige regler i henhold til den nordiske avtalen om folkeregistrering. For å endre den folkeregistrerte adressen din, henvender du deg til den instansen som har ansvar for folkeregisteret i landet du flytter til. I Danmark er det kommunen, i Sverige og Norge er det henholdsvis Skatteverket og Skatteetaten, og i Finland er det Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Når du folkeregistrerer deg, får du også et personnummer. Du trenger ikke melde flytting fra Island til et annet nordisk land til Þjóðskrá (folkeregistreringsmyndigheten).

Hvor lenge du kan oppholde deg i et annet nordisk land uten å folkeregistrere deg, varierer fra seks til tolv måneder. 

Den som flytter for å studere i et annet nordisk land, skal folkeregistreres der. Da gjelder landets regler for trygdeytelser. De utbetales i henhold til de enkelte landenes bestemmelser og kan derfor variere.

Socialförsäkring

Når du flytter fra Island til et annet land på grunn av arbeid, skal du i prinsippet omfattes av trygdeordningene i det landet du flytter til.

Hvis du bare skal arbeide i et annet land i kortere tid, kan du søke om attest A1. Da fortsetter du å betale sosiale avgifter på Island og behholder retten til ytelser via den islandske trygdeordningen. Det kan være viktig å ha med seg attest A1 for å sikre at sosiale avgifter ikke betales både på Island og i det andre landet. 

Du som fortsatt skal motta ytelser fra det offentlige, må melde flytting til Tryggingastofnun (rikstrygdeverket) i god tid. Det gjelder særlig deg som mottar uføre- eller alderspensjon. For at pensjonen skal kunne utbetales, må du levere skattemelding på Island. Det beste er å skaffe seg informasjon om dette hos Tryggingastofnun før avreise.

Fødselspermisjon og barnetrygd

På Island utbetales barnetrygd av skattemyndighetene, mens utbetalingen i de øvrige nordiske landene kommer enten fra trygdesystemet eller (i Danmark) kommunene. 

Hvis du ikke har bodd på Island hele året, reduseres barnetrygden proporsjonalt i forhold til oppholdstiden på Island. Den som studerer i utlandet og fortsatt skal betale skatt på Island, beholder likevel retten til islandsk barnetrygd i den grad beløpet er større enn barnetrygden eller tilsvarende ytelse som utbetales i det andre landet.

Du som er gravid, bør undersøke hva som gjelder for fødselspermisjon før du bestemmer deg for å flytte, ettersom retten til permisjon kan avhenge av hvor barnet blir født. Det finnes en rekke regler å ta hensyn til for å kunne ta med seg retten til fødselspermisjon til et annet land.

Skatt

Hvis du flytter utenlands for å studere

Personer bosatt på Island som flytter utenlands på grunn av studier, kan søke om fortsatt å ha skattemessig bosted på Island, og dermed beholde alle rettigheter som dette gir. Det betyr at beskattning av eventuell inntekt skjer med hensyn til de fradragene og fordelene som personen ville ha hatt rett til som folkeregistrert på Island hele året. Utenlandske inntekter og eiendeler påvirker beskatningen i samsvar med bestemmelsene i eventuelle dobbeltbeskatningsavtaler, og dersom barnetrygd eller lignende ytelser utbetales i det andre landet, påvirker det i sin tur den islandske barnetrygden.

En forutsetning for å kunne være skattemessig bosatt på Island er at du hadde vært folkeregistrert i landet i minst fem år før studiene i utlandet ble påbegynt. Det kreves også at studiene påbegynnes innen tre måneder etter flyttingen.

Hvis du flytter utenlands for å arbeide

I den nordiske informasjonsportalen Nordisk eTax finner du utførlig informasjon om inntektsbeskatning.

Transport av innbo og bil

Hvis du skal ta med deg innbo eller bil til et annet nordisk land, er det viktig at du setter deg grundig inn i tollreglene. Det kan bli dyrt med både transportkostnader og omregistrering av bil. Undersøk derfor dette ordentlig, og regn ut om det lønner seg å ta med kjøretøyet.

Arbeidsledighetstrygd

Dersom du mottar arbeidsledighetstrygd på Island, kan du ta med deg ytelsen til et annet europeisk land dersom du vil reise dit for å søke jobb. Da tar du med deg attest U2, som gjør det mulig å få ledighetstrygd i opptil tre måneder mens du søker arbeid i et EØS-land (forutsatt at din grunnleggende rett til ytelsen varer så lenge). Du finner søknadsskjemaer for U2 på nettstedet til arbeidsformidlingen Vinnumálastofnuns, og de kan også hentes på et av kontorene.

Kravene for å få attest U2 er at du er helt arbeidsledig, har mottatt dagpenger i minst fire uker uten avbrudd, og ikke har takket nei til et jobbtilbud.

Søknaden om attesten må innleveres minst tre uker før avreise. Attesten gjelder i opptil tre måneder.

Åpne bankkonto i et annet nordisk land

Det kan være en god idé å ta kontakt med banken før avreise for ved behov å stenge kontoer, melde fra om den nye adressen og håndtere eventuelle lån. Det kan også være fint å ha med et brev eller en anbefaling fra den islandske banken for å gjøre det lettere å åpne en bankkonto i det nye landet.

Nødvendige legemidler

Hvis du har en kronisk eller underliggende sykdom, er det fint å ha med en epikrise fra behandlende lege, enten på et skandinavisk språk eller på engelsk. Det anbefales også å ha resept på alle nødvendige legemidler til de første ukene i det nye landet.

Abonnementer

Du må si opp abonnementer på tjenester som TV, treningssenter og telefon.

Post

Det er viktig å sørge for at du fortsatt får posten din, for eksempel slik at den blir ettersendt til adressen din i utlandet eller til noen i familien din, och melde adresseendringen til banker og andre institusjoner.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.