Guide: flytta från Island

Gátlisti vegna flutnings frá Íslandi til hinna Norðurlandanna
Det är mycket att tänka på när man flyttar från Island till ett annat nordiskt land. Här nedan hittar du en lista över saker som kan vara bra att komma ihåg. Tänk på att listan inte är fullständig och att det är olika vad som är relevant för var och en.

Folkbokföring

När man flyttar mellan de nordiska länderna tillämpas särskilda regler enligt en internordisk överenskommelse om folkbokföring. För att ändra din folkbokföringsadress ska du vända dig till den myndighet som sköter folkbokföringen i det land du flyttar till, d.v.s. i Danmark kommunen, i Sverige och Norge Skatteverket respektive Skatteetaten och i Finland Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. När du folkbokför dig får du ett personnummer. Flyttning från Island till ett annat nordiskt land behöver inte anmälas till Þjóðskrá (folkbokföringsmyndigheten).

Hur länge man kan uppehålla sig i ett annat nordiskt land utan att folkbokföra sig varierar från 6 till 12 månader. 

Den som flyttar för att studera i ett annat nordiskt land ska vara folkbokförd där. Då gäller det landets regler om socialförsäkring. Bidrag betalas ut enligt varje lands bestämmelser och kan därför variera.

Socialförsäkring

När man flyttar från Island till ett annat land på grund av arbete ska man i princip omfattas av socialförsäkringen i landet man flyttar till.

Om du bara ska arbeta i ett annat land under en kortare tid kan du ansöka um intyg A1. Du fortsätter då att betala avgift på Island och behåller rätten till ersättning från den isländska socialförsäkringen. Det kan vara viktigt att ta med sig intyg A1 för att säkra att sociala avgifter inte betalas både på Island och i det andra landet. 

Den som kommer att fortsätta att få ersättning från socialförsäkringen måste anmäla flyttningen till Tryggingastofnun (försäkringskassan) i god tid. Detta är särskilt viktigt för dem som tar ut förtids- eller ålderspension. För att pension ska kunna betalas ut måste inkomstdeklaration lämnas in på Island. Säkrast informerar man sig genom att kontakta Tryggingastofnun innan avresan.

Föräldraledighet och barnbidrag

Barnbidrag betalas på Island ut av skatte- och tullmyndigheten. I övriga Norden sköts utbetalningen däremot av antingen respektive försäkringskassa eller (i Danmark) kommunerna. 

Har man inte bott på Island hela året reduceras barnbidraget proportionellt i förhållande till vistelsetiden på Island. Den som studerar utomlands och fortsätter att ha skattehemvist på Island behåller dock rätten till isländskt barnbidrag i den mån bidraget är högre än det barnbidrag eller annan motsvarande ersättning som betalas ut i det andra landet.

Gravida kvinnor rekommenderas att ta del av vad som gäller för föräldraledighet innan de beslutar sig för att flytta, eftersom rätt till ledighet kan bero på var barnet föds och det finns ett antal regler att ta hänsyn till för att kunna ta med sig rätten till föräldraledighet till ett annat land.

Skatt

Om man flyttar utomlands för att studera

Personer bosatta på Island som flyttar utomlands för studier kan ansöka om fortsatt skattehemvist på Island och på så vis behålla alla rättigheter som hemvist på Island ger. Det betyder att beskattning av eventuella inkomster sker med hänsyn till de skatteavdrag och förmåner som personen skulle ha haft rätt till som folkbokförd på Island hela året. Utländska inkomster och tillgångar påverkar beskattningen i enlighet med bestämmelser i eventuella dubbelbeskattningsavtal, och om barnbidrag eller liknande ersättning betalas ut i det andra landet påverkar detta i sin tur det isländska barnbidraget.

En förutsättning för att kunna ha skatterättslig hemvist på Island är att man har varit folkbokförd i landet under minst fem år innan studier utomlands påbörjades. Det krävs också att studierna påbörjas inom tre månader från flyttningen.

Om man flyttar utomlands för att arbeta

På den nordiska informationsportalen Nordisk eTax finns utförlig information om beskattning av inkomst. 

Transport av bohag och bil

Om du tänker ta med dig bohag eller bil till ett annat nordiskt land är det viktigt att du sätter dig väl in i tullreglerna. Det kan bli dyrt med både transportkostnader och registreringsavgift för bil. Undersök därför saken ordentligt och räkna ut om det lönar sig att ta med fordonet.

Arbetslöshetsersättning

Om du uppbär arbetslöshetsersättning på Island kan du ta med dig ersättningen till ett annat europeiskt land om du vill resa dit för att söka jobb. Du tar då med dig intyget U2, som gör det möjligt att få arbetslöshetsersättning under upp till tre månader medan du söker arbete i ett EES-land (förutsatt att din grundläggande rätt till ersättning räcker så långt). Blanketter för att ansöka om U2 finns på arbetsförmedlingen Vinnumálastofnuns webbplats och kan hämtas på ett av dess kontor.

För att få intyg U2 måste du vara fullständigt arbetslös, ha mottagit arbetslösersättning under minst fyra veckor utan avbrott och inte ha tackat nej till ett jobberbjudande.

Ansökan om intyg måste lämnas in minst 3 veckor före avresan. Intyget gäller i upp till 3 månader.

Öppna bankkonto i ett annat nordiskt land

Det kan vara en bra idé att innan avresan ta kontakt med banken för att vid behov stänga konton, anmäla den nya adressen eller ta hand om eventuella lån. Det kan också vara lämpligt att ha med sig ett brev eller en rekommendation från den isländska banken för att göra det lättare att öppna ett bankkonto i det nya landet.

Nödvändiga läkemedel

Om du har en kronisk eller underliggande sjukdom är det bra att ta med en epikris från din behandlande läkare på antingen ett skandinaviskt språk eller engelska. Det rekommenderas också att ha recept på alla nödvändiga läkemedel till de första veckorna i det nya landet.

Abonnemang

Abonnemang på tjänster som tv, gym och telefon måste sägas upp.

Post

Viktigt är att se till att du fortsätter att få din post, till exempel genom att den eftersänds till din adress i utlandet eller till någon i din familj, och att anmäla adressändringen till banker och andra institutioner.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.