Om Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U)

Torbjørn Røe Isaksen
Fotograf
Liisa Takala
Ministerrådet for Uddannelse og Forskning skal medvirke til, at Norden har en ledende position som kundskabs- og kompetenceregion. Målet er at sikre Norden som et sammenhængende og dynamisk uddannelses-, forsknings- og innovationsområde samt tilstræbe maksimal nordisk merværdi og styrke.

De nordiske regeringers samarbejde inden for forskning og uddannelse ledes af de nordiske uddannelses- og forskningsministre, der udgør Ministerrådet for Uddannelse og Forskning.

Samarbejdet i Ministerrådet for Uddannelse og Forskning fokuserer især på at fremme den nordiske merværdi på følgende hovedområder:

  • Førskole- og grundskoleområdet
  • Gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser
  • Højere uddannelse og livslang læring
  • Forskning
  • Sprogsamarbejde på tværs af Norden

Samarbejdsfora

Ministrene mødes 1 - 2 gange årligt for at diskutere og beslutte tiltag, der kan styrke arbejdet på områder, hvor fælles handling og politik har større effekt, end hvad landene hver for sig kan opnå – den såkaldte ”nordiske nytte”.

Tilknyttet ministerrådet er Embedsmandskomitéen for Uddannelse og Forskning, der består af repræsentanter fra ministerier og styrelser i de nordiske lande og på Færøerne, Grønland og Åland, og mødes cirka fire gange årligt. Komitéen leder det praktiske arbejde og forbereder ministrenes møder.

Nordisk Ministerråds sekretariat i København har ansvaret for den daglige drift af det nordiske samarbejde.

Afdelingen for Kundskab og Velfærd forbereder de spørgsmål, som tages op i Ministerrådet for Uddannelse og Forskning og den tilknyttede Embedsmandskomité. Det er også her man sikrer, at alle beslutninger taget i disse fora føres ud i livet.

Nordiske institutioner og samarbejdspartner

Inden for området uddannelse og forskning findes en lang række institutioner og samarbejdsorganer, som helt eller delvis finansieres af Ministerrådet for Uddannelse og Forskning. De bidrager inden for deres respektive områder til at nå Rådets politisk fastsatte mål.

Program for Nordisk Ministerråds samarbejde på uddannelses-, forsknings- og sprogområdet 2019-2023 (forlænget til og med 2024)

Uddannelse, forskning og sprog er forudsætninger for et konkurrencedygtigt og social bæredygtigt Norden baseret på blandt andet kundskab, innovation og mobilitet samt et fokus på at fremme inkluderende værdifællesskaber og velfærd. Samtidigt udfordres de nordiske velfærdssamfund af globalisering, økonomiske forhold, demografiske ændringer samt klima- og energispørgsmål. Samarbejdsprogrammet skal derfor bidrage til at fokusere og målrette samarbejdet, som udspringer af de politiske dagsordener i landene samt Færøerne, Grønland og Åland. Programmet har derudover fokus på at videreudvikle eksisterende samarbejdsformer og tiltag og samtidig identificere nye indsatser.

Nordisk Ministerråds samarbejdsprogram for uddannelse og forskning kan læses her: