Overenskomst mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om adgang til videregående uddannelse

01.01.70 | Deklaration
Denne udgave er uofficiel og tilpasset for at gøre den lettere tilgængelig. Originaludgaven af overenskomsten og ændringsaftalerne findes hos udenrigsministeriet i Finland. Overenskomsten blev oprindeligt vedtaget den 3. september 1996. Dette er en uofficiel og tilpasset udgave af overenskomsten, som indeholder de ændringer, som er foretaget som følge af ændringsaftaler den 13. marts 2000, den 3. november 2006, den 23. april 2009, den 31. oktober 2012, den 2. november 2015 og den 17. maj 2018. Præambler og slutbestemmelser er ikke inkluderet i denne udgave med undtagelse af slutbestemmelserne i den seneste ændringsaftale, som forlænger overenskomstens gyldighed indtil andet aftales.

Information

Artikel 1

Parterne forpligter sig gensidigt til at give uddannelsessøgende, som har fast bopæl i et andet nordisk land, adgang til deres offentlige, videregående uddannelser på samme eller tilsvarende vilkår som landets egne ansøgere. En uddannelsessøgende, som er berettiget til at søge optagelse ved de videregående uddannelser i det land, hvor den pågældende har fast bopæl, er også berettiget til at søge optagelse ved videregående uddannelser i de andre nordiske lande. Parterne forpligter sig videre til på bedste måde at virke for, at noget tilsvarende finder anvendelse ved offentligt anerkendte videregående uddannelser, der udbydes af private, offentligt finansierede uddannelsesinstitutioner. Ved videregående uddannelse forstås i denne overenskomst

i Danmark: Uddannelser ved institutioner for videregående uddannelse og videregående uddannelser ved andre uddannelsesinstitutioner, som forudsætter gymnasial uddannelse eller tilsvarende kvalifikationer;

i Finland: Uddannelse ved universiteter, højere læreanstalter og erhvervshøjskoler samt tilsvarende uddannelse som bygger på studentereksamen eller anden uddannelse, som giver studiekompetence;

i Island: Alle uddannelser, der bygger på studentereksamen eller ligeværdige kvalifikationer;

i Norge: Uddannelse ved universiteter og højere læreanstalter eller tilsvarende, som bygger på en gymnasial, godkendt videregående faglig eller tilsvarende studiekompetencegivende uddannelse;

i Sverige: Uddannelser ved universiteter og højere læreanstalter eller tilsvarende, som bygger på nationale programmer i gymnasieskolen eller tilsvarende kvalifikationer, og som er omfattet af bekendtgørelsen om de videregående uddannelser (högskoleförordningen).

Overenskomsten gælder ikke adgang til forskeruddannelse.

Artikel 2

Bestemmelserne i denne overenskomst indebærer ikke nogen undtagelse fra de regler om opholdstilladelse, som gælder i de respektive lande.

Bestemmelserne i denne overenskomst udgør ingen hindring for bilaterale aftaler mellem parterne om køb eller lignende af studiepladser inden for særlige uddannelser.

Artikel 3

Hvis der stilles krav om særlige kvalifikationer eller faglige kundskaber for at blive optaget på en bestemt videregående uddannelse, skal uddannelsessøgende fra de nordiske lande opfylde disse krav på vilkår, der svarer til dem for landets egne ansøgere.

Artikel 4

Hvis adgangen til videregående uddannelse er begrænset, udvælges ansøgere fra de andre nordiske lande efter samme eller tilsvarende regler som landets egne ansøgere. Man skal derved bestræbe sig på at benytte optagelsesregler, der så vidt muligt ligestiller uddannelsessøgende fra de andre nordiske lande med landets egne ansøgere.

Artikel 5

Parterne er enige om, at en uddannelsessøgende, der har gennemgået en del af sin videregående uddannelse med godkendt resultat hos en af parterne, skal kunne få denne del godskrevet ved en tilsvarende uddannelse hos en anden part. Meritvurderingen foretages af den uddannelsesinstitution, ved hvilken godskrivning ønskes.

Artikel 6

Parterne skal sørge for at informere om uddannelsesmulighederne ved de forskellige institutioner for videregående uddannelse i Norden.

Artikel 7

Danmark, Finland, Norge og Sverige betaler hvert kalenderår en godtgørelse til studielandet for deres studerende i et andet nordisk land. Island er undtaget fra denne bestemmelse.

Nordisk Ministerråd godkender størrelsen af den godtgørelse, hvert af de fire lande skal betale.

Betalingen skal erlægges for 75 procent af det antal studerende, som får studiestøtte fra det land, hvor den studerende har fast bopæl og efter dette lands regler, for de videregående uddannelser i et andet nordisk land som beskrives i Artikel 1. Den årlige godtgørelse pr. studerende er DKK 22.000. Godtgørelsen pr. studerende forhøjes fra DKK 22.000 til DKK 26.000 i 2013 og til DKK 30.000 i 2014. For året 2014 skal godtgørelsen indeksreguleres i henhold til det danske forbrugerprisindeks. Reguleringen foretages af Nordisk Ministerråds sekretariat på basis af en opgørelse fra Danmarks Statistik af prisudviklingen i Danmark fra januar 2013 til januar 2014. Derefter skal godtgørelsen indeksreguleres på samme måde det følgende år. Betalingen mellem landene afregnes som reduktion eller stigning af landenes andel af det årlige budget for det nordiske samarbejde.

Artikel 8

Som grundlag for beregningen af antal studerende anvendes statistiske oplysninger, som de nordiske myndigheder for studiestøtte årligt udarbejder for Nordisk Ministerråd. Studerende til og fra Færøerne, Grønland og Åland skal ikke indgå i beregningerne. Det samme gælder studerende inden for forskeruddannelse, studerende omfattet af Artikel 2, andet afsnit, samt studerende omfattet af Nordisk Program for Lærere, Uddannelsessøgende og Studerende (NORDPLUS) eller andet tilsvarende udvekslingsprogram.

For det kalenderår, hvor aftalen træder i kraft, beregnes betalingen på grundlag af de statistiske oplysninger for skoleåret 1994/95. Antallet af studerende inden for ikke specificeret højere uddannelse skal ikke tages i betragtning. For de efterfølgende to kalenderår beregnes betalingen i overensstemmelse med de statistiske oplysninger for skoleårene 1995/96 og 1996/97, med mindre Nordisk Ministerråd beslutter andet.

Artikel 9

Parterne skal i fællesskab følge overenskomstens gennemførelse og foretage de foranstaltninger, som udviklingen kan give anledning til. Med henblik herpå nedsætter Nordisk Ministerråd et rådgivende udvalg, der efter behov skal rapportere til Nordisk Ministerråd om overenskomstens gennemførelse, og som kan afgive forslag om ændringer og tilføjelser til overenskomsten.

Slutbestemmelser til aftale om ændring af overenskomsten den 17. maj 2018

Artikel 1

Overenskomsten skal gælde indtil andet aftales.

Artikel 2

Denne aftale træder i kraft tredive dage efter den dag, da samtlige parter har givet det finske udenrigsministerium meddelelse om deres godkendelse af overenskomsten.

Denne aftale ophører at være i kraft når overenskomsten ophører at være i kraft.

For Færøernes og Grønlands respektive Ålands vedkommende træder aftalen i kraft tredive dage efter at det finske udenrigsministerium er blevet underrettet om at aftalen skal have gyldighed for Færøerne og Grønland respektive Åland.

Det finske udenrigsministerium meddeler de øvrige parter om modtagelsen af disse meddelelser og om tidspunktet for aftalens ikrafttrædelse.

Artikel 3

Originaleksemplaret til denne aftale deponeres hos det finske udenrigsministerium, som tilstiller de øvrige parter bekræftende kopier heraf.

Denne aftale underskrives af uddannelsesministrene fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Aftalen forefindes i et eksemplar på dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk. Samtlige tekster har samme gyldighed.

Kontakt