Om Nordisk Råds udvalg

Udvalget for vækst og udvikling i Norden
Photographer
André H. Jamholt / norden.org
Det politiske samarbejde omkring konkrete spørgsmål sker primært i Nordisk Råds fagudvalg og i Præsidiet som er ledelsesorganet.

Alle politiske spørgsmål bortset fra udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål, som er Præsidiets ansvar, behandles i et af rådets fagudvalg.

Fra forslag til beslutning

Et forslag som stilles af et medlem eller en gruppe af medlemmer henvises til det relevante udvalg med henblik på behandling. Udvalget kan for eksempel vælge at indsende forslaget til udtalelse hos forskellige instanser i de forskellige lande, afholde en såkaldt høring med deltagelse af eksperter eller på anden vis fremskaffe fakta for eller imod forslaget.

Udvalgets forslag sendes i form af en såkaldt betænkning til Nordisk Råds ledelsesorgan, Præsidiet eller til Plenarforsamlingen, med henblik på en beslutning om hvad man skal anbefale de nordiske regeringer eller Nordisk Ministerråd at gøre i forhold til forslaget.

Forskellige former for faktasøgning

Et udvalg kan også gøre brug af faktasøgning for at afgøre om der er grund til at fremsætte et forslag om nordiske samarbejdsinitiativer. Udvalgene kan have underudvalg eller arbejdsgrupper til afgrænsede opgaver i en vis periode. Nogle af udvalgets medlemmer kan således anskaffe sig ekstra viden med henblik på at afgøre om udvalget skal gå videre og forsøge at udforme forslag på det pågældende område. Underudvalgene eller arbejdsgruppen kan også have til opgave at komme med konkrete forslag til udvalget. Nogle gange arrangerer udvalgene seminarer og konferencer med henblik på at skabe opmærksomhed eller deltage i debatten om en given nordisk problemstilling.

Udvalgsmøderne er ikke offentlige

Nordisk Råds udvalg har  optil 18 medlemmer inklusive formanden og næstformanden. Udvalgsmøderne er ikke offentlige. Konferencer og seminarer er dog ofte åbne for andre end medlemmerne og særligt indbudte.

Nationale og internationale kontakter

Nordisk Råds udvalg samarbejder med de tilsvarende udvalg i de nationale parlamenter og i Baltisk Forsamling, som er det parlamentariske samarbejdsorgan i Estland, Letland og Litauen, og med andre relevante internationale organisationer.

Kontrolkomitéen

Nordisk Råd har også en kontrolkomité hvis hovedopgave er at kontrollere hvordan aktiviteter som finansieres via fælles nordiske midler skrider frem samt at vedtagne beslutninger bliver gennemført. Desuden findes der en valgkomité som forbereder de valg som finder sted på Nordisk Råds sessioner.

Valg på sessionen

Formænd, næstformænd og medlemmer af udvalgene, Præsidiet og Kontrolkomitéen for det kommende kalenderår vælges på Nordisk Råds ordinære session om efteråret.

Nordisk Råds udvalg